Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu

Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu

Jansa, Petr a kol.

témata: sport a tělovýchova – sociologie sportu

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-2458-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 100 Kč

E-shop

Anotace

Monografie zahrnuje dva dílčí pedagogické výzkumy zaměřené na komparaci názorů a postojů u vybraných skupin české populace, kdy se respondenti vyjadřují k otázkám denního režimu, životosprávy, psychosociálním funkcím pohybových aktivit a sportu.
První výzkumné šetření je věnováno srovnání názorů a postojů české dospělé populace ke zmíněným tématům v roce 2000 a 2010. Prezentované výsledky ukazují na některé znepokojivé informace o trendech dospělé populace u nás, zejména zvýšení denního stresu a požívání alkoholu.
Druhé výzkumné šetření se zaměřuje na důležitou populační skupinu českých pedagogů základních a středních škol a komparaci jejich názorů a postojů k životosprávě a funkci pohybových aktivit a sportu. Vztah učitelů k pohybovým aktivitám a sportu je velice pozitivní a společensky přínosný.

Recenze

Rukopis doc. PhDr. Petra Jansy, CSc, a kolektivu autorů vhodně tematicky a metodologicky navazuje na řadu českých a zejména zahraničních empirických studií, které přinášejí aktuální informace o pohybových a sportovních aktivitách různých skupin obyvatel, a to ve velmi aktuálním kontextu jejich životosprávy.
Text rukopisu je rozčleněn - vedle stručné předmluvy - do dvou relativně samostatných, současně však metodologicky a obsahově úzce souvisejících částí. První se věnuje komparaci postojů české dospělé populace k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu, a to v letech 2000 a 2010. Plně ve shodě s autory můžeme konstatovat, že srovnání dotazníkových výzkumů z let 2000 a 2010 přináší velmi zajímavé a významné údaje pro určení trendů v životosprávě, denním režimu a zastoupení pohybových a sportovních aktivit u české dospělé populace.
Druhá část monografie přehledně přibližuje výsledky empirického výzkumu zaměřeného na velice významnou populační skupinu (zejména z hlediska potřebného pozitivního vlivu na nejmladší generaci), a to na naše pedagogy ze základních a středních škol, respektive na jejich postoje k životosprávě a na jejich chápání významu pohybových aktivit a sportu.

Kvalitu posuzované výzkumně zaměřené monografie podtrhuje fundované ukotvení v rámci českých a zahraničních obdobně orientovaných empirických výzkumů. Zejména vstupní kapitola první části celého textu přehledně přibližuje klíčové empirické práce související s vymezeným tématem za posledních dvacet let.
Vlastní provedené empirické výzkumy jsou přehledně a logicky zpracované, a to jak v rovině stručné charakteristiky zvoleného výzkumného designu, tak při přiblížení zjištěných empirických dat a jejich statistickém zpracování. Vhodně je v textu využita vizualizace získaných údajů formou tabulek a grafu. Pozitivně působí odkazy a diskuse na uskutečněné výzkumy, jež zjišťovaly analogické údaje. Přínosné jsou bezesporu i závěrečné přílohy, které přinášejí použité výzkumné nástroje a další přehledné tabulky. Kvalitu monografie dokreslují hutná resumé ve dvou světových jazycích.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.