e-kniha
Genderové aspekty ve slovanské frazeologii (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny)

Genderové aspekty ve slovanské frazeologii (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny)

Kedron, Katerina

témata: lingvistika, gender

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2014
ISBN: 978-80-246-2565-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 110 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se zaměřuje na problematiku genderu v jazyce – zkoumá vliv genderového faktoru na frazeologii tří příbuzných jazyků (běloruštiny, polštiny a češtiny). Autorka provádí analýzu jazykového materiálu z hlediska lingvokulturologického. V rámci svého výzkumu sleduje formální shody a rozdíly mezi jednotlivými jazyky, primárně se však snaží odhalovat odlišné a shodné rysy ve vnímání muže a ženy, jejich povahy a chování ve třech slovanských kulturách. Na základě klasifikace a hodnocení shromážděného materiálu podává podrobný popis konceptů "muž" a "žena" ve frazeologii. Práce mimo jiné řeší otázku, zda je možné hovořit o upozadění žen v jazyce ve frazeologické rovině a do jaké míry je tento jev ovlivněn sociálními faktory oproti faktorům ryze jazykového rázu.

Obsah

Seznam zkratek
Zkratky pramenů
Úvod

1. Frazeologie jako objekt lingvokulturologického výzkumu

1.1 Sporné otázky frazeologie
1.1.1 Hranice frazeologie
1.1.2 Přístupy k definici frazeologismu

1.2 Lingvokulturologie a výzkum frazeologie
1.2.1 Vymezení základních pojmů
1.2.2 Lingvokulturologický aspekt rozboru sémantiky frazeologismu ....

2. Gender a jeho role v jazyce

2.1 Gender jako fenomén kultury

2.2 Gender a jeho definice

2.3 Názory na gender v lingvistice
2.3.1 Obecné tendence
2.3.2 Gender očima genderových a feministických lingvistů

2.4 Genderové stereotypy

2.5 Jazyková asymetrie
2.5.1 Gramatická kategorie rodu
2.5.2 Rod obecný
2.5.3 Generické maskulinum v jazyce a řeči
2.5.4 Člověk = muž, žena nebo osoba?

3. Gender ve frazeologii (sémantická klasifikace genderové frazeologie a její analýza)

3.1 Fyzické, fyziologické vlastnosti a tělesný vzhled muže/ženy
3.1.1 Atraktivnost/neatraktivnost muže/ženy
3.1.2 Postava muže/ženy
3.1.3 Věk muže/ženy
3.1.4 Sexuální chování, sexuální aktivita muže/ženy
3.1.5 Charakteristika muže/ženy prostřednictvím popisu částí těla, částí obličeje, vlasů, ochlupení a vousů
3.1.6 Specifické fyziologické vlastnosti a stavy ženy (těhotenství, porod, schopnost dát nový život, nevinnost aj.)
3.1.7 Charakteristika muže/ženy podle oblečení
3.1.8 Schopnosti muže/ženy pohybovat se: chůze, pohyby, graciózní/nemotorný aj
3.1.9 Smrt v charakteristikách muže/ženy
3.1.10 Jiné fyzické, fyziologické vlastnosti muže/ženy; fyziologické procesy spojované s mužem/ženou
Shrnutí skupiny

3.2 Povaha muže/ženy
3.2.1 Celkově kladné hodnocení, chvála / celkově záporné hodnocení, nadávky ..
3.2.2 Aktivní (energičnost, rozhodnost, podnikavost, prudká povaha) / pasivní (nerozhodnost, pomalost, mírná povaha) povaha muže/ženy
3.2.3 Povahové vlastnosti a stavy specifické pro muže/ženy
3.2.4 Upovídanost, mnohomluvnost, "prázdnomluvnost", hašteřivost muže/ženy .
3.2.5 Povýšenost, přezíravost
3.2.6 Projevy femininity/maskulinity v povaze
3.2.7 Pracovitost, šikovnost, schopnost / lenost, neschopnost
3.2.8 Odvážnost, bojovnost / zbabělost
3.2.9 Ušlechtilost, vznešenost / neušlechtilost, hrubost v chování
3.2.10 Rozmazlenost, nesamostatnost
3.2.11 Další vlastnosti
Shrnutí skupiny

3.3 Muž a žena ve společenských vztazích
3.3.1 Muž a žena v rodinných vztazích
3.3.2 Sociální status muže/ženy: ženatý muž / vdaná žena - svobodný muž / neprovdaná žena, samotný/samotná, rozvedený/rozvedená; pohled na instituci manželství
3.3.3 Muž a žena ve svých profesních vztazích a jiných typech profesionální / společensky záslužné činnosti (vojenská služba)
3.3.4 Muž a žena ve vztahu k domácnosti a hospodářství
3.3.5 Materiální postavení muže/ženy
3.3.6 Jiné sociální charakteristiky muže/ženy
Shrnutí skupiny

3.4 Muž a žena v partnerských vztazích
3.4.1 Nabídka ke sňatku/partnerství (přijetí/odmítnutí), uskutečnění/neuskutečnění sňatku
3.4.2 Láska ve vztahu muže a ženy
3.4.3 Hodnocení sňatku, partnerství, účastníků sňatku
3.4.4 Podřízenost, závislost muže na ženě / ženy na muži, ovládání partnera/partnerky
3.4.5 Vzájemný vztah v partnerství/manželství
3.4.6 Chování muže/ženy při vzniku milostného vztahu, při námluvách
3.4.7 Věrnost/nevěra v partnerském vztahu
3.4.8 Další charakteristiky partnerského vztahu
Shrnutí skupiny

3.5 Mentální schopnosti muže/ženy (chytrost, moudrost, vychytralost / hloupost)
Shrnutí skupiny

3.6 Charakteristika muže/ženy prostřednictvím vlastností opačného pohlaví
Shrnutí skupiny

3.7 Osoby (skupina osob) stejného pohlaví / příslušnost osoby/osob k mužskému/ženskému pohlaví
Shrnutí skupiny

3.8 Frazeologismy obsahující genderové komponenty a postrádající genderovou sémantiku

Shrnutí skupiny
Závěr
Резюме
Literatura
Summary

Recenze

Recenzovaná monografie Kateřiny Kedron je věnována velmi aktuálnímu tématu, a to - výzkumu frazeologie tří slovanských jazyků z genderového hlediska. Genderologie je v současné době aktivně rozpracovávaným a zčásti módním tématem, nicméně pramení z antropocentrického pojetí jazyka a je bezesporu užitečná. Už proto, že odhaluje objektivní a pravdivé údaje o skutečné situaci v jazyce, nezřídka zneužívané feministickou literaturou.
Autorka vychází z velmi solidní materiálové báze - 1589 českých, běloruských a polských frazeologických jednotek, které buď obsahovaly genderový komponent, nebo označovaly muže nebo ženu a jejich vlastnosti. Shromáždění tak velkého fondu genderové frazeologie si bezpochyby vyžádalo mnoho úsilí.
Kniha se skládá z úvodu, tří kapitol, závěru a tří příloh. Je chvályhodné, že se autorka distancuje od pozic feministické literatury, která tvrdí o existenci sexismu v jazyce. Teoretické úvahy K.Kedron jsou promyšlené a přesvědčivé, mají logickou strukturu.
Jádrem knihy je 3. kapitola - Gender ve frazeologii (sémantická klasifikace genderové frazeologie a její analýza), kde se frazémy analyzují v rámci jednotlivých sémantických skupin (fyzické vlastnosti, povaha, muž a žena ve společenských vztazích atd.). Pečlivá analýza materiálu umožnila vyvozování celé řady důležitých závěrů - např. potvrdila existenci známých stereotypů: žena je charakterizována jako krásná, vlídná, lehkomyslná, rozmarná, naivní, také zlostná apod., muž je spolehlivý, odvážný, ale také nepořádný, hazardér, tvrdohlavý apod. Důležité je rovněž zjištění, že koncept "žena" obsahuje hlavně ženské vlastnosti, a koncept "muž" obecné lidské vlastnosti. Byly zjištěny také méně zjevné stereotypy, např. je přesvědčivě dokázáno, že většina frazémů s významem "pijáctví" vyjadřuje představu o muži, nikoliv o ženě.

Z recenzního posudku: prof. Ludmila Stěpanova, СSc.