Mozaiky překladu. Translation Mosaics

Mozaiky překladu. Translation Mosaics

K devadesátému výročí narození Jiřího Levého

Jettmarová, Zuzana

témata: lingvistika, literární věda

e-kniha, 1. vydání
vydáno: srpen 2016
ISBN: 978-80-246-3328-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Autorka reaguje na soudobou snahu po metodologické inovaci translatologie jako integrované disciplíny. Analyzuje témata, která se v translatologii prosazují od r. 1990, a konfrontuje teoreticky i metodologicky českou tradici s hlavním proudem západní translatologie. Nadčasovost české teorie překladu Levého dokumentuje jak na základě empirického výzkumu, tak v současných teoreticko-metodologických konfrontacích doprovázených snahou po zpřístupnění a integraci Levého.

Recenze

Monografiu Zuzany Jettmarovej Mozaiky překladu môžeme smelo zaradiť k najvýznamnejším prácam, ktoré v oblasti translatológie v českom i medzinárodnom kontexte v poslednom období vznikli. Tvoria ju z väčšej časti štúdie, ktoré už boli publikované v domácich či zahraničných zborníkoch či periodikách. Štúdie však autorka dokázala zjednotiť tak, že tvoria kompaktný celok s jednotiacim zámerom -poskytnúť pohľad na vývojové tendencie v preklade a translatológii v poslednom štvrťstoročí. Aj keď témy jednotlivých kapitol pôsobia na prvý pohľad heterogénne, celkove vo všetkých badáme jednotnú líniu uvažovania o preklade, jeho vývoji a s tým spojené nazeranie na translatológiu ako vednú disciplínu v domácom i medzinárodnom kontexte.
Monografiu v rozsahu 238 strán okrem zasväteného úvodu venovanému zväčša Jiřímu Levému, najvýznamnejšiemu a v medzinárodnom kontexte najuznávanejšiemu českému translatológovi, tvoria tri časti (Překlad reklamy, Překladovost, cizost a jinakost, Translatológie včera a dnes), obsiahla bibliografia, menný a vecný register, ako aj české a anglické resumé.
Autorka zaradila do monografie svoje najvýznamnejšie štúdie, ktoré vhodným spôsobom uvádza na začiatku každej časti. V prvej časti Překlad reklamy reflektuje problematiku prekladu reklamných textov po roku 1989, pričom metodologicky vychádza z českých tradícií translatologického výskumu, ktoré umožňujú zameranie na príjemcu ako ústredného článku prekladovej komunikácie. Na prvú časť nadväzuje ďalšia - teoreticky ladená časť Překladovost, cizost a jinakost, v ktorej autorka rovnako uplatňuje českú metódu spočívajúcu v postupe "tam a späť". Tretia časti Translatologie včera a dnes je súborom jej najvýznamnejších štúdií venovaných konfrontácii českej teórie prekladu so západnými teóriami a paradigmatickým vývojom v poslednom štvrťstoročí, obrazu a postaveniu Levého v tejto línii hlavného prúdu západnej translatológie a snahám sprístupniť a integrovať Jiřího Levého po stránke teoretickej a metodologickej v čase, keď translatológia hľadá nové cesty výskumu. Všetky príspevky v tejto časti poukazujú na zámer autorky poukázať na nesporné hodnoty českej translatológie v medzinárodnom translatologickom kontexte. Zámer autorky v štúdiách venovaným zahraničnému publikuje aj propagovať domácu translatológiu. Týkajú sa okrem iného aj integračných aktivít ako aj pokusom korigovať prípadne skreslený medzinárodný obraz translatológie, východísk Levého a českého štrukturalizmu vôbec. Štúdie preukazujú autorkinu hlbokú znalosť problematiky, ktorá jej umožňuje presvedčivo argumentovať o oprávnenosti integrácie Levého a o životaschopnosti jeho teoretického bádania v oblasti translatológie aj pre súčasnosť.
Štúdie Zuzany Jettmarovej upozorňujú na mnohé aspekty translatologického výskumu doma i v zahraničí a na jeho možnosti. V Mozaikách překladu poukazuje autorka na klenoty českej teórie prekladu, ktoré medzinárodná translatologická bádateľská komunita začína objavovať až teraz, na čom má určite veľkú zásluhu sama autorka, ktorá svojimi štúdiami trpezlivo presviedča translatologickú verejnosť v zahraničí, aby obrátila svoju pozornosť na zatiaľ medzinárodne stále nedocenené klenoty českej, ale i slovenskej a iných "postsocialistických" translatológii, ktoré si hľadajú miesto a uznanie v medzinárodnom translatologickom diskurze.
V predkladanej monografii autorka dokazuje svoju hlbokú znalosť problematiky v českom i medzinárodnom kontexte. Za najväčší prínos monografie pokladáme obohatenie translatologického bádania nielen v lokálnom ale i globálnom medzinárodnom kontexte.
Autorka svojou prácou dokazuje, že aj v konfrontácii so západným hlavným prúdom česká translatológia obstojí, pričom je stále inšpiratívna.
Rukopis monografie Zuzany Jettmarovej Mozaiky překladu považujeme za významný prínos do translatologického bádania v českom i širšom medzinárodnom kontexte. Vzhľadom na fakt, že väčšina štúdií je napísaná v anglickom jazyku, si publikácia iste nájde i zahraničných čitateľov, čím sa stane významnou propagáciou českej translatológie v zahraničí.

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.