tištěná kniha e-kniha
Školní vzdělávání v Ruské federaci

Školní vzdělávání v Ruské federaci

Ježková, VěraWalterová, EliškaAbankina, TaťjanaAbankina, Irina

témata: pedagogika – vzdělávací systémy

brožovaná, 232 str., 1. vydání
vydáno: září 2013
ISBN: 978-80-246-2206-4
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Analyticko-srovnávací studie je čtvrtou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Předchozí tři publikace jsou Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii a Školní vzdělávání ve Švédsku.
Část studie, vypracovaná českými autorkami, zprostředkuje na školní vzdělávání "pohled zvenku", který lze považovat za "objektivní", "neutrální", pouze minimálně ovlivněný přímými zkušenostmi. "Pohled zevnitř" přináší závěrečná kapitola ruských spoluautorek.
Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní v ruském školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školního vzdělávání. Skládá z devíti kapitol. První kapitola uvádí do širšího kontextu země, v němž změny školního vzdělávání probíhají. Ve druhé kapitole, věnované vzdělávací politice, se pozornost obrací ke kodifikaci nového pojetí vzdělávání a vývoji legislativy od 90. let minulého století. Třetí kapitola posuzuje současný vzdělávací systém Ruska, orientuje v jeho diverzifikované struktuře a podstatných dimenzích, v nichž došlo k zásadním změnám. Obsahem čtvrté kapitoly jsou pedagogické experimenty, alternativní pedagogické koncepce a autorské školy. Pátá kapitola je věnována problematice kurikula s důrazem na federální vzdělávací standardy. Šestá kapitola seznamuje se systémem evaluace a problémy souvisejícími se zaváděním pro ruské prostředí netradičních forem a nástrojů hodnocení. Specifiky multinárodnostního ruského státu a jeho mnohojazyčné společnosti, která jsou pro Ruskou federaci příznačná a mají důsledky pro vzdělávací politiku a praxi, se zabývají kapitoly sedmá a osmá. V poslední, deváté kapitole dostávají prostor ruské autorky, prezentující vnitřní pohled na ruskou vzdělávací reformu.
Studie je určena výzkumníkům a odborníkům v oblasti vzdělávání, vyučujícím i studentům pedagogických fakult a dalších fakult připravujících učitele, představitelům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky i dalším pracovníkům působícím ve státní správě zabývajícím se vzděláváním.

Recenze

V rámci naplnění dílčího cíle 2 projektu Centra základního výzkumu školního vzdělávání měly původně vzniknout tři analyticko-srovnávací studie vzdělávacích systémů vybraných evropských zemí. Tento úkol byl již splněn - v pražském nakladatelství Karolinum vyšly publikace přibližující školní vzdělávání v Německu, ve Velké Británii a ve Švédsku. Předložený rukopis českých a ruských autorek, Věry Ježkové, Elišky Walterové, Taťjany Abankiny a Iriny Abankiny, uvedený úkol velmi vhodně rozšiřuje zpracováním další analyticko-srovnávací studie zaměřené na školní vzdělávání v Ruské federaci. Dříve narození pedagogové, ale i širší odborná veřejnost, se mohli řadu let oprávněně ptát, jakými změnami prošlo a prochází ruské školství, o kterém - v kontextu bývalého Sovětského svazu — se v době reálného socialismu psalo a referovalo velmi mnoho, a to mnohdy i na úkor objektivních informací o tzv. buržoazním školství. V posledních dvou dekádách naopak i v této oblasti došlo k určitému "pendl efektu". Zejména naše mladá pedagogická veřejnost má patrně mnohem hlubší znalosti o vzdělávacích systémech např. v USA nebo v Austrálii než o ruské škole. Nejen z těchto důvodů je studie o školním vzdělávání v Ruské federaci velmi aktuální a potřebná, protože vyplňuje jistou informační mezeru v české pedagogické literatuře.
Předložený rukopis vychází z podobné a osvědčené struktury, kterou autorky použily při zpracovávání předešlých analýz zahraničních vzdělávacích systémů. Věra Ježková hutnou a čtivou formou přibližuje v úvodních 3 kapitolách obecné aspekty Ruské federace, její vzdělávací politiku a vzdělávací systém. Velmi zajímavou kapitolou je navazující část Elišky Walterové, která zasvěceně a v adekvátních historických souvislostech charakterizuje ruské pedagogické experimenty, alternativní pedagogické koncepce a tzv. autorské školy. Společnou kapitolu uvedených autorek tvoří následující text, který analyzuje základní kurikulámí dokumenty Ruské federace - federální vzdělávací standardy a jednotlivé standardy všeobecného vzdělávání. Šestou až osmou kapitolu opět zpracovala Věra Ježková. Přibližuje v nich aktuální otázky evaluace vzdělávacího systému i vzdělávacích zařízení a hodnocení žáků a citlivé problémy národnostní otázky ve společnosti a školním vzdělávání a jazyků ve společnosti a postavení jazykového vzdělávání. Stejně jako v předcházejících komparativních studiích se podařilo i v tomto případě rozšířit "externí" pohled českých autorek na vzdělávání v Ruské federaci o fundované analýzy dvou významných představitelek ruských vysokoškolských institucí - Taťjany Abankiny a Iriny Abankiny. V poslední kapitole českému čtenáři přinášejí nejaktuálnější informace o reformách současného systému všeobecného vzdělávání v Rusku, které jsou podepřeny celou řadou velmi zajímavých a zejména ekonomických dat.
Obdobně jako u předešlých studií je i tento text napsán přehledně, velmi čtivě a kultivovaně. Český čtenář bezesporu v předloženém textu opět ocení řadu synchronních i některých chronologických komparativních pohledů, kritické pohledy nejen ruských odborníků, ale i kritické reakce z vlastní ruské školní praxe. Hlubšímu pochopení struktury vzdělávacího systému Ruské federace napomáhá uveřejněné schéma v ruském a anglickém jazyce.
Předložená analyticko-srovnávací studie fundovaných českých a ruských autorek Školní vzdělávání v Ruské federaci významně obohacuje českou srovnávací pedagogiku. Studie přináší plastický pohled nejen na současné aspekty školního vzdělávání v Ruské federaci, ale současně přibližuje jeho proměny v rámci složité transformace postsovětského Ruska. Vydání této studie určitě ocení nejen výzkumní pracovníci a vzdělavatelé učitelů, ale i mnozí pedagogové na všech vzdělávacích úrovních, kteří se u nás stále častěji setkávají se žáky a studenty z Ruské federace.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.