tištěná kniha e-kniha
Politické aspekty financování českých měst

Politické aspekty financování českých měst

Kruntorádová, Ilona

témata: politologie a mezinárodní vztahy, ekonomie a finance

brožovaná, 194 str., 1. vydání
vydáno: květen 2015
ISBN: 978-80-246-2744-1
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

České obce v současné době disponují širokými pravomocemi, ty jsou nicméně v kontrastu s omezenými finančními zdroji zejména malých municipalit. Předložená monografie analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí České republiky (rozpočtové určení daní, systém dotací a transferů, resp. příspěvek na přenesenou působnost a místní daně) z hlediska postavení municipalit v politickém systému a čtenáře seznamuje s jejich principy, mechanismy a fungováním místních rozpočtů. Stranou zájmu nezůstala ani politická debata vedená o fungování, efektivitě a nezávislosti místních rozpočtů a důsledcích procesu vyjednávání od počátku devadesátých let. Analyzovány byly také otázky determinující finanční autonomii územních společenství, které ovlivňují v evropském kontextu netypický způsob prosazování obecních zájmů skrze fenomén regionálního patrona a vznik štěpných linií.

Recenze

V příštím roce oslaví Česká republika již 25. výročí obnovy fungování místní samosprávy. Samospráva má v životě moderní demokracie klíčový význam. Jak autorka velmi správně konstatuje, právě samospráva je řadou teoretiků státu a politiky považována za příznačný čtvrtý pilíř moci, jehož základní rolí je realizace politického a občanského života na úrovni každému člověku nejbližší. Decentralizace moci ve prospěch samospráv - místních či regionálních - vede k posilování kontroly moci ve státě a je významnou obranou proti jejímu případnému zneužití. K jejímu řádnému a efektivnímu fungování ale nestačí vybavit samosprávné korporace politickými právy, která jsou dnes mimo jiné garantována v Evropské chartě místní samosprávy. Nezbytnou podmínkou je i zajištění dostatečného majetku a příjmů. Jen ekonomicky zajištěná a svými ekonomickými zdroji na státu nezávislá samospráva, je samosprávou skutečnou. Proto je třeba přivítat zájem autorky o toto téma. Právě finance jsou základem zdravého fungování samospráv. Jen jejich dostatek umožní obcím být státu rovnocenným partnerem a někdy i protihráčem.
Autorka se tedy pustila do velmi důležitého a navýsost aktuálního tématu, který pojala interdisciplinárně, jak mu také náleží. Její "politologický" původ jistě nelze zapřít, ale studium této náročné problematiky ji zcela logicky přivedlo i k čerpání obsáhlých poznatků z oblasti ekonomie, veřejných financí, správní a právní vědy apod. Práce má ucelenou, dobře propracovanou strukturu, která odráží složitost dané problematiky. Ukazuje přesně na správní problémy (uhrazení nákladů, které mají obce s výkonem přenesené působnosti), ale samozřejmě i na politické problémy, jež s financováním obcí souvisí (problém koeficientů, který významně posiluje rozpočty velkých municipalit).

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.