tištěná kniha
Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí)

Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí)

Kolářová, Veronika

brožovaná, 222 str., 1. vydání
vydáno: únor 2011
ISBN: 978-80-246-1828-9
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Tato práce je souborem detailních studií věnovaných syntakticky nebo sémanticky uceleným skupinám českých deverbativních substantiv (zejména substantiv s dativní valencí). Opírá se o bohatý korpusový materiál. Problematiku valence deverbativních substantiv představuje jako pružný mechanismus, který na jedné straně funguje na základě v systému pevně zakotvených a jasně stanovených primárních obecných principů, na druhé straně je však ovlivněn několika různorodými principy sekundárními, umožňujícími rozličné nové, od slovesa nezděděné formy valenčních doplnění.

Obsah

ÚVOD

I. PŘÍSTUPY K VALENCI SUBSTANTIV V ZAHRANIČÍ I V BOHEMISTICKÉ TRADICI
I.A Pojem valence substantiv
I.B Zahraniční přístupy k valenci substantiv
I.B.1 transformační generativní gramatika v zahraničí
I.B.2 Framenet
I.B.2.1 teoretické předpoklady Framenetu
I.B.2.2 substantiva v lexikální databázi Framenetu
I.B.3 nomlex a nomBank
I.B.3.1 nomlex
I.B.3.2 nomBank
I.B.4 model "smysl <=> text"
I.B.4.1 teoretická východiska pro chápání valence v rámci mst
I.B.4.2 substantiva ve Výkladovém kombinatorickém slovníku současné ruštiny
I.C Vývoj valenčních teorií substantiv v bohemistické tradici
I.C.1 standardní přístupy k valenci substantiv
I.C.2 Karlíkova modifkovaná valenční teorie
I.C.3 transformační generativní gramatika v českém prostředí
I.C.4 Valence substantiv z hlediska lexikologického
I.C.5 slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení
I.D Funkční generativní popis
I.d.1 základní charakteristika FGP
I.d.2 Valenční teorie FGP
I.d.2.1 slovesná valence v FGP
I.D.2.1.1 Kritéria pro odlišení aktantů a volných doplnění
I.D.2.1.2 Kritéria pro odlišení obligatorních a fakultativních doplnění (dialogový test)
ID.2.1.3 Struktura valenčního rámce slovesa
ID.2.1.4 Kritéria pro určování aktantů a tzv. princip posouvání aktantů
ID.2.1.5 Zavedení kvazivalenčních doplnění
ID.2.1.6 Studium valence sloves s ohledem na jejich sémantickou třídu
I.d.2.2 Valence substantiv v FGP
I.D.2.2.1 Typy substantiv s valencí
ID.2.2.2 Repertoár aktantů a volných doplnění u substantiv
ID.2.2.3 Specifka deverbativ z hlediska zastoupení valenčních doplnění ve valenčním rámci
I.d.2.2.3.1 substantiva označující děj
I.d.2.2.3.2 Posun k substantivnímu užití
I.d.2.2.3.3 zabudování role
I.D.2.2.4 Vymezení okruhu substantiv zkoumaných v této práci
I.d.3 substantiva v Pdt-ValleXu

II. VYBRANÉ OKRUHY ZKOUMÁNÍ V OBLASTI VALENCE DEVERBATIVNÍCH SUBSTANTIV
II.A Verbální vs. dějová substantiva
II.B Povrchové vyjádření valenčních doplnění deverbativ
II.B.1 hierarchie forem valenčních doplnění
II.B.2 obecná pravidla pro posuny v povrchových realizacích participantů u substantiv označujících děj
II.B.3 syntaktická (strukturní) homonymie Gen a adj /Pronpos
II.B.4 Kombinatorika obsazování valenčních pozic a specifcké posuny
v povrchových realizacích participantů
II.B.4.1 specifcké posuny u substantiv označujících děj a u substantiv
na postupu k substantivnímu užití
II.B.4.1.1 Úskalí forem odpovídajících typickým posunům
II.B.4.1.2 Specifcké posuny participantů nepropoziční povahy
II.B.4.1.2.1 specifcké posuny adverbálních strukturních pádů
II.B.4.1.2.2 specifcké posuny adverbálních nestrukturních pádů
II.B.4.1.2.3 Poznámky ke specifckým posunům participantů
nepropoziční povahy
II.B.4.1.3 Specifcké posuny participantu propozičnípovahy (PPP)
II.B.4.1.3.1 typy specifckých posunů PPP
II.B.4.1.3.2 možnosti vyjádření PPP u substantiv a jejich přijatelnost
II.B.4.2 specifcké posuny u substantiv se zabudovaným aktantem
II.B.5 obecné principy při obsazování valenčních pozic deverbativ
II.B.5.1 Primární obecné principy
II.B.5.2 sekundární obecné principy
II.B.6 Pokusy o algoritmizaci obecných pravidel
II.B.7 slovosledné postavení valenčních doplnění deverbativ
II.B.8 adjektivní vyjádření valenčních doplnění
II.B.9 Faktory ovlivňující valenční chování deverbativních substantiv
II.C Elipsy valenčních doplnění deverbativ
II.C.1 Povrchová vypustitelnost valenčních doplnění
II.C.2 elipsy a koreferenční vztahy ve valenčních strukturách substantiv
II.D Substantiva s dativní valencí
II.d.1 Povrchové a hloubkové syntaktické funkce bezpředložkového dativu
II.d.1.1 Bezpředložkový dativ jako doplnění sloves
II.d.1.2 Bezpředložkový dativ jako doplnění substantiv
II.d.2 Frekvence bezpředložkového dativu

III. POUŽITÉ DATOVÉ ZDROJE A PROGRAMOVÉ NÁSTROJE (A JEJICH VYUŽITÍ PRO ZKOUMÁNÍ VALENČNÍCH VLASTNOSTÍ SUBSTANTIV)
III.A Postup práce
III.B Český národní korpus (ČNK)
III.B.1 Korpusové manažery
III.B.2 Problémy při vyhledávání syntaktických vztahů v ČnK
III.B.2.1 slovosledné postavení valenčního doplnění
III.B.2.2 Konkurence dvou valenčních struktur
III.B.2.3 Přesnost vyhledávání v ČnK
III.B.3 Vyhledávání dativních doplnění substantiv v ČnK
III.B.3.1 Vyhledávání dativních doplnění u konkrétních substantiv
III.B.3.2 obecný dotaz vyhledávající substantiva následovaná dativním doplněním
III.C Pražský závislostní korpus (PDT)
III.C.1 tři roviny anotací Pdt
III.C.1.1 morfologická rovina
III.C.1.2 analytická rovina
III.C.1.3 tektogramatická rovina
III.C.2 Vyhledávání syntaktických vztahů v Pdt pomocí nástroje netGraph
III.C.3 Vyhledávání substantiv s dativním doplněním na analytické rovině Pdt
III.D Vyhodnocení vyhledávání v obou korpusech
III.D.1 lemmatizace a problém polysémie
III.D.2 relativní četnost dativních doplnění ze statistického pohledu

IV. SUBSTANTIVA JAKO SOUČÁST SLOŽENÝCH PREDIKÁTŮ V PDT
IV.A Složené predikáty z hlediska sémantiky
IV.A.1 sémantické vlastnosti slovesné části sP
iVa.2 sémantické vlastnosti jmenné části sP
IV.B Složené predikáty z hlediska valence
iVB.1 Valence slovesné části složených predikátů
IV.B.1.1 Formy a funkce třetího valenčního doplnění slovesné části sP s CPhr(4)
IV.B.1.2 změny ve valenčním rámci oproti bezpříznakovému užití sloves
IV.B.2 Konkurence mezi valenčním doplněním slovesa a substantiva
IV.B.3 Valence jmenné části složených predikátů
IV.B.3.1 Vlastní valenční doplnění jmenné části sP
IV.B.3.2 Přebírání valenčních doplnění od slovesné části sP
IV.B.4 totožnost valenčních členů slovesné a jmenné části
IV.B.4.1 sdílení valenčních členů
IV.B.4.2 Problematika aktuálního členění v rámci složených predikátů
IV.B.4.2.1 Postavení neshodného přívlastku jmenné části SP
IV.B.4.2.2 Valenční doplnění jmenné části SP jako zdroj neprojektivních konstrukcí
IV.B.4.2.3 Křížení vazeb slovesné a jmenné části v rámci sP
IV.B.4.2.4 Křížení vazeb v rámci nominalizovaného SP
IV.C Dílčí závěr

V. ADNOMINÁLNÍ DATIV ODPOVÍDAJÍCÍ POZICI DATIVU ADVERBÁLNÍHO
V.A Substantiva s valenčním rámcem obsahujícím potenciálně tři bezpředložkové pády
V. a.1 Úvodní poznámky
V. a.1.1 Výběr zkoumaných substantiv
V.A.1.2 různá povaha Patientu
V. a.1.3 Východiska pro zkoumání valenčních vlastností substantiv dávání
a substantiv mluvení
V.A.1.4 rozdíly mezi verbálními a dějovými substantivy
V.A.1.5 Významové posuny (označení děje vs. posun k označení "substance")
V.A.2 substantiva dávání
V. a.2.1 Vymezení substantiv dávání na pozadí jejich základových sloves
V.A.2.2 zastoupení lemmat verbálních a dějových substantiv dávání v ČnK
V.A.2.3 různé významy substantiv dávání z hlediska výskytu dativního doplnění

V.A.2.4 Verbální substantiva dávání
V.A.2.5 dějová substantiva dávání
V.A.2.6 srovnání valence verbálních a dějových substantiv dávání
V. a.2.7 možnosti vyjádření Patientu při současném vyjádření adresátu
V.A.2.8 možnosti vyjádření aktora při současném vyjádření adresátu
V.A.2.9 Plné zastoupení valenčního rámce (tj. vyjádření všech tří aktantů)
V.A.2.10 Problematika složených predikátů u substantiv dávání
V.A.2.11 dílčí závěr
V.A.3 substantiva mluvení
V.A.3.1 Vymezení substantiv mluvení na pozadí jejich základových sloves
V.A.3.2 zastoupení lemmat verbálních a dějových substantiv mluvení v ČnK
V.A.3.3 Participant "informace"
V.A.3.3.1 Nominalizace participantu "informace" pomocí substantiva
V.A.3.3.1.1 slovesa mluvení s Patientem propoziční povahy ve formě bezpředložkového akuzativu
V.A.3.3.1.2 substantiva mluvení s Patientem propoziční povahy ve formě bezpředložkového genitivu
V.A.3.4 substantiva mluvení s adresátem
V.A.3.4.1 Různé významy substantiv mluvení z hlediska výskytu dativního doplnění
V.A.3.4.2 Možnosti vyjádření ADDR u substantiv mluvení
V.A.3.4.3 Verbální substantiva mluvení
V.A.3.4.4 Dějová substantiva mluvení
V.A.3.4.5 Srovnání valence verbálních a dějových substantiv mluvení
V.A.3.4.6 Možnosti vyjádření Patientu při současném vyjádření Adresátu
V.A.3.4.7 Možnosti vyjádření Aktora při současném vyjádření Adresátu
V.A.3.4.8 Plné zastoupení valenčního rámce (tj. vyjádření všech tří aktantů)
V.A.3.4.9 Problematika složených predikátů u substantiv mluvení
V.A.3.5 dílčí závěr
V.A.4 srovnání valenčního chování substantiv dávání a substantiv mluvení
V.A.5 další substantiva s valenčním rámcem obsahujícím potenciálně tři bezpředložkové pády
V.B Substantiva s dalšími valenčními rámci obsahujícími dativ

VI. ADNOMINÁLNÍ DATIV ODPOVÍDAJÍCÍ POZICI ADVERBÁLNÍHO AKUZATIVU NEBO GENITIVU
VI.A Substantiva odvozená od sloves mluvení s ADDR(4) nebo ADDR(2)
VI.A.1 různé formy vyjádření adresátu u substantiv odvozených od sloves mluvení s addr(4) nebo addr(2)
VI.A.1.1 adresát vyjádřený bezpředložkovým dativem
VI.A.1.2 adresát vyjádřený bezpředložkovým genitivem
VI.A.1.3 adresát vyjádřený pomocí předložkových vazeb
VI. a.2 Užití různých forem vyjádření adresátu jako náznak posunu ve významu substantiva
VI.A.3 Faktory podporující specifcké posuny ak-dat/Ps a Gen-dat/Ps
VI.B Substantiva s PAT(3) přejatým od slovesné části složených predikátů
VI.B.1 typy substantiv s Pat(3) přejatým od slovesné části sP
VI.B.2 Faktory podporující specifcký posun ak-dat u substantiv vstupujících do sP
VI.B.3 rozdíly mezi substantivy vstupujícími do sP a substantivy mluvení
VI.B.4 různé formy vyjádření Patientu u substantiv vstupujících do sP
VI.B.4.1 Patiens vyjádřený bezpředložkovým dativem
VI.B.4.2 Patiens vyjádřený bezpředložkovým genitivem
VI.C Substantiva označující výsledek děje
VI.D Dílčí závěr

VII. DATIVNÍ VALENCE U DEVERBATIVNÍCH SUBSTANTIV SE ZABUDOVANOU ROLÍ
VII.A Výběr zkoumaných substantiv
VII.B Derivační program
VII.C Ověřování valence činitelských jmen, zejména doplnění s významem ADDR
VII.C.1 Vymezení zkoumaných činitelských jmen
VII.C.2 Vyhledávání dokladů činitelských jmen s valenčním doplněním v dativu
VII.C.2.1 Vyhledávání v ČnK (sYn2000)
VII.C.2.2 Vyhledávání v Pdt
VII.C.3 Činitelská jména s adresátem v genitivu nebo ve tvaru posesiva
VII.C.3.1 doklady s adresátem vyjádřeným pomocí genitivu
VII.C.3.2 doklady s adresátem vyjádřeným pomocí posesiva
VII.C.4 srovnání počtu výskytů různých forem adresátu u činitelských jmen
VII.D Ověřování valence pojmenování nástrojů a pojmenování míst
VII.E Substantiva s ADDR(3) a zabudovaným Patientem
VII.F Specifcký posun Dat-Gen / Adj /Pron u substantiv se zabudovaným aktantem
VII.F.1 Porušení obecných pravidel pro posuny v povrchových realizacích participantů
VII.F.2 strukturní homonymie u substantiv se zabudovaným aktantem
VII.F.3 důsledky posunu ve významu substantiv pro význam zkoumaného valenčního doplnění

VII.G DÍLČÍ ZÁVĚR

ZÁVĚR

SEZNAM ZKRATEK

OBRÁZKY

TABULKY

LITERATURA

SUMMARY

REJSTŘÍK