Rhetoric in European Culture and Beyond

Rhetoric in European Culture and Beyond

Kraus, Jiří

témata: literární věda, estetika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2015
ISBN: 978-80-246-2588-1
formáty e-knihy PDF, mobi, epub
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž důsledku byly rétorice (redukované na soustavu řečnických triků) přisuzovány negativní konotace, a vysvětluje, proč si rétorika ve 20. století dokázala své pozice znovu vydobýt. Dokládá, že prestiž rétoriky prudce klesá, když je redukována na recept k rafinovanému klamání publika, a naopak stoupá, když se chápe jako vědecká disciplína, která se vydává napříč humanitními obory – filozofií, logikou, sémiotikou, literární vědou, lingvistikou, naukou o médiích apod. V tomto pojetí rétorika usiluje o všestranné poznávání a kultivování řečového projevu, mluveného i psaného, a to nejen jeho produkce, ale i recepce a interpretace. V takové renesanci zájmu se rétorika jeví ne jako pouhý návod k řečové dovednosti, ale jako komplexní teoretický obor zkoumající chování člověka ve společenské komunikaci.
Kapitoly 1–9 charakterizují vývoj rétoriky od jejích řeckých, helénistických a římských počátků k rétorice v kontextu křesťanské kultury středověku, dále k období humanismu, osvícenství, baroka; závěrečné kapitoly se pak věnují rétorice v 18., 19., a 20. století. Přitom se uplatňuje zřetel geografický, zahrnující dějiny rétoriky ve Francii, Španělsku, Itálii, Německu, Anglii, Skotsku, Polsku, v Rusku, v Čechách, na Moravě a na Slovensku, od 19. století pak i ve Spojených státech.
Poslední, 10. kapitola předkládá odpověď na otázku, zdali se odpovídající systémy rétorických poznatků utvářely i za hranicemi středomořské antiky. Na vybraných příkladech teoretických prací o „umění řeči“ pocházejících z území Indie, Blízkého východu, Číny, Koreje a Japonska se ukazuje, že každé jazykové společenství si vytváří svou vlastní představu, teorii a praxi přesvědčivého a sugestivního řečového vystupování. Mnohdy se takové poznatky spíš než na návody k stylizaci a přednesu mluvených projevů soustřeďují na analýzu písemných památek, v nichž lze nalézt jak specifické kategoriální prostředky dané kultury (tak je tomu např. u komentářů k staroindickým védským textům), tak tropy a figury charakteristické pro rétoriku řeckou a římskou, např. u hebrejských a aramejských textů Starého zákona.

Obsah

INTRODUCTION
History of Rhetoric – A Motionless History?

1. THE ORIGIN OF RHETORIC IN ANCIENT GREECE
The Search for Techné
Protagoras's Agonistic Rhetoric
First Teachers
Ancient Rhetoric as a Model of Persuasive Communication
Plato's Unending Dispute with Rhetoric
Isocrates's Programme of Rhetoric in Service of Political Culture
Aristotle as Ancient Rhetoric's Pinnacle
On the Art of Persuasion in Rhetoric to Alexander

2. HELLENISTIC AND ROMAN RHETORIC
The Birth of Hellenistic Philology
Rhetorical Instruction in the Hellenistic Period
Hermagoras of Temnos and the Stasis Theory
Rhetoric in Ancient Rome
Rhetorica ad Herennium (Ad C. Herennium de ratione dicendi libri quattuor) Cicero's Perfect Orator as a Citizen, an Advocate of Law and a Politician Quintillian's Institutes of Oratory
Pliny the Younger and Tacitus on the Role of Rhetoric in Imperial Rome
The Second Sophistic and Hermogenes's Rhetoric as a Stasis System

3. RHETORIC AND MEDIEVAL CHRISTIAN CULTURE
Rhetoric and the Seven Liberal Arts Allegory in Martianus Capella
Augustine of Hippo – Preacher, Rhetorician, Polemicist
Topica Boethii – Rhetoric in Service of Dialectics
Cassiodorus's Encyclopaedic View of the Christian World
Isidore of Seville and the Origin of Scholastic Education
Rhetoric as Part of Grammar: The Venerable Bede
Alcuin of York: a Teacher of Wisdom and Eloquence
Artes Praedicandi: The Art of Preaching in the Middle Ages
Artes Dictaminis: The Art of Rhetoric's New Face
Artes Poetriae: Theory and Practice of Written Discourse
Rhetoric in Medieval Byzantium

4. FROM HUMANISM TO THE ENLIGHTENMENT
Rhetoric during Humanism and Renaissance
Lorenzo Valla, a Renaissance Philologist
George of Trebizond
Byzantine Rhetoric after the Fall of Constantinople
Rudolphus Agricola
Rhetoric in the Works of Desiderius Erasmus
Philipp Melanchthon's Authority of Protestant Rhetoric
Petrus Ramus and Omer Talon. The Tradition of Philippo-Ramian Rhetoric Books
Francesco Patrizi's Perfetta Rhetorica

5. BAROQUE RHETORIC IN SERVICE OF THE CHURCH
Soarez's Jesuit Rhetoric
Caussin's Figures, Symbols and Emblems
Jesuit Rhetoric in Bohemia and Poland. Bohuslav Balbín
Protestant Rhetoric and Preaching Textbooks
Bartholomaeus Keckermann and the Gdaňsk Rhetoric
Vossius's Rhetoric of Rhetorical Affects
Comenius's Brethren's Rhetoric
Religious, Political and Cultural Prerequisites for the Rhetorical Boom in Russia and Ukraine

6. SCHOLARLY COMMUNITY REPLACED BY THE REPUBLIC OF LETTERS. PHILOSOPHY VERSUS RHETORIC AT THE THRESHHOLD OF A NEW ERA
Bacon's Polemical Dialogue with Rhetoric
Hobbes's Rhetoric as a Political Weapon
Bernard Lamy's Cartesian Inspirations

7. TASTE NORMS AND CRITERIA IN 18TH-CENTURY RHETORIC
Fénelon's Rhetoric as an Art of Portraiture
Du Marsais and His Project of Philosophical Rhetoric
Vico's Institutiones oratoriae and Project of a "New Science"
Rhetoric, Teaching Refined Taste (Bouhours, Rollin, Dubos)
Adam Smith and Scottish Rhetoric
Rhetoric in Spain and Gregorio Mayans y Siscar
Philological Orientation of Rhetoric in Germany – Johann Christoph Gottsched
Lomonosov and the Development of Classicism in Russia

8. RHETORIC IN THE 19th CENTURY
Friedrich Nietzsche and the Philosophy of Rhetoric
19th-Century Rhetoric in France. Fontanier's Semantic Theory of Tropes and Figures
19th-Century Rhetoric in England. Whately, Bain, Spencer
Jungmann's Slovesnost as Rhetoric for Readers' Edification and Taste

9. RHETORIC IN THE 20th CENTURY
Rhetoric – Inspiration for Language, Literary and Philosophical Discourses
Rhetoric in the United States against Barriers in Communication
Rhetoric since the Mid-20th Century in Germany and Austria
Theory of Argumentation in the Work of Chaim Perelman and Stephen Toulmin
Rhetoric in the Second Half of the 20th Century in Romance Countries

10. OTHER RHETORICAL THEORIES AND OTHER CULTURES

EPILOGUE

NOTES

SELECTED BIBLIOGRAPHY

NAME INDEX