tištěná kniha e-kniha
Rostliny způsobující otravy

Rostliny způsobující otravy

Jahodář, Luděk

témata: přírodní vědy

vázaná, 384 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2018
ISBN: 978-80-246-4050-1
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Kniha podává ucelené informace o jedovatých a potenciálně jedovatých rostlinách středoevropské flóry, o jejich identifikačních znacích, obsahových látkách odpovědných za toxicitu, projevech otravy a možnostech pomoci postiženému.
Otravy rostlinami tvoří nevelký, ale stabilní podíl z celkového počtu intoxikací vyžadujících hospitalizaci. Několik konkrétních příkladů dokresluje úvodní kapitoly, které objasňují důvody toxicity některých rostlin, způsob určení příčiny otravy a obecné zásady terapie. V další části knihy je představeno a na barevných fotografiích zobrazeno téměř 300 druhů rostlin, které mohou za určitých podmínek poškodit zdraví člověka. Jedná se o původní středoevropské druhy či rostliny dávno zdomácnělé, ale i o druhy zavedené zcela nedávno nebo dovážené jako ozdobné rostliny do interiérů.
Publikace je určena široké zdravotnické komunitě, především praktickým lékařům a lékárníkům, ale také učitelům či rodičům. Ti všichni mohou pomoci při identifikaci jedovaté rostliny, poskytnout pacientovi první pomoc a informaci o rostlině předat odbornému zdravotnickému pracovišti. Studentům medicíny, farmacie, biologie, botaniky či zemědělství a lesnictví nabídne tato kniha nový pohled na jejich obor.

Recenze

Každoročný výskyt intoxikácií rôznymi rastlinami u detí, dospelých či hospodárskych zvierat môže predstavovať závažný medicínsky, spoločenský či hospodársky problém, najmä ak nie známy presný zdroj a pôvod toxickej látky. Špecifická a presná identifikácia rastliny môže predstavovať zložitú úlohu aj pre medicínskych pracovníkov a preto publikácia prof. RNDr. L. Jahodářa, CSc. je významným prínosom riešenia často závažných ale aj menej závažných intoxikácií, s ktorými sa nielen odborníci každoročne stretávajú. Autor je skúseným a uznávaným odborníkom v problematike identifikácie rastlín, ich obsahových látok a účinkov a publikoval množstvo prác v danej oblasti. Pôsobí aj ako odborný konzultant pri rastlinných intoxikáciách v rámci ČR. Táto publikácia je z toho dôvodu písaná zrozumiteľne, prehľadne a s obsahom všetkých relevantných informácií, ktoré môžu byť využité nielen v rámci širokej komunity pracovníkov v zdravotníctve akými sú praktický lekári, lekárnici vo verejných a nemocničných lekárňach, ale aj verejnosti zaujímajúcej sa o rastliny a ich obsahové látky, účinky a použitie. Publikáciu celkom iste využijú aj študenti farmaceutických, lekárskych, prírodovedných fakúlt a príbuzných odborov v magisterskom, doktorskom či doktorandskom štúdiu, ako aj všetci nadšenci túžiaci po rozšírení si svojich vedomostí a poznatkov v oblasti rastlín.
Publikácia zahŕňa takmer 300 druhov rôznych rastlín s toxikologickým významom. Jedná sa o rastliny stredoeurópskeho pôvodu, ale aj tie, ktoré sa využívajú ako ozdobné rastliny a môžu za určitých okolností poškodiť zdravie človeka. Práca je rozdelená do niekoľkých častí: po krátkom a výstižnom úvode nasleduje stručná stať o sekundárnych metabolitoch rastlín, dôvodoch ich tvorby v rastlinnom organizme a podmienkach, za ktorých môže intoxikácia vzniknúť. Autor ďalej pokračuje časťou o správnych postupoch pri identifikácii rastliny a prevencii otráv resp. poskytovaním prvej pomoci a liečbe intoxikácií s ich charakteristickými príznakmi. Tie rozdeľuje na eliminačné metódy podávaním napr. aktívneho uhlia, laxatív a emetík ale aj špecifických metód akými sú forsírovaná diuréza, hemodialýza a iné nemocničné postupy s podporou dýchania, cirkulácie, úpravu acidobázickej rovnováhy a použitím rôznych liečiv resp. špecifických antagonistov jedov ak sú známe, ktoré už ale patria do rúk odborníkov. Všeobecnú časť autor uzatvára príkladmi diagnostikovaných prípadov otráv na ktorých sa v niekoľkých prípadoch podieľal aj osobnými konzultáciami.
Špeciálna časť obsahuje 120 článkov členených podľa logického usporiadania: rastliny sú pomenované platným latinským, českým a slovenským názvom so zaradením do príslušnej čeľade. Nasledujú informácie o výskyte rastliny, jej popis, použitie a označenie jedovatej časti rastliny. Významnou je časť zaoberajúca sa obsahovými látkami, ktoré sú zodpovedné za toxické prejavy, ale veľmi často aj za príslušný terapeutický efekt, kvôli ktorému sa niektoré rastliny využívajú v medicíne. Čitateľ sa ďalej dozvie o biologických aktivitách (nefrotoxicita, neurotoxicita, kardiotoxicita) známych a popísaných sekundárnych metabolitov a ich toxicite vyjadrenej hodnotami LD50 - pokiaľ je určená a overená v experimentoch. Spomínané obsahové látky a následne popisovaná toxicita a príznaky otráv spolu s ich liečením sú nosným zdrojom informácií o odporúčaných postupoch poskytovania prvej pomoci a liečbe jednotlivých prípadov. V záverečnej poznámke sa autor zmieňuje o podobných rastlinných druhoch a prípadných ďalších významných informáciách.
Publikácia je ukončená registrom latinských a českých názvov rastlín umožňujúca jednoduchšiu orientáciu čitateľa a rýchlejšie vyhľadávanie požadovaných údajov.
Pozornému čitateľovi však neuniknú ani chemotaxonomické súvislosti medzi toxicitou a obsahovými látkami rastlín, vyskytujúcimi sa v jednotlivých čeľadiach. Autor v rámci článkov rastlín uvedených v špeciálnej časti a ich obsahových látok postupne popisuje všetky významné sekundárne metabolity z hľadiska toxikologie s vysvetlením ich možného mechanizmu účinku (napr. toxické aminokyseliny a aminy, alkaloidy, kardioglykozidy, lektíny, pyrrolizidínové alkaloidy, steroidné alkaloidy, tropánové alkaloidy diterpény, silice, kyanogénne glykozidy, alergogénne seskviterpénové laktóny atď), čo pri základných znalostiach botaniky resp. farmakognózie dáva predpoklad aj širších súvislostí medzi toxicitou a jednotlivými (aj v tejto publikácii neobsiahnutými) rastlinami v rámci ich príbuzenstva a systematiky. Takto vhodne zvolený výber rastlín a komplexné informácie o obsahových látkach a ich mechanizmoch účinku dávajú predpoklad, že táto publikácia si nájde svoj okruh priaznivcov a čitateľov a že bude vhodným a nápomocným dielom pri spĺňaní cieľov, ktoré si stanovila - ochrane zdravia človeka.

Z recenzního posudku: Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.