tištěná kniha e-kniha
Teorie kanonického práva

Teorie kanonického práva

Hrdina, Ignác AntonínSzabo, Miloš

témata: právo, náboženství

brožovaná, 460 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2018
ISBN: 978-80-246-3919-2
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Teorie kanonického práva přináší ucelený studijní materiál pro všechny, kteří se primárně na vysokých školách nebo sekundárně v různých církevněprávních institucích zabývají kanonickým právem. Publikace autorů přednášejících teorii práva, kanonické právo i jeho dějiny na pražské Katolické teologické fakultě tak doplňuje česky psanou právnickou literaturu o doposud chybějící oblast a má předpoklady stát se učebnicí tohoto předmětu pro několik nejbližších generací. Součástí knihy jsou nejen rozsáhlé rejstříky, ale i 88 právních pravidel z Knihy šesté Bonifáce VIII., která ani po staletích neztratila nic ze své aktuálnosti.

Obsah

Seznam zkratek

Úvod

ČÁST PRVNÍ: POJEM KANONICKÉHO PRÁVA A POJMY SOUVISEJÍCÍ

Pojem práva obecně
Pojem práva v různých významech
Různé přístupy k právu (právo přirozené a právo pozitivní)
Jusnaturalistický přístup
Juspozitivistický přístup
Sociologické přístupy
Právo božské a právo lidské
Právo kanonické, právo konfesní a právo církevní

Právo kanonické
Specifické rysy kanonického práva
Princip personality kanonického práva
Rozlišování vnějšího a vnitřního oboru
Princip kanonické umírněnosti
Princip koncentrace moci
Absence přímého donucení
Pojem a předmět kanonického práva
Pojem kanonického práva
Předmět kanonického práva

Právo světské a právo kanonické
Pohled do právních dějin
Platnost kanonického práva v současnosti
Možné kolize
Kanonické právo a neprávní normativní systémy
Kanonické právo a křesťanská morálka
Kanonické právo a katolická dogmatika

ČÁST DRUHÁ: KANONICKÉ PRÁVO JAKO VĚDECKÁ A PEDAGOGICKÁ DISCIPLÍNA

Kanonické právo jako vědecká disciplína
Předmět a metoda kanonickoprávní vědy
Systém kanonickoprávní vědy
Propedeutické disciplíny
Kanonickoprávní dogmatika
Sdružené (aplikované) právní vědy
Související disciplíny

Kanonické právo jako pedagogická disciplína
Výuka kanonického práva v kněžských seminářích a na teologických fakultách
Výuka kanonického práva na církevních fakultách a institutech kanonického práva
Výuka kanonického práva na "světských" právnických fakultách
Kanonické právo a teologie

ČÁST TŘETÍ: KANONICKÉ PRÁVO V OBJEKTIVNÍM SMYSLU

Formální prameny platného kanonického práva
Pojem a klasifikace pramenů kanonického práva
Kanonické normativní právní akty (kanonické právní předpisy)
Pojmové znaky kanonického normativního právního aktu
Obecná klasifikace kanonických normativních právních aktů
Klasifikace podle stupně právní síly
Klasifikace podle působnosti
Klasifikace podle Kodexu kanonického práva
Církevní zákony
Pojem církevního zákona
Kodifikace v církevním zákonodárství
Subjekty zákonodárné pravomoci a označení jejích zákonů
Obecně závazná nařízení
Obecné prováděcí předpisy
Tvorba a novelizace kanonických právních předpisů
Kanonická normotvorba
Novelizace právních předpisů
Struktura kanonického právního předpisu
Jazyk kanonického právního předpisu
Sbírky kanonických právních předpisů
Instrukce, stanovy a jednací řády
Normativní instrukce
Stanovy
Jednací řády
Závaznost dokumentů Apoštolského stolce
Kanonickoprávní obyčeje
Pojem právního obyčeje obecně i v kanonickém právu
Klasifikace kanonickoprávních obyčejů
Podmínky vzniku kanonickoprávního obyčeje
Zrušení kanonickoprávního obyčeje
Kanonické normativní právní smlouvy
Prameny kanonického práva podle právní síly

Normy kanonického práva
Pojem, struktura a klasifikace kanonickoprávních norem
Pojem kanonickoprávní normy
Struktura kanonickoprávních norem
Strukturní prvky právní normy
Druhy hypotéz, dispozicí a sankcí
Klasifikace kanonickoprávních norem
Subjekty kanonickoprávních norem a komunikace mezi nimi
Subjekty kanonickoprávních norem
Komunikace mezi subjekty kanonickoprávních norem
Platnost kanonickoprávních norem
Působnost kanonickoprávních norem
Časová působnost (účinnost)
Uzemní působnost
Osobní působnost
Věcná působnost
Neúčinnost kanonickoprávních norem v individuálních případech
Dispenz a privilegium
Pochybnost
Neznalost a omyl
Epikie
Výklad kanonickoprávních norem
Typy výkladu z hlediska subjektu interpretace
Výklad autentický, resp. legální
Výklad forenzní
Výklad úřední
Výklad doktrinární
Typy výkladu z hlediska metody interpretace
Výklad gramatický
Výklad systematický
Výklad teleologický
Výklad historický
Výklad logický
Typy výkladu z hlediska poměru designantu a designátu
Výklad doslovný
Výklad rozšiřující
Výklad zužující
Vyplnění mezer v normách církevních zákonů
Kanonickoprávní principy

Systém kanonického práva
Jednota a diferencovanost systému kanonického práva
Členění systému kanonického práva
Odvětví kanonického práva
Ustavní právo
Řeholní právo
Magisteriální právo
Sanktifikační právo
Manželské právo
Majetkové (patrimoniální) právo
Trestní právo hmotné
Procesní právo
Kanonizační právo
Liturgické právo
Konkordátní právo

ČÁST ČTVRTÁ: REALIZACE KANONICKÉHO PRÁVA

Kanonickoprávní vztahy
Pojem a struktura kanonickoprávního vztahu
Pojem kanonickoprávního vztahu
Struktura kanonickoprávního vztahu
Kanonickoprávní skutečnosti
Subjektivní kanonickoprávní skutečnosti
Právní jednání
Protiprávní jednání
Objektivní kanonickoprávní skutečnosti
Právní události
Protiprávní stavy
Svátosti jako kanonickoprávní skutečnosti
Čas jako právní událost
Preskripce (vydržení a promlčení)
Prekluze
Počítání času
Právní domněnky a fikce
Právní domněnky
Právní fikce
Subjekty kanonickoprávního vztahu
Účastníci právního dění v církvi
Fyzické osoby
Právnické osoby
Orgány veřejné moci
Způsobilost k právům a povinnostem
Způsobilost k právnímu jednání
Způsobilost k protiprávnímu jednání
Obsah kanonickoprávního vztahu
Subjektivní právo (oprávnění)
Právní povinnost
Objekt (předmět) kanonickoprávního vztahu

Aplikace kanonického práva
Pojem aplikace kanonického práva
Etapy aplikace kanonického práva
Zjištění skutkového stavu případu (quaestiones facti)
Právní kvalifikace případu (quaestiones iuris)
Subsumpce skutkového stavu pod právní normu; uvážení aplikujícího orgánu
Vydání aktu aplikace práva
Akty aplikace kanonického práva
Pojem aktu aplikace kanonického práva
Klasifikace aktů aplikace kanonického práva
Vlastnosti aktů aplikace kanonického práva
Právní moc
Účinnost
Vykonatelnost
Struktura aktů aplikace práva
Struktura soudních aktů aplikace práva (rozsudků)
Struktura správních aktů aplikace práva

Kanonickoprávní odpovědnost
Pojem kanonickoprávní odpovědnosti
Protiprávní jednání a jeho následky
Kanonickoprávní delikty
Skutková podstata právního deliktu a její znaky
Subjekt deliktu
Subjektivní stránka deliktu
Objekt deliktu
Objektivní stránka deliktu
Klasifikace deliktů

ČÁST PÁTÁ: CÍRKEV, VEŘEJNÁ MOC A PRÁVO

Otázka justifikace moci v církvi
Proč vůbec moc v církvi?
Proč moc jen pro duchovní?

Moc a úřady v církvi
Pojem moci v církvi
Klasifikace jurisdikční moci
Bipartice moci podle originarity
Moc řádná
Moc delegovaná
Tripartice moci podle obsahu
Moc zákonodárná
Moc soudní
Moc výkonná (správní)
Doplnění výkonné moci (princip Ecclesia supplet)
Zánik jurisdikční moci
Církevní úřady
Pojem církevního úřadu
Obsazování církevních úřadů
Pozbytí církevních úřadů

Právo v církvi
Proč vůbec právo v církvi? (otázka po justifikaci kanonického práva)
Zákonnost v církvi: pojem a kanonickoprávní záruky
Pojem zákonnosti a její aspekty
Právní záruky zákonnosti v církvi
Prostředky nápravy vadných normativních právních aktů
Prostředky nápravy vadných individuálních právních aktů; správní soudnictví
Neplatnost vadných právních úkonů
Kontrola nad dodržováním zákonnosti
Rozhodování sporů
Právní donucení
Legitimita kanonického práva
Permanence kanonického práva
Dynamika a stabilita kanonického práva
Efektivita kanonického práva a jeho působení v církvi
Kanonické právo a informatika

ČÁST ŠESTÁ: KANONICKÉ PRÁVO A HODNOTY

Kanonickoprávní axiologie
Kanonické právo jako hodnotící i hodnotový systém
Kanonické právo jako hodnotící systém
Kanonické právo jako hodnota
Právní vědomí křesťanů

Kanonické právo a svoboda křesťana
Svoboda od hříchu a od Zákona a "směnitenosť svobody
Svoboda v právu
Svoboda v kanonickém právu
Svoboda křesťana a jeho podřízenost pastýřům církve

Kanonické právo a spravedlnost
Pojem, principy a klasifikace spravedlnosti
Sociální spravedlnost v učení a právu katolické církve

Kanonické právo a právní jistota křesťana v církvi
Pojem právní jistoty
Vymahatelnost kanonického práva
Ochrana subjektivních práv; nabytá práva
Předvídatelnost aplikace práva, předpoklady seznatelnosti práva
Obecná dostupnost právních předpisů
Jasnost a srozumitelnost právních norem
Nepřípustnost retroaktivity právních norem
Právní moc rozhodnutí
Aplikace právních sankcí
Právo na zákonný proces

Kanonické právo a kultura
Právní kultura (právní styl)
Kultura kanonického práva
Kanonické právo jako součást duchovní kultury

Závěr
Příloha: 88 právních pravidel z Knihy šesté Bonifáce VIII
Shrnutí
Summary
Seznam použitých pramenů
Seznam použité, resp. doporučené literatury
Slovník vybraných latinských výrazů a sentencí (použitých v textu)
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík