tištěná kniha
Verba docent, exempla trahunt

Verba docent, exempla trahunt

Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení

Kalivoda, Jan

témata: jazykové učebnice

brožovaná, 142 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2013
ISBN: 978-80-246-1978-1
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Tato kniha je učebnicí latiny zcela jiného typu, než jaké byly dosud nabízeny na českém nebo zahraničním trhu. Nepostupuje tradiční metodou stručných definic a výčtů výjimek s následujícím obsáhlým procvičováním vyložené látky. Naopak - vysvětluje jednotlivé latinské gramatické jevy výkladem, který má být čten souvisle, bez memorování jednotlivých pasáží. Každý úsek textu je pro příklad doprovozen některým latinským rčením nebo výrokem, který je v kulturní historii Evropy známý a po staletí často opakovaný. Učebnice svému čtenáři (neboť chce mít čtenáře, nikoli studenty) rozborem těchto příkladů umožní, aby si osvojil latinskou gramatiku a zároveň beze zbytku pochopil strukturu některých z nejznámějších vět evropských dějin v jejich původním jazyku.
Jsou vysvětleny, i když ovšem stručně, i nejsložitější části latinské mluvnice a jejich případné další studium v podrobnějších učebnicích latiny tak bude pro čtenáře této publikace mnohem snazší. Učebnice rovněž obsahuje latinsko-český slovník základní latinské slovní zásoby, přehledný souhrn latinského tvarosloví, shrnutí několika nejdůležitějších jevů latinské syntaxe a index v textu využitých latinských rčení a živých slov. Čtenář publikace tak v ní může hledat informaci i k jednotlivým latinským výrokům, které právě potřebuje přeložit nebo v komunikaci aktivně využít.

Obsah

Úvod
Latinská výslovnost
Úvod do tvarosloví podstatných a přídavných jmen
Podstatná a přídavná jména 1. a 2. deklinace
Latinské předložky
Úvod do tvarosloví slovesa
Podstatná a přídavná jména 3. deklinace
Přehled tvarosloví latinských adjektiv
4. a 5. deklinace podstatných jmen
Časoměrná prozódie, latinské verše
Stupňování latinských přídavných jmen
Latinská adverbia - příslovce
Latinské číslovky
Latinská zájmena
Slovesa - další slovesné tvary odvozené od prézentního kmene
Latinská nepravidelná slovesa
Slovesné tvary odvozené od perfektního kmene
Slovesné tvary odvozené od supinového kmene
Deponentní slovesa
Tvoření a syntaktické využití latinských konjunktivů
Latinská participia
Gerundivum a gerundium
Ablativ absolutní
Vazby akuzativu a nominativu s infinitivem
Základní latinská slovní zásoba
Přehled latinských předložek
Přehled skloňování latinských podstatných a přídavných jmen
Základní terminologie
Latinské deklinace a jejich rozlišení podle koncovky gen. sg. (2. p. jedn. č.)
Skloňování podstatných a přídavných jmen 1. a 2. deklinace
Skloňování podstatných a přídavných jmen 3. deklinace
Skloňování podstatných jmen 4. deklinace
Skloňování podstatných jmen 5. deklinace
Přehled latinských zájmen
Přehled latinských číslovek
Přehled časování latinských sloves
Základní terminologie
Prézentní, perfektní a supinový kmen latinských sloves
Latinské konjugace - slovesné třídy prézentního kmene
Tvoření perfektního kmene latinských sloves
Tvary nepravidelného slovesa esse = být
Časování sloves 1. a 2. konjugace v prézentním kmeni
Časování sloves 3. a 4. konjugace v prézentním kmeni
Slovesa konjugace 3.B
Tvary latinských sloves odvozené od perfektního a supinového kmene
Shrnutí latinských infinitivů
Shrnutí významu a syntaktického použití latinských konjunktivů
Index latinských rčení a citátů