tištěná kniha
Lidský kapitál

Lidský kapitál

Bohatství, které dřímá v nás

Kameníček, Jiří

témata: sociologie, ekonomie a finance

brožovaná, 232 str., 2. vydání
vydáno: listopad 2012
ISBN: 978-80-246-2139-5
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice Jiřího Kameníčka je zasvěceným a čtivým úvodem do díla amerického ekonoma Garyho S. Beckera, který pro své ekonomické analýzy ve velké míře využívá i výsledky dalších společenských věd. Podle Beckera se chování jednotlivců v mnoha odlišných oblastech jejich aktivit řídí stejnými základními zásadami. Před ekonomickou teorií se tak otevírají i další interpretační okruhy, např. školní výuka, rodina, zvyky a tradice nebo lidské preference.

Obsah

Úvod

1. Charakteristika předmětu, definice, příklady
1.1 Úvod k teorii investic do lidského kapitálu
1.2 Co se skrývá za termínem lidský kapitál?
1.3 Několik ilustrací změn v oblasti investování do lidského kapitálu pozorovaných v dlouhém období
1.3.1 Vzdělání a výcvik
1.3.2 Lidský kapitál a rodina
1.3.3 Rozdíly mezi etniky
1.3.4 Lidský kapitál a ekonomický vývoj v dlouhém období

2. Výcvik na pracovním místě
2.1 Výcvik obecně uplatnitelných dovedností (všeobecný výcvik)
2.1.1 Některé důsledky vyplývající z uvedených rovnic
2.2 Specifický výcvik
2.3 Analýza specifického výcviku
2.4 Význam fluktuace zaměstnanců
2.5 Výcvik, který není dokonale specifický
2.6 Obecný zájem firmy
2.7 Obecný zájem a chování zaměstnanců, kteří absolvovali výcvik
2.8 Náhlý pokles poptávky po produkci a fluktuace zaměstnanců
2.9 Cyklické změny a fluktuace
2.10 Případ všeobecného růstu mezd
2.11 Investice do lidského kapitálu a ochrana před následky fluktuace
2.12 Zvláštní druhy investic do lidského kapitálu
2.13 Monopson

3. Školní výuka
3.1 Úvod
3.1.1 Znalosti a vědomosti, které zvyšují hodnotu lidského kapitálu i příjem
3.1.2 Zvyšování lidského kapitálu produktivitou práce a zlepšováním kvality života
3.2 Investice do lidského kapitálu a míry výnosu čili kolik, kdy a kam investovat
3.2.1 Vztah mezi výdělky, náklady a mírami výnosu
3.2.2 Investice sebevzděláváním
3.3 Motivy k investování
3.3.1 Počet period
3.3.1.1 Prodlužování průměrné délky života, prodlužování jeho aktivní fáze
3.3.1.2 Motiv investovat do jediné z několika aktivit závisí na četnosti jejího využití
3.3.2 Riziko investice do lidského kapitálu a jeho likvidita
3.3.3 Znalosti, dovednosti a kapitálové trhy
3.3.3.1 Obtíže plynoucí z osobitých rysů lidského kapitálu
3.3.4 Některé důsledky využívání lidského kapitálu – příklady

4. Základy teorie preferencí
4.1 Úvod
4.2 Osobní a společenský kapitál
4.2.1 Rozšíření pojmu preferencí
4.2.2 Osobní kapitál
4.2.2.1 „Diskontování“ budoucnosti
4.2.3 Společenský kapitál
4.2.4 Změny množství společenského kapitálu
4.3 Kultura („nadmnožina“ preferencí, metapreference)
4.3.1 Preference jako součást hospodářských procesů a jako kritéria blahobytu
4.3.2 Další argumenty ve prospěch obecné teorie preferencí

5. Základy obecné teorie spotřebitelské volby
5.1 Úvod k obecné teorii spotřebitelské volby
5.1.1 Předpoklad stabilních preferencí, zvyk a návyk
5.1.2 Stabilita preferencí, zvyky a tradice
5.1.2.1 Stabilita preferencí a vlivy reklamy
5.1.2.2 Móda a módní výstřelky
5.2 Základy teorie návyku
5.2.1 Model návyku
5.2.1.1 Blízká komplementarita, zvyk a návyk
5.2.1.2 Návyk a trvalé změny cen
5.2.2 Těžké, zvratové životní situace a dočasné změny cen
5.2.3 Další důsledky závislostí

6. Návyky, zvyky a tradice
6.1 Myopický model návyku
6.2 Návyky, zvyky, tradice, instituce a kultura
6.3 Srovnání, která nás popuzují a vyvolávají naši nespokojenost
6.4 Krátkodobé a dlouhodobé změny cen a změny užitku
6.5 Utváření preferencí
6.6 Závazky, instituce a kultura
6.7 Kulturní aspekty závislosti na drogách

7. Rodina jako primární instituce
7.1 Hlavní okruhy aktivit rodiny
7.1.1 Rodina jako subjekt produkující netržní statky a služby
7.1.2 Děti a bohatství
7.1.3 Dělba práce v rodině
7.1.4 Dělba práce podle pohlaví
7.1.5 „Chytračení“ (Shirking) čili dělba práce ve velkých rodinách
7.1.6 Dělba práce v moderní domácnosti
7.1.7 Trhy sňatků, vyhledávání a třídění partnerů
7.1.8 Poptávka po dětech
7.1.9 Vliv státu na některá rozhodnutí v rodině

8. Rozhodování jednotlivce v sociálním prostředí, model sociálních interakcí
8.1 Model chování jednotlivce v sociálním prostředí
8.2 Model optimálního rozhodování jednotlivce v sociálním prostředí
8.3 Důchodové a cenové efekty
8.3.1 Důchodové efekty
8.3.2 Cenové efekty

9. Další náměty ekonomie chování
9.1 Vliv reklamy na chování spotřebitele. Pojetí reklamy jako užitečného statku (Good) a jako zátěže (Bad)
9.1.1 Klasický model reklamy a Beckerovo odlišné pojetí
9.1.2 Reklama a spotřebitelský přebytek
9.1.3 Reklama, konkurence a elasticita poptávky
9.1.3.1 Reklama a konkurence
9.1.3.2 Reklama, ceny a elasticita poptávky cílové skupiny
9.1.4 „Negativní“ (nežádoucí) užitek z reklamy v rozhlase a v televizi
9.1.4.1 Odlišujme užitek ze statků od užitku z jejich propagace
9.2 Další náměty k analýze ekonomie chování
9.2.1 Diskriminace menšin
9.2.2 Zločin a trest aneb nástin ekonomie zločinu
9.2.3 Manželé a žebráci aneb rozhodování o větší či menší oddanosti nebo o větším či menším soucitu
9.2.4 Láska, oddanost a manželství
9.2.5 Vrtkavá, nestálá láska a rozvod

Seznam použité literatury
Resumé
Summary
Věcný rejstřík