Nerovný boj o víru

Nerovný boj o víru

Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný (1600–1665)

Kadeřábek, Josef

témata: historie – raný novověk

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2022
ISBN: 978-80-246-3686-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Kniha „Nerovný boj o víru. Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný“ se zabývá proměnou identity slánských měšťanů v 17. století. Vypráví o postupné ztrátě hodnot, vlastní minulosti, paměti, léta budovaných sociálních vazeb a především vyznání, které museli měšťané královského města Slaný čelit po fatálním a neúspěšném střetu s pány z Martinic. Na základě dosud nezpracovaných pramenů autor ukazuje, jak se během dvou generací proměnila slánská společnost z obyvatel královského, nekatolického, svobodného města v povětšinou loajální poddané pánů z Martinic, jakými prostředky se tak dělo a co se stalo s těmi, kteří tlaku dokázali odolat.

Obsah

Úvod

Metodologický nástin a využité prameny

Od protireformace ke šlechtické konfesionalizaci. Dosavadní vývoj bádání o střetu katolické víry a reformace

Na cestě ke vzájemnému střetu (1602-1621)
Sociální hodnoty a konfesijní identifikace Jaroslava Bořity z Martinic a slánských měšťanů
Konflikty mezi městskou radou a slánskými děkany
Konfesijní konflikty uvnitř měšťanské obce
Konflikty s Jaroslavem Bořitou z Martinic a členy jeho sociálního okruhu Shrnutí

Léta násilné protireformace (1621-1631)
Mučedník katolické víry - sebeprezentace smečenského vladaře ve dvacátých letech
Konverze slánských měšťanů
Individualizace administrativního tlaku - tvorba seznamů, patenty, přístup úředníků
Útok na elity - snaha o narušení slánské kolektivní identity
"Vizualizace" katolické víry
Kolektivní rezistence
Proces s Jiříkem Balcarem z Tmáně
Shrnutí

Od saského vpádu k poddanství (1631-1638)
Společenské změny během saského vpádu
Hledání viníka "Nová" protireformace
Vojenská hrozba - "nový" prvek disciplinárních snah
Proměna elit a celospolečenské identity
Od integrace navrátilců ke sporům o majetek po exulantech
Komunikace
Shrnutí

Poddanými Jaroslava Bořity z Martinic (1638-1649)
Sžívání se s novým statusem
Strach ze zrady
Nová paměť na exulanty
Nová zbožnost
Nevhodné suplikování - změny v komunikaci mezi měšťany a Martinici
Soupeření center moci - vrchnost v poměru k slánským děkanům
Smrt Jaroslava Bořity z Martinic v rodové paměti - dovršení obrazu mučedníka
Shrnutí

Pod "novou" vrchností (1649-1665)
Přechodné období - snahy o mocenskou emancipaci?
Nové normy Bernarda Ignáce z Martinic
Odchod posledních slánských nekatolíků
Proměna slánské krajiny - vrchol snah o vizuální prezentaci katolické víry a konfesijní proměnu slánské společnosti
Shrnutí

Závěr
Resume
Soupis pramenů a literatury