Filologické studie 2020

Filologické studie 2020

Interdisciplinarita ve výuce jazyků

kolektiv autorů,

témata: lingvistika, pedagogika – didaktika, jazykové učebnice

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2021
ISBN: 978-80-246-4978-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Monografie je věnována uplatňování interdisciplinárního přístupu ve školní výuce jazyků. Přináší teoretické vymezení interdisciplinarity a interdisciplinárních přístupů ve vyučování, zabývá se ústředními kurikulárními a programovými dokumenty upravujícími vyučování v České republice. Poskytuje analýzy kurikulárních dokumentů vybraných zemí jednotlivých jazyků, analýzy školních vzdělávacích programů základních a/či středních škol a analýzy vybraných učebnicových z perspektivy interkulturality. Rovněž demonstruje problematiku interdisciplinarity na průřezovém tématu mediální výchova. Monografie předkládá pestrý, ale oborově koherentní pohled na mozaiku přístupů k interdisciplinaritě ve výuce jazyků českého kurikula, a to včetně zahraničních inspirací.