tištěná kniha e-kniha
Psychologické aspekty vytrvalostního výkonu

Psychologické aspekty vytrvalostního výkonu

Kovářová, Lenka

témata: psychologie, sport a tělovýchova

brožovaná, 160 str., 1. vydání
vydáno: březen 2016
ISBN: 978-80-246-3230-8
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Studie se věnuje psychickým charakteristikám vrcholových sportovců – triatletů a snaží se svými výsledky přispět k dosud méně prozkoumané oblasti psychických determinant pro výběr talentovaných sportovců.
Autorka se postupně zabývá několika oblastmi, ve kterých se snaží nalézt konkrétní psychické předpoklady rozhodující při důležitých okamžicích sportovního výkonu a zjistit, zda je nějaký rozdíl v psychice vítězů a poražených, mužů a žen, mladších a starších závodníků.
V rámci studie analyzuje strukturu osobnosti, koncentraci pozornosti a využívání vnitřní řeči, zkoumá oblast výkonové motivace, a to jak jednotlivých dimenzí, tak celého strukturálního modelu. V poslední části se zaměřila na ochotu odolávat limitnímu individuálnímu vytrvalostnímu zatížení, porovnává vztahy mezi subjektivním vnímáním intenzity zatížení a fyziologickou odpovědí u triatlonistů a nesportovců a jejich vztah právě k výkonové motivaci.

Recenze

V současné době, kdy jsou ve vytrvalostních sportech dosahovány výkony neuvěřitelných rozměrů, se pozornost odborné veřejnosti stále více zaměřuje na nefyziologické aspekty výkonu a sportovního tréninku. Dalo by se říci, že příprava sportovce po kondiční stránce je již velmi dobře probádána, ale řadu nových témat lze nalézt právě v oblastech souvisejících s psychikou sportovce. Vzhledem k jejich nižší exaktnosti se velmi často k problematice vyjadřují lidé, jejichž kvalifikace k tématu je diskutabilní. Potěšitelné však je, že stranou nezůstávají ani odborníci, kteří se zabývají sportovním výkonem dlouhodobě a systematicky, a navíc mají s limitními sportovními výkony osobní zkušenost. Mezi takové určitě patří Lenka Kovářová. Zmíněné problematice se věnuje řadu let, a tak, i vzhledem k osobním zkušenostem státní reprezentantky a olympioničky, má odborné veřejnosti co nabídnout. Tato publikace je toho důkazem.
Publikace se tématem zabývá vskutku důkladně, od struktury výkonu ve vytrvalostním sportu, přes strukturu osobnosti sportovce, psychické determinanty, jako jsou koncentrace nebo motivace, až po analýzu vnímání únavy a jejího vztahu k výkonové motivaci. Velmi zajímavé je zařazení kapitoly o vnitřní řeči. Tomuto fenoménu není v odborné literatuře zpravidla věnováno moc prostoru, a tak autorka, i s ohledem na svou dlouholetou závodní zkušenost, přináší řadu inspirujících témat k diskusi.
Text je vhodně členěn do kapitol a subkapitol, kdy jsou teoretické pasáže vhodně prostřídány empirickými studiemi. Po úvodní části, kdy se autorka zamýšlí nad rolí biologických a psychologických předpokladů ve struktuře výkonu vytrvalostního sportovce je rozebrána struktura výkonu v triatlonu, včetně analýzy závodního výkonu a laboratorní diagnostiky. Zde autorka použila i velmi pokročilé metody, včetně modelování s latentními proměnnými. S jejich použitím má bohatou zkušenost, takže může čtenáři poskytnout řadu doporučení k jejich aplikaci v oblasti sportovního tréninku. V další části publikace se autorka věnuje struktuře osobnosti sportovce, kdy teoretické poznatky jsou vhodně doplněny výsledky dvou empirických studií. Následující kapitola se zabývá koncentrací pozornosti a je opět doplněna výsledky dvou studií, stejně tak jako následující kapitoly o vnitřní řeči jako prostředku dosahování limitní výkonnosti a motivaci jako předpokladu dosažení limitní výkonnosti. Poslední část monografie je věnována analýze subjektivního a objektivního vnímání únavy a jejího vztahu k výkonové motivaci, tentokrát doplněné o studie tři. Závěrečný souhrn pak hutně a přehledně prezentuje výsledky práce autorky v této publikaci.
Publikace má velmi vysokou stylistickou úroveň, která odpovídá odbornému textu. I přes to, že se jedná o téma populárně velmi dobře uchopitelné, autorka osvědčuje vysokou erudici a nesklouzává k populárně naučným formulacím.
Kvalita a zpracování obrazových předloh je na velmi dobré úrovni. Tam, kde je obrazová předloha kombinována s textem je to učiněno citlivě, takže se text a obrázek vhodně doplňují. Též všechny grafy a tabulky jsou zpracovány přehledně a názorně. Neobsahují nadbytek dat a zaměřují se pouze na fakta prezentovaná v textu.
Monografie představuje po všech stránkách velmi kvalitní práci, kterou lze doporučit všem, kteří se zabývají problematikou sportovního výkonu a tréninku.

Z recenzního posudku: Ladislav Čepička