tištěná kniha e-kniha
Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

Hrdlička, Milan

témata: beletrie, lingvistika

brožovaná, 166 str., 1. vydání
vydáno: únor 2019
ISBN: 978-80-246-4285-7
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s jiným než českým mateřským jazykem. Opírá se o dlouholetou praxi pedagogickou i výzkumnou, výsledky pozorování a teoretické hodnoticí výstupy zakládá na bohatém příkladovém materiálu. Zkušenost kontaktu bohemisty s jinojazyčným prostředím potvrzuje nejen pracovním stykem se zahraničními studenty na domovské akademické půdě, ale také autentickými poznatky získanými při několikaletém výzkumném pobytu v Jižní Koreji.
Autor uspořádal vybrané stati do oddílů podle místa jejich časopiseckého publikování (Český jazyk a literatura a polský časopis Bohemistyka); třetí oddíl jsou Varia. Knihu uvedl vstupním slovem, stručně charakterizujícím motivaci a okolnosti vzniku projektu. Dvě krátké beletrizující vsuvky naznačují, že jde o práci v jistém smyslu bilanční – a současně určenou širšímu okruhu zájemců.
Publikaci doplňuje anglické resumé a autorská bibliografie 2016–2018.

Recenze

Podnětná knižní práce Milana Hrdličky, předního českého lingvodidaktika a bohemisty, má podobu souboru vybraných statí, které byly porůznu zveřejněny během uplynulého desetiletí. Aktuálně pojaté a argumentačně podpořené příspěvky se jednak zabývají relevantními tématy lingvistické bohemistiky (sem náleží konkrétně problémy deklinace, zjišťování příčin složitosti a rozvětvenosti systému, otázky detekce pádů, uplatnění principu analogie v morfologii, dynamická variantnost v tvarosloví jmen, v té souvislosti pak také pojetí jazykové správnosti, resp. pohledu na chybování a chybu, vedle toho se sleduje rovněž proměnlivost a řečové uplatnění českých prepozic apod.), jednak v souladu s autorovým zaměřením blíže mapují současný stav v oboru čeština jako cizí jazyk (především co do principů výběru mluvnické látky pro výuku, kompenzačních strategií ve výuce češtiny pro cizince, doporučovaného výkladu slovesného vidu, předložek a číslovek v této výuce aj.).
Čtenáři zajímající se o češtinu jako o jazyk mateřský, druhý i cizí mohou díky předkládané souhrnné publikaci získat přehled o úrovni a stavu bádání ve zmíněných oborech a o aktuálních problémech i přístupech k jejich řešení. Je nanejvýš cenné, že autorovy články a studie jsou nyní prezentovány takto souborně, a to zvláště z toho důvodu, že pro mnohé tuzemské čtenáře by mohly být nesnadno dostupné (ve výběru jsou totiž zahrnuty texty publikované v zahraničí, jmenovitě v Polsku, v Bulharsku, nejnověji pak i v Jižní Koreji). Orientaci v publikaci významně usnadňují podrobný věcný a jmenný rejstřík.

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.