tištěná kniha
Jan Hus známý i neznámý

Jan Hus známý i neznámý

Kejř, Jiří

témata: historie – středověk

vázaná, 2. vydání
vydáno: červen 2015
ISBN: 978-80-246-3031-1
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Jiří Kejř vypráví čtivou formou příběh života mistra Jana Husa, zvláštní pozornost zaměřuje na průběh a okolnosti jeho procesu na kostnickém koncilu. Shrnuje tak své dlouholeté bádání, které této klíčové osobnosti našich dějin věnoval. Kejř ve dvanácti kapitolách své knihy vysvětluje a uvádí na pravou míru nepřesná či zavádějící tvrzení, která se objevují v bohaté odborné i popularizující husovské literatuře. Usiluje porozumět složité osobnosti Jana Husa, vysvětlit pohnutky jeho jednání, proniknout do jeho myšlenkového světa. Přestože autor pokládá tuto knihu za pouhý zlomek díla, jež by mělo o osobnosti Husova formátu vzniknout, lze ji právem považovat nikoli za fragment, ale za koncentrovaný, hodnotný extrakt zamýšlené, ale nerealizované obsáhlé monografie.

Obsah

Slovo na úvod

I. Jak poznáváme Jana Husa
II. Některé omyly
III. Odchylky od církevního učení
IV. Ve sporu s církevní vrchností
V. Kacíř?
VI. Základní princip - zákon Boží
VII. Kritická léta
VIII. Procesy
IX. Přípravy na cestu do Kostnice
X. Koncil kostnický
XI. Očima žalobců
XII. Neodvolám

Slovo na závěr

Chronologický přehled Husova života
Seznam zkratek
Prameny a literatura
Bibliografie Jiřího Kejře věnovaná k Husovým spisům a soudním procesům
Seznam vyobrazení