tištěná kniha
Jazyk v proměnách komunikačních médií

Jazyk v proměnách komunikačních médií

Kraus, Jiří

témata: média a komunikace, lingvistika

brožovaná, 174 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2008
ISBN: 978-80-246-1578-3
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Publikace představuje ucelený a z hlediska obsahu velmi aktuální úvod do studia mediální komunikace a do analýzy textu. Tematické kapitoly uvádějí do široké problematiky komunikačních médií s důrazem na mezioborový kontext a na praktické používání jazyka a interpretování nejrůznějších strategií, s nimiž se setkáváme ve světě současné komunikace. Lingvistické pojmy jako význam, reprezentace, informace, recepce, řečové akty, styl, tropy a figury, diskurz ad. se zde objevují v popularizujících, ale výkladově hutných a pronikavých sondách do oblastí každodenní řečové praxe i soudobých teoretických a metodologických koncepcí, reprezentovaných významnými proudy a osobnostmi (poststrukturalismus, teorie diskurzu, hermeneutika, kritika ideologií, Jacques Derrida, Antonio Gramsci, Stuart Hall ad.). Kniha je určena nejen studentům mediálních studií, fi lologických a sociologických oborů, ale i širokému okruhu zájemců o téma.

Obsah

I. Jazyk a komunikace ve světě médií
1. Terminologický úvod do studia médií a komunikace
2. Média a médiologie
3. Komunikační kanály
4. O síle působení mluveného slova
5. Komunikační obrat ve vědeckém a filozofickém myšlení 20. století
6. Přenosové a konstitutivní modelyjazykové komunikace a jejich zdroje

II. Význam - reprezentace - sdělení
1. Média bojují o uživatele
2. Horká a chladná média
3. Mediální studia - obor interdisciplinární
4. Mediální studia - křižovatka vědeckých teorií a praktických dovedností
5. Masová komunikace
6. Sdělovaný význam jako konstrukce skutečnosti
7. Reprezentace sociální skutečnostijako výsledek gnozeologické skepse (systémová teorie a konstruktivismus)
8. Mezi sdělováním informací ajejich recepcí
9. Komunikacejako konflikt porozumění s neporozuměním
10. Kontingence a znovuobjevení antické rétoriky ve 20. století

III. Jazyk a média
1. Komunikacejako dialog
2. Řečové akty
3. Presupozice, implikace, deixe, modalizace
4. Komunikační maximyjako projev implicitnosti jazykové komunikace
5. Jazyk jako vzor a norma projevů řečové variantnosti
6. Jazyk a styl

IV. Od analýzy textu k analýze diskurzu
1. Poststrukturalismus
2. Jacques Derrida
3. Kniha - otevřené médium
4. Vyjádření přenesená a obrazná - tropy a figury
5. Konstitutivní metafory
6. Teorie diskurzu
7. "Dějiny idejí" a hermeneutika
8. Michel Foucault
9. Problematika moci, hegemonie a násilíjako předmět zkoumání ze strany kritických teorií
10. Pojem ideologie a "ideologických znaků" v raném sovětském období let dvacátých
11. Nemarxistické teorie diskurzu
12. Antonio Gramsci
13. Univerzální pragmatika a racionální komunikace Jürgena Habermase
14. Teun van Dijk
15. Výklad ideologické podstatyjazykových významů u Stuarta Halla

16. Konstruktivní strukturalismus Pierra Bourdieua
17. Postmarxistická teorie diskurzu Chantal Mouffové a Ernesta Laclaua
V. Metodologická východiska analýzy mediálního diskurzu
1. Jazyk a text ve výkladu sociálníchjevů
2. Argumentace a struktura argumentu
3. Argumentativní funkce otázek v polemickém diskurzu

Závěr
Literatura

Recenze

Rozhovor s prof. Jiřím Krausem, Český rozhlas Olomouc - Knižní kurýr č. 3 (22. 1.), ke stažení zde.