tištěná kniha e-kniha
From Iberian Romani to Iberian Para-Romani Varieties

From Iberian Romani to Iberian Para-Romani Varieties

Krinková, Zuzana

témata: lingvistika

brožovaná, 272 str., 1. vydání
vydáno: 2015
ISBN: 978-80-246-2936-0
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

The language contact of the inflectional Romani and Spanish, Catalan and other languages of the Iberian Peninsula began in the first half of the 15th century. The long-term and immediate contact between Romani and the language of the majority in several locations in Europe resulted in the emergence of what are known as the Para-Romani varieties – mixed languages which predominantly make use of the grammar of the surrounding language, while at least partly retaining the Romani-derived vocabulary. In the Iberian Peninsula, several Para-Romani varieties emerged. The process of their phonological, morphological and lexical evolution from the inflectional Iberian Romani is described in this book. In the opinion of the author, the original form of the Iberian Romani of the 15th century was similar to the "Early Romani" of the Byzantine period, which is thought to have ended by the 14th century when the Romani language started to disperse throughout Europe. The influence of Spanish (and other languages of the Iberian Peninsula) is evident not only in the morphology and syntax, but also in the phonology and semantics of the Iberian Para-Romani varieties. On the other hand, the Romani elements preserved in these varieties show conservative features as well as specific innovations, many of which can hardly be attributed to language contact. The description of the Iberian Para-Romani varieties is based on an extensive body of language material dated between the 17th and 21st centuries and also draws attention to some language phenomena in these varieties which, until now, have not previously been described.

Obsah

Introduction

1 SEVERAL NOTES ON ROMANI
1.1 Proto-Romani, Early Romani, Common Romani
1.2 Classification of Romani Dialects
1.3 Para-Romani Varieties
1.3.1 Delimitation of Para-Romani Varieties
1.3.2 Language Structure of Para-Romani Varieties
1.3.3 Genesis of Para-Romani Varieties
1.3.4 Examples of Para-Romani Varieties

2 ROMANI LANGUAGE ON THE IBERIAN PENINSULA
2.1 The History of Romani Language in the Iberian Peninsula
2.2 Classification of the Iberian Romani Dialect and Diversification of Iberian Para-Romani Varieties
2.3 Present Situation of Iberian Para-Romani Varieties
2.3.1 Caló
2.3.2 Basque Para-Romani
2.3.3 Catalan Para-Romani

3 SOURCES NEEDED WHEN STUDYING CALÓ AND OTHER IBERIAN (PARA-)ROMANI VARIETIES
3.1 Introduction
3.2 The Survey of Sources
3.2.1 The Sources Needed when Studying Caló
3.2.2 Sources Needed when Studying Catalan (Para-)Romani
3.2.3 The Sources Needed when Studying Basque Para-Romani
3.2.4 The Sources Needed when Studying Brazilian Para-Romani

4 Linguistic Description of Iberian Para-Romani Varieties
4.1 Several Comments on Orthography and Phonetic Transcription
4.1.1 Orthographic Peculiarities of Spanish Caló
4.1.2 Orthographic Peculiarities of Catalan (Para-)Romani
4.1.3 Orthographic Peculiarities of Basque (Para-)Romani
4.2 Phonology
4.2.1 Vowels
4.2.2 Glides and Diphthongs
4.2.3 Consonants
4.2.4 Sonorants
4.2.5 Consonant Clusters
4.3 Sporadic Sound Changes
4.3.1 Prothesis and Apheresis
4.3.2 Epenthesis
4.3.3 Epithesis
4.3.4 Syncope
4.3.5 Apocope of Consonants and Syllables
4.3.6 Vowel Shifts and Alternations
4.3.7 Consonant Alternations
4.3.8 Metathesis
4.3.9 Substitution of Consonants in Consonant Clusters and in Final Position of the Word
4.3.10 Palatalisation of /di/, /ti/, /ni/, /li/
4.3.11 Voice Opposition
4.3.12 Gemination
4.3.13 Contamination
4.4 Reflection of Romani Morphology in Iberian (Para-)Romani Varieties
4.4.1 Nominal Morphology
4.4.2 Verbal Morphology
4.5 Several Notes on Syntax
4.5.1 The Noun Phrase
4.5.2 The Verb Phrase
4.5.3 Possessive Construction
4.5.4 Negation
4.6 Vocabulary
4.6.1 General Issues of Romani Vocabulary
4.6.2 The Issue of Iberian Para-Romani Vocabulary
4.6.3 Semantic Domains of Inherited Lexicon and their Representation in Iberian (Para-)Romani Varieties
4.6.4 Preserved Loanwords in Iberian (Para-)Romani Varieties

Conclusion
References
Resumen
Index of Languages and Linguistic Terms
Appendix: Survey of Romani Etymologies in Iberian (Para-)Romani Varieties

Recenze

Monografická studie dr. Zuzany Krinkové, vycházející zčásti z její disertační práce Vzájemné ovlivňování romštiny, španělštiny a dalších jazyků Pyrenejského poloostrova, je velmi důležitým a velmi originálním příspěvkem v oblasti romistiky, hispanistiky a kontaktové lingvistiky obecně. Autorka si vytýčila velmi ambiciózní cíl, a to rekonstruovat (v rámci možností, které skýtají dochované prameny) původní iberskou romštinu, kterou mluvily první skupiny romského etnika při svém příchodu na Pyrenejský poloostrov pravděpodobně v první třetině 15. století. Podle mého názoru se úkolu zhostila na vynikající úrovni.
Jak jsem již zmínil na úvod, práce je věnován iberským (para)romštinám a jejich studiu na dochovaných pramenech. Nejdříve čtenáři nabízí stručný a přehledný úvod do romistiky obecně včetně dialektologie. Následně je již pozornost věnována iberským variantám a jejich vývoji od iberské romštiny či romštin k pararomštinám. Autorka dodržuje standardní strukturu, která se uplatňuje při komplexním zkoumání a popisu jazyků v kontaktu, a postupuje od fonetiky a fonologie, přes morfologii a syntax až k lexiku a sémantice. Zde je třeba ocenit její detailní a precizní práci s prameny a sekundární literaturou, kde na dochovaných torzech iberských (para)romštin, navíc zapsaných v drtivé většině ne-Romy bez obecně filologického, natož pak romistického vzdělání, dokázala podle mého názoru věrohodně a přesvědčivě rekonstruovat mnohé rysy původní iberské romštiny a dokázala ji typologicky zařadit na její místo mezi ostatní romské dialekty. V kontextu bádání o iberských (para)romštinách se jedná o velmi originální a komplexně zpracovanou studii, která plně snese mezinárodní srovnání, jelikož dosavadní studie se věnovaly převážně buď jen některé z iberských (para)romštin nebo si všímaly pouze jednoho jazykového plánu, nejčastěji lexika. Taky je třeba zmínit, že většina autorů (včetně mě) se tématem zabývala z pohledu majoritních jazyků, případně z pohledu čistě romistického. Dr. Krinková je však rozkročena mezi oba obory a je schopna nabídnout přesvědčivou, fundovanou a seriózně podanou syntézu romistického i romanistického pohledu na studovanou problematiku. Jedná se o studii, která nepochybně mění úroveň poznání v oboru.

Z recenzního posudku: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.