tištěná kniha e-kniha
Rétorika v evropské kultuře i ve světě

Rétorika v evropské kultuře i ve světě

Kraus, Jiří

témata: bohemistika

brožovaná, 250 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2011
ISBN: 978-80-246-2001-5
doporučená cena: 108 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž důsledku byly rétorice (redukované na soustavu řečnických triků) přisuzovány negativní konotace, a vysvětluje, proč si rétorika ve 20. století dokázala své pozice znovu vydobýt. Dokládá, že prestiž rétoriky prudce klesá, když je redukována na recept k rafinovanému klamání publika, a naopak stoupá, když se chápe jako vědecká disciplína, která se vydává napříč humanitními obory – filozofií, logikou, sémiotikou, literární vědou, lingvistikou, naukou o médiích apod. V tomto pojetí rétorika usiluje o všestranné poznávání a kultivování řečového projevu, mluveného i psaného, a to nejen jeho produkce, ale i recepce a interpretace. V takové renesanci zájmu se rétorika jeví ne jako pouhý návod k řečové dovednosti, ale jako komplexní teoretický obor zkoumající chování člověka ve společenské komunikaci.
Kapitoly 1–9 charakterizují vývoj rétoriky od jejích řeckých, helénistických a římských počátků k rétorice v kontextu křesťanské kultury středověku, dále k období humanismu, osvícenství, baroka; závěrečné kapitoly se pak věnují rétorice v 18., 19, a 20. století. Přitom se uplatňuje zřetel geografický, zahrnující dějiny rétoriky ve Francii, Španělsku, Itálii, Německu, Anglii, Skotsku, Polsku, v Rusku, v Čechách, na Moravě a na Slovensku, od 19. století pak i ve Spojených státech.
Poslední, 10. kapitola předkládá odpověď na otázku, zdali se odpovídající systémy rétorických poznatků utvářely i za hranicemi středomořské antiky. Na vybraných příkladech teoretických prací o „umění řeči“ pocházejících z území Indie, Blízkého východu, Číny, Koreje a Japonska se ukazuje, že každé jazykové společenství si vytváří svou vlastní představu, teorii a praxi přesvědčivého a sugestivního řečového vystupování. Mnohdy se takové poznatky spíš než na návody k stylizaci a přednesu mluvených projevů soustřeďují na analýzu písemných památek, v nichž lze nalézt jak specifické kategoriální prostředky dané kultury (tak je tomu např. u komentářů k staroindickým védským textům), tak tropy a figury charakteristické pro rétoriku řeckou a římskou, např. u hebrejských a aramejských textů Starého zákona.

Obsah

Úvodem:
Dějiny rétoriky - dějiny bez pohybu?

1. počátky rétoriky ve starém Řecku
Hledání techne
Protagorova agonální rétorika
Prvni učitele
Antická rétorika jako model přesvědčivé komunikace
Platonův nekončící spor s rétorikou
Isokratův program rétoriky ve službě politické kultury
Aristotelovo dovršení antického rétorického systému
O umění přesvědčovat v rétorice pro Alexandra

2. Rétorika helénistická a římská
Zrození helenistické filologie
Výuka rétoriky v období helenismu
Hermagoras z Temnu a učení o stasis
Rétorika v antickém Řimě
Rétorika pro Herennia (Ad C. Herennium de ratione dicendi libri quattuor)
Ciceronův dokonalý řečník jako občan, zastánce práva a politik
Kvintiliánovy Základy rétoriky
Plinius Mladší a Tacitus o smyslu rétoriky v císařském Římě
Období druhé sofistiky a Hermogenova rétorika jako soustava stasis

3. Rétorika a křesťanská kultura středověku
Rétorika a alegorie sedmi svobodných umění u Marciana Kapelly
Aurelius Augustinus - kazatel, rétor, polemik
Topica Boetii - rétorika ve službě dialektiky
Kassiodorův encyklopedicky obraz křesťanského světa
Isidor ze Sevilly a počátky školské vzdělanosti
Rétorika jako součást gramatiky: Beda z Jarrow (Venerabilis)
Učitel moudrosti a výmluvnosti: Alkuin z Yorku
Artes praedicandi: kazatelska rétorika ve středověku
Artes dictaminis: nová tvář rétorického umění
Artes poetriae: teorie a praxe psaného projevu
Rétorika středověké Byzance

4. Od humanismu k osvícenství
Rétorika v období humanismu a renesance
Renesanční filolog Laurentius Valla
Jiři Trebizondský (Trapezuntius)
Byzantska rétorika po pádu Konstantinopole
Rudolf Agricola
Rétorika v díle Erasma Rotterdamského
Autorita protestantské rétoriky Filipa Melanchthona
Petr Ramus a Audomarus Taleus
Tradice philipporamistických rétorik
Rhetorica perfetta Francesca Patriziho

5. Rétorika období baroka ve službách církve
Suarezova jezuitská rétorika
Caussinovy figury, symboly a emblémy
Jezuitska rétorika v Čechach a v Polsku. Bohuslav Balbín
Protestantské rétoriky a učebnice kazatelství
Bartholomeus Keckermann a gdaňská rétorika
Vossiova rétorika řečnických afektů
Českobratrska rétorika Jana Amose Komenskeho
Naboženské, politické a kulturní předpoklady rozkvětu rétoriky v Rusku a na Ukrajině

6. Společenství učenců střídá Republika literátů.
Filozof je proti rétorice na prahu nové doby
Baconův polemický dialog s rétorikou
Hobbesova rétorika jako politicka zbraň
Karteziánské inspirace Bernarda Lamyho

7. Normy stylu a měřítka vkusu v rétorice 18. století
Fenelonova rétorika jako umění portrétu
Du Marsais a jeho projekt filozoficke rétoriky
Vicovy Institutiones oratoriae a projekt "nové vědy"
Rétorika - výchova k vytříbenému vkusu (Bouhours, Rollin, Dubos)
Adam Smith a skotská rétorika
Rétorika ve Španělsku a Gregorio Mayans y Siscar
Filologická orientace rétoriky v Německu - Johann Christoph Gottsched
Lomonosov a vývoj klasicismu v Rusku

8. Rétorika v 19. století
Friedrich Nietzsche a filozofie rétoriky
Rétorika 19. století ve Francii. Semanticka teorie tropů a figur Pierra Fontaniera
Rétorika 19. století v Anglii. Whately, Bain, Spencer
Jungmannova Slovesnost jako rétorika čtenářského poučení a vkusu

9. Rétorika ve 20. století
Rétorika - inspirace myšlení o jazyce, literatuře a filozofii
Rétorika ve Spojených státech proti komunikačním barierám
Rétorika od poloviny 20. století v Německu a Rakousku
Teorie argumentace v díle Chaima Perelmana a Stephena Toulmina
Rétorika 2. poloviny 20. stoleti v romanských zemich

10. Jiné rétoriky a jiné kultury

Závěrem
Summary
Výběrová bibliografie
Jmenný rejstřík