tištěná kniha
Dolnosrbská mluvnice

Dolnosrbská mluvnice

Janaš, Pětr

témata: lingvistika

brožovaná, 308 str., 1. vydání
překlad: Bígl, Richard
vydáno: červen 2011
ISBN: 978-80-246-1762-6
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Příručka hláskosloví a tvarosloví je určena posluchačům slavistických oborů filosofických fakult, jakož i dalším zájemcům o hlubší poznání lužické srbštiny v její severní variantě, jíž se hovoří ve spolkové zemi Braniborsko na území bývalého markrabství Dolní Lužice. Po Mukově Laut- und Formenlehre (novotisk 1965) jde o nejzevrubnější dílo svého druhu, jež se po dvou německých vydáních (1976, 1981) dostává též do rukou slovanského čtenáře jako první dolnolužická gramatika v neněmeckém jazyce. Lužickosrbský autor výklad rozhojnil o lingvistické poznatky minulého dvacetiletí.

Obsah

Předmluva k českému vydání

Soustava hlásek
1 Fonetika a fonologie
2 Soustava samohlásek
3 Soustava souhlásek
4 Foném a grafém
5 Hlásková spojení
6 Přízvuk

Tvarosloví
1 Podstatné jméno
2 Přídavné jméno
3 Příslovce a příslovečný tvar
4 Predikativum
5 Číslovka
6 Zájmeno
7 Předložky
8 Spojky
9 Částice, modální slova, slůvko nic a morfémy zvané "částice"
10 Citoslovce
11 Sloveso