tištěná kniha
Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1945

Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1945

Konrád, Ota

témata: historie – 20. století

brožovaná, 362 str., 1. vydání
vydáno: červen 2011
ISBN: 978-80-246-1949-1
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje poprvé v ucelené podobě vývoj nejvýznamnějších humanitních oborů na Německé univerzitě v Praze v období první republiky a za německé okupace. Na základě archivních materiálů, odborné literatury a interpretace dobových textů historiků, germanistů a slavistů působících na univerzitě zkoumá autor dějiny těchto oborů v kontextu vědeckého, politického a kulturního vývoje českých zemí v první polovině dvacátého století i v rámci vývoje této vrcholné vědecké a kulturní instituce Němců v českých zemích. Kniha se tedy hlásí k široce pojatým dějinám vědy, které si všímají nejenom institucionální a personální stránky vývoje jednotlivých oborů, ale i jejich tematických a metodologických proměn v širších historických souvislostech.
Autor dospívá k závěru, že již od poloviny třicátých let nabýval na univerzitě na významu nacionalistický a nedemokratický model vědy a jejích širších společenských úkolů, zatímco slavistika, která byla zaměřena na česko-německou spolupráci a reprezentovala spíše otevřené pojetí sudetoněmectví, se dostávala do stále větší defenzivy.

Obsah

Úvod
Prameny a literatura

V první republice
Univerzita v novém státě
Zákonný rámec
Jmenování profesorů a personální vývoj filozofcké fakulty 1921-1937
"V tomto státě, v němž musíme žít..."
"Hakenkreuzlerští profesoři jsou přísní": Rektorské volby 1932 a 1933
Spolupráce s Říší

Historiografe
Personální zázemí
Tematický a metodologický vývoj
Wilhelm Wostry, Heinz Zatschek a Josef Pftzner

Germanistika
Personální zázemí
Starší německá řeč a literatura
Novější německá řeč a literatura
Národopis
Josef Körner

Slavistika
Personální zázemí
Franz Spina a vývoj slavistiky na Německé univerzitě
Gerhard Gesemann

Ve Třetí říši
Předehra: Mnichov, útěk a arizace
Po březnu 1939
Vědecká politika nacistického Německa
Filozofcká fakulta po 15. březnu 1939
Učitelský sbor fakulty 1938/39-1945
Sudetoněmecký ústav pro vlastivědný a národní výzkum 1940-1945
Jihovýchod jako předmět výzkumu
Nadace Reinharda Heydricha
Noví profesoři: Beyer, Hippius a Müller
Konfikty na fakultě

Historiografe
Personální vývoj
Tematický a metodologický vývoj
Historiografe v Liberci

Germanistika
Starší německá řeč a literatura
Novější německá řeč a literatura
Národopis

Slavistika
Personální zázemí
Pojetí slavistiky

Závěr

Seznam zkratek
Prameny a literatura
Resumé
Jmenný rejstřík