tištěná kniha
Německo-český a česko-německý archeologický slovník

Německo-český a česko-německý archeologický slovník

Košnar, Lubomír

témata: historie – pomocné vědy historické, lingvistika

brožovaná, 406 str., 1. vydání
vydáno: červen 2010
ISBN: 978-80-246-1757-2
doporučená cena: 355 Kč

E-shop

Anotace

Německo-český a česko-německý archeologický slovník Lubomíra Košnara je určen především studentům archeologie, nicméně pro terminologická ověření a porovnání se nepochybně stane užitečnou pomůckou i pro zkušenější badatele, zájemce z příbuzných oborů či překladatele. Svým zaměřením je orientován zejména na archeologii středoevropské oblasti, a to i zařazením vybraných geografických názvů. Dále pak s ohledem na studenty obsahuje některé běžnější výrazy používané ve vědeckém jazyce a poměrně rozsáhlý výběr termínů z oborů, které s archeologií souvisí (např. antropologie, botanika, geologie, numismatika aj.). Připojen je i seznam dřívějších a historických německých názvů v ČR zaměřený na lokality s archeologickými nálezy, jenž by měl posloužit zvláště při práci se starší německou archeologickou a vlastivědnou literaturou týkající se pohraničních oblastí.

Recenze

Terminologický archeologický slovník sestává nyní, po předcházejícím vydání pouze německo - české části (Praha, Karolinum, 2005), z obou jazykových verzí. Obsahuje asi 11000 hesel v německo-české části, v části česko-německé jen o málo méně (vynechána byla zvláště některá zeměpisná jména a určité pojmy, u nichž by výchozí české heslo bylo problematické). Slovník je zaměřen na prehistorickou, protohistorickou a středověkou archeologii zvláště ve středoevropském kontextu, kde má němčina jako jazyk odborné literatury a vědeckého dění mimořádný význam. Zahrnuje však též výběr hesel z těch oborů, jež se v archeologickém bádání při dnešní interdisciplinární spolupráci uplatňují (jako antropologie, botanika, geologie, mineralogie, petrografie, numismatika). S ohledem na studenty archeologie, jimž je slovník především určen, byly zařazeny také četné běžnější, zvláště ve vědeckém jazyce obvyklé výrazy, a také geografické názvy, které mají v archeologickém studiu nemalou důležitost. U četných termínů jsou odkazy jednak na synonyma, jednak na slova obsahově spjatá, uvedená rovněž jako samostatná hesla. ? německo-české části je připojen seznam vybraných dřívějších a historických místních jmen v České republice spolu s jejich dnešními českými protějšky. Tento seznam je zaměřen na lokality s archeologickými nálezy, resp. na místa v nálezově bohatších oblastech a má posloužit zvláště při práci se starší německou archeologickou a vlastivědnou literaturou týkající se pohraničních oblastí. Pro terminologická ověření a porovnání může být slovník užitečný i zkušenějším archeologům, badatelům v příbuzných oborech a také překladatelům, kteří se mohou setkat s danou tematikou v různém kontextu.

Jednota tlumočníků a překladatelů, www.jtpunion.org, 1.10.2010

Po předchozím vydání slovníku pouze s němee-ko-českou částí (Praha 2005) připravil Lubomír Košnar terminologický archeologický slovník z obou jazykových verzí. Německo-česká archeologická terminologie, kterou ve stejnojmenné publikaci zpracoval rovněž Adolf Schebek (Praha 2007), je tedy nyní důkladně podchycena. Použití Obou příruček umožňuje kontrolu, někdy doplnění hesel a jejich souvislostí nebo i ukázat některá úskalí překladu.
Česko-německá část referovaného slovníku L. Košnara je u nás vydávána poprvé. Problém převodu německých složenin je v této části řešen přiřazením odpovídajících českých výrazů k základnímu heslu. Takovéto dvojslovné, výjimečně i trojslovné české výrazy jsou pak uvedeny i samostatně s odkazem k heslu základnímu. Slovník obsahuje asi 11 000 hesel v německo-české části, v části česko-německé je počet jen o málo menší (nebyla sem zařazena některá zeměpisná jména a určité pojmy, u nichž by výchozí české heslo bylo problematické).
Ve středoevropském kontextu má němčina jako jazyk odborné literatury a vědeckého dění pro archeologii mimořádný význam. Zahrnuta jsou však i hesla ž oborů, které jsou v současné době z hlediska interdisciplinárního badání pro archeologii nezbytné (např. antropologie, botanika, geologie, mineralogie, petrografie, numismatika). S ohledem na studenty archeologie, kteří slovník jistě využijí, byly zařazeny rovněž četné běžnější, zvláště ve vědeckém jazyce obvyklé výrazy, a také geografické názvy. U mnoha termínů najdeme odkazy jednak na synonyma, jednak na slova obsahově spjatá, uvedená rovněž jako samostatná hesla.
Německo-českou část doplňuje seznam německých historických místních jmen v ČR s jejich českými protějšky. Tento seznam obsahuje zejména lokality s archeologickými nálezy, resp. místa v nálezově bohatších oblastech a stane se určitě vítanou pomůckou při práci se starší německou archeologickou a vlastivědnou literaturou týkající se pohraničních oblastí.
Vydání dvojjazyčného terminologického archeologického slovníku je šťastným počinem archeologa, jehož jazykové znalosti jsou známy a který bezpochyby dokáže odpovědně shromáždit širokou terminologii pravěké a středověké archeologie. Nelze opomenout i význam slovníku pro německy mluvící studenty a badatele, neboť vzájemné kontakty jsou v posledních letech stále intenzivnější.

Miroslav Popelka, AR 3/2010, ročník 62