tištěná kniha
Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu. Díl. I.

Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu. Díl. I.

Druhá polovina 17. a počátek 18. století

Koupil, OndřejKoupilová, MarcelaMalý, KarelŠouša, JiříVojtíšková, JanaWoitschová, Klára

témata: právo – právní historie

brožovaná, 344 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2018
ISBN: 978-80-246-3775-4
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje prameny k trestnímu právu v českém státě v 17. a v první polovině 18. století. Klade si za úkol seznámit historiky, právníky, ale i širší veřejnost s kořeny právní kultury, ze které se zrodilo moderní trestní právo konce 18. a 19. století platné v českých zemích. Absolutistické zákoníky začínají opouštět sakrální chápání zločinu a trestu a výrazně uplatňují státní zájem, ať je již chápán jako vůle panovníka, či absolutistického státu jako celku. Bez pochopení tohoto mezistupně mezi stavovstvím a dobou moderní neporozumíme logice evoluce trestněprávních koncepcí a vývoji, ke kterému dochází zvláště v době ovlivněné idejemi osvícenství.

Obsah

Autoři kapitol

1. Prameny k trestnímu právu v českých zemích na konci 17. a na přelomu 18. století.

2. Práva městská Království českého
2.1 Trestní ustanovení Práv městských Pavla Kristiána z Koldína a Krátké sumy. Rozbor
2.2 Trestněprávní ustanovení Práv městských Pavla Kristiána z Koldína a Krátké summy. Ediční poznámka
2.3 Trestněprávní ustanovení Práv městských Království českého
2.4 Trestněprávní ustanovení Krátké sumy

3. Obnovené zřízení zemské
3.1 Trestní ustanovení Obnoveného zřízení zemského Království českého. Úvodem
3.2 Trestněprávní ustanovení Obnoveného zřízení zemského Království českého. Ediční poznámka
3.3 Trestní ustanovení Obnoveného zřízení zemského Království českého

4. Deklaratoria a Novely
4.1 Trestněprávní ustanovení Deklaratorií a Novel Obnoveného zřízení zemského Království českého. Ediční poznámka
4.2 Trestněprávní ustanovení Deklaratorií a Novel Obnoveného zřízení zemského Království českého

5. Hrdelní řád Josefa I.
5.1 Hrdelní řád Josefa I. Úvodem.
5.2 Hrdelní řád Josefa I. Ediční poznámka
5.3 Hrdelní řád Josefa I.

Kolektiv autorů
Věcný rejstřík

Recenze

První část zamýšlené obsáhlejší publikace autorského záměru zpřístupňuje v tištěné podobě komplex právních předpisů postihujících vývoj trestního práva v Čechách (resp. v českých zemích) od druhé poloviny 16. století až do století 19., kdy byly dříve dosažené výsledky reforem v podstatě konzervovány až do poloviny 20. století.
Důležitost, význam a potřebu studovat a analyzovat vznik a obsah i aplikaci ustanovení zahrnutých do trestních kodexů uvedené doby připomíná autor úvodních slov (str. 1) všem, kdo chtějí hlouběji poznat trestní právo epochy feudálního absolutismu.
Vůdčí osobností v kolektivu autorů tohoto díla je prof. Karel Malý, uznávaný odborník na právní historii, zejména též trestního práva českých zemí. Soustředil kolem sebe jazykovědce, překladatele i znalce historie a právní historie, vesměs odborníky pracující s archivními dokumenty. Kolektiv autorů mohl z části navázat na již publikované knihy vydané v posledních letech např. v rámci uveřejnění Koldínova zákoníku (edice s komentářem vyšla péčí nakladatelství Karolinum roku 2013). Vedle toho autoři zahrnuli do recenzovaného rukopisu také vybrané pasáže z nejnovějšího díla K. Malého "Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. století a prvé polovině 18. století (Praha, Karolinum 2016).

Z recenzního posudku: Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.

Prameny jsou dílem kolektivu odborníků z oborů práva, historie i lingvistiky, kteří se podíleli již na vydání několika edic historických právních dokumentů. Složení autorského kolektivu zřetelně demonstruje interdisciplinaritu právní historie, což není jen charakterový rys oboru jurisprudence, nýbrž rovněž metodický přístup, který je nejen možný, ale ve stále více globalizovaném a prolínajícím se světě (nejen) vědy nezbytný.
Publikaci lze označit povahově za kombinovanou. Zahrnuje trestněprávní ustanovení vybraná z dosavadních moderních komentovaných edic pramenů (např. Práva městská Království českého. Edice s komentářem z roku 2013, z edice Deklaratorií a novel z roku 2006) i nové českojazyčné edice dokumentů, konkrétně edici Obnoveného zřízení zemského a Hrdelního zákoníku Josefa I. Jedná se tedy v souhrnu o soubor textů a dílem rovněž o ediční počin. Cílem publikace je vyplnit mezeru v zatímním zkoumání trestního práva, totiž zpřístupnit studentům, odborné i širší veřejnosti, texty trestního práva z doby nástupu absolutismu, před tím, než tato forma vlády získala svůj osvícenský, a tedy i humanističtější nádech. Může být tedy použita při výuce, vytváření kvalifikačních prací, ale rovněž jako tištěný pramen pro vědeckou práci i pro literaturu faktu. Současně však nezprostředkované, primární prameny, s nimiž se v předloženém souboru textů setkáme, ukazují badatelům kontinuitu právního řádu a jeho pozvolnou evoluci při změnách politických režimů, ať už jím tehdy byla změny ze stavovství v centralizovaný absolutismus nebo v roce 1989 z režimu dominance komunistické strany v liberální demokracii. Rovněž poznání, že prvky absolutistických norem a principů v právu byly zaváděny ještě před vlastní dobou absolutismu a naopak pozůstatky juristických koncepcí stavovství a princip personality práva (ve smyslu vlivu sociálního postavení) přetrvávaly ještě dlouho po roce 1620, hraje pro další vědecké bádání svůj význam.
(...)
Celkově lze říci, že posuzovaná publikace Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu. Díl. I. Druhá polovina 17. a počátek 18. století zdařile zpracovává matérii absolutistických právních předpisů trestního práva a vyplňuje nedostatky a chybějící snadno dostupné čítanky.

Z recenzního posudku: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.