Tělesná výchova na 2. stupni základních škol

Tělesná výchova na 2. stupni základních škol

Hrabinec, Jiří a kol.

témata: sport a tělovýchova – didaktika sportu

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3654-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Monografie pracovníků katedry tělesné výchovy UK PedF v Praze je určena primárně učitelům (nejen na 2. stupni ZŠ) a pregraduálním studentům na pedagogických fakultách, avšak svým širokým teoretickým i praktickým záběrem může poskytnout potřebné informace i širšímu okruhu pracovníků v tělesné výchově a sportu. Orientuje se nejprve na teoretická východiska procesu tělesné výchovy z hlediska vztahu teorie a praxe, historie, didaktiky, antropomotoriky, diagnostiky pohybového aparátu, otázek podpory znevýhodněných žáků, sportovního tréninku mládeže a výběru talentů a dále prezentuje podrobně didaktické přístupy k vlastní realizaci školní (i mimoškolní) tělesné výchovy v souladu s cíli rámcového vzdělávacího programu (RVP) – od zdravotní TV přes atletiku, gymnastiku (sportovní, rytmickou a kondiční), hry (pohybové, sportovní i netradiční), plavání, úpoly až po outdoorové aktivity (turistika, lanové aktivity, lyžování, snowboarding a bruslení). Poskytuje tak zájemcům podrobnou orientaci v problematice a usnadňuje učitelům převod požadavků RVP do konkrétního školního vzdělávacího programu.

Obsah

Úvod

1 VÝCHODISKA VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

1.1 Teorie a praxe v tělesné výchově (Jiří Hrabinec)
1.1.1 Přístup učitele k výuce tělesné výchovy
1.1.2 Tělesná výchova jako pedagogický systém
1.1.3 Základní pojmy tělesné výchovy a jejich souvislosti

1.2 Pohyb v životě žáka (Hana Dvořáková)

1.3 Tělesná výchova - tradiční součást školního vzdělávání v českých zemích (Ladislav Kašpar)
1.3.1 Od prvních pokusů o zavedení tělesné výchovy do škol až do vzniku Československa
1.3.2 Vývoj školní tělesné výchovy v letech 1918-1939
1.3.3 Výuka tělesné výchovy v Protektorátu Čechy a Morava
1.3.4 Školní tělesná výchova po druhé světové válce, do roku 1989
1.3.5 Vývoj školní tělesné výchovy v letech 1989-2004
1.3.6 Vývoj školní tělesné výchovy od 2004 Použitá a doporučená literatura

1.4 Didaktická východiska tělesné výchovy na 2. stupni základní školy (Martin Dlouhý)
1.4.1 Požadavky Rámcového vzdělávacího programu a Školní vzdělávací program
1.4.2 Organizační formy ve školní tělesné výchově
1.4.3 Vyučovací jednotka tělesné výchovy
1.4.4 Základní výchovně-vzdělávací činnosti učitele

1.5 Antropomotorická východiska tělesné výchovy na 2. stupni základní školy (Jeroným Hájek, Jiří Hrabinec)
1.5.1 Motorické a psychické předpoklady žáků na 2. stupni základní školy
1.5.2 Pohybové schopnosti a jejich rozvoj
1.5.3 Pohybové dovednosti
1.5.4 Motorické učení
1.5.5 Tělesná cvičení
1.5.6 Somatotypy a předpoklady žáků k pohybové činnosti

1.6 Diagnostika pohybového aparátu, pohybových schopností a dovedností (Marie Hronzová)
1.6.1 Diagnostika pohybového aparátu
1.6.1.1 Testování statické složky hybného systému
1.6.2 Diagnostika pohybových schopností
1.6.2.1 Testování silových schopností
1.6.2.2 Testování rychlostních schopností
1.6.2.3 Testování obratnostních schopností
1.6.2.4 Testování vytrvalostních schopností
1.6.2.5 Testování flexibility
1.6.3 Diagnostika pohybových dovedností

1.7 Podpora žáků se zdravotním znevýhodněním ve školní tělesné výchově (Vanda Hájková)
1.7.1 Zdravotně znevýhodnění žáci ve výuce tělesné výchovy
1.7.2 Význam a rozsah podpůrných opatření
1.7.2.1 Podpora žáků s cystickou fibrózou (CF)
1.7.2.2 Podpora žáků s diabetem 1. typu
1.7.2.3 Podpora žáků s astma bronchiale

1.8 Sportovní trénink mládeže a výběr talentů (Jana Hájková)
1.8.1 Sportovní trénink mládeže
1.8.2 Výběr talentů

2 DIDAKTICKÉ PŘÍSTUPY K REALIZACI ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

2.1 Zdravotní tělesná výchova (Marie Hronzová)
2.1.1 Zdravotní tělesná výchova na 2. stupni základní školy
2.1.1.1 Zdravotní tělesná výchova v minulosti a dnes
2.1.1.2 Zdravotní tělesná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu a její cíle
2.1.2 Didaktické aspekty výuky zdravotní tělesné výchovy
2.1.2.1 Formy výuky a možnosti realizace zdravotní tělesné výchovy na školách
2.1.2.2 Učivo u jednotlivých druhů oslabení
2.1.2.2.1 Oslabení podpůrně pohybového systému (A)
2.1.2.2.2 Oslabení vnitřních orgánů (B)
2.1.2.2.3 Oslabení smyslových a nervových funkcí (C)
2.1.3 Základní prostředky tělesné výchovy a zvláštní tělesné výchovy
2.1.3.1 Cvičení uvolňovací
2.1.3.2 Cvičení protahovací
2.1.3.3 Cvičení posilovací
2.1.3.4 Cvičení dechová
2.1.3.5 Cvičení relaxační
2.1.3.6 Cvičení koordinační
2.1.3.7 Cvičení balanční

2.2 Atletika (Ladislav Kašpar)
2.2.1 Atletika ve školní tělesné výchově na 2. stupni základní školy
2.2.1.1 Atletika jako sportovní odvětví a součást školní tělesné výchovy
2.2.1.2 Atletika v osnovách tělesné výchovy
2.2.1.3 Možnosti atletiky k podpoře zdravotně orientované zdatnosti a zdravotně orientované tělesné výchovy
2.2.1.4 Rozvoj pohybových schopností žáků atletickými prostředky
2.2.1.5 Atletika v programu Základní škola
2.2.1.6 Doporučované učivo v atletice na 2. stupni základní školy
2.2.1.7 Školní atletické soutěže
2.2.2 Didaktické aspekty atletiky
2.2.2.1 Didaktické zásady, přístupy, metody, a styly v atletice
2.2.2.2 Didaktické formy výuky atletiky
2.2.2.3 Materiální vybavení pro výuku atletiky
2.2.3 Obsah atletiky na 2. stupni základní školy (atletické disciplíny)
2.2.3.1 Běhy hladké
2.2.3.2 Skoky
2.2.3.3 Hody a vrh
2.2.4 Vyučovací jednotka tělesné výchovy s atletickou náplní
2.2.5 Příklad zařazení výuky atletiky do tematického plánu tělesné výchovy
2.2.6 Bezpečnost při výuce atletiky

2.3 Gymnastika
2.3.1 Sportovní gymnastika (Otakar Mojžíš, Miroslav Zítko)
2.3.1.1 Gymnastika ve školní tělesné výchově
2.3.1.1.1 Pohybový obsah gymnastiky
2.3.1.1.2 Akrobatická příprava
2.3.1.2 Didaktické aspekty nácviku vybraných dovedností
2.3.1.2.1 Akrobacie
2.3.1.2.2 Cvičení na nářadí
2.3.1.2.3 Bezpečnost při cvičení na nářadí
2.3.2 Rytmická a kondiční gymnastika (Jana Hájková)
2.3.2.1 Rytmická a kondiční gymnastika ve školní tělesné výchově
2.3.2.1.1 Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem v RVP a ŠVP
2.3.2.1.2 Vybavení pro rytmickou gymnastiku
2.3.2.1.3 Hodnocení rytmické gymnastiky
2.3.2.2 Didaktické aspekty rytmické a kondiční gymnastiky
2.3.2.2.1 Technika činností v rámci rytmické gymnastiky a hudba
2.3.2.2.2 Vyučovací styly, metody, zásady a formy výuky rytmické gymnastiky
2.3.2.3 Specifika nácviku rytmické gymnastiky
2.3.2.3.1 Rytmická gymnastika s převážně e stetickým účinkem
2.3.2.3.2 Rytmická gymnastika s převážně kondičním účelem

2.4 Hry
2.4.1 Pohybové hry (Ladislav Pokorný)
2.4.1.1 Pohybové hry ve školní tělesné výchově
2.4.1.1.1 Klasifikace pohybových her
2.4.1.1.2 Pohybové hry v Rámcovém vzdělávacím programu
2.4.1.2 Didaktické aspekty pohybových her
2.4.2 Sportovní hry (Věra Kuhnová, Radek Vopršálek)
2.4.2.1 Sportovní hry ve školní tělesné výchově
2.4.2.1.1 Podmínky výuky sportovních her
2.4.2.1.2 Organizační formy výuky sportovních her
2.4.2.2 Didaktické aspekty výuky vybraných sportovních her
2.4.2.2.1 Basketbal
2.4.2.2.2 Volejbal
2.4.2.2.3 Fotbal
2.4.2.2.4 Házená
2.4.2.2.5 Florbal
2.4.2.2.6 Vybíjená
2.4.3 Netradiční sportovní hry (Ladislav Pokorný)
2.4.3.1 Netradiční sportovní hry ve školní tělesné výchově
2.4.3.1.1 Charakteristika netradičních sportovních her
2.4.3.1.2 Dělení netradičních sportovních her
2.4.3.2 Didaktické aspekty výuky netradičních sportovních her
2.4.3.3 Frisbee - příklad netradiční sportovní hry

2.5 Plavání
2.5.1 Plavání ve školní tělesné výchově
2.5.1.1 Význam plavání
2.5.1.2 Vývoj plaveckého výcviku v českých zemích
2.5.1.3 Výuka plavání v Rámcovém vzdělávacím programu a ve Školním vzdělávacím programu
2.5.1.4 Výuka plavání v právních souvislostech
2.5.2 Didaktické aspekty výuky plavání
2.5.2.1 Diagnostika plavecké úrovně
2.5.2.3 Metody výuky a pedagogické principy v plavání

2.6 Úpoly
2.6.1 Úpoly ve školní tělesné výchově
2.6.1.1 Charakteristika a význam úpolů
2.6.1.2 Úpoly v rámcových vzdělávacích programech
2.6.2 Didaktické aspekty výuky úpolů na 2. stupni ZŠ
2.6.2.1 Cíle, organizační formy a metody výuky úpolů
2.6.2.2 Bezpečnost při výuce úpolů

2.7 Outdoorové aktivity
2.7.1 Turistika (Zdeňka Engelthalerová)
2.7.1.1 Turistika ve školní tělesné výchově
2.7.1.1.1 Charakteristika turistiky a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu
2.7.1.1.2 Příprava turistické akce
2.7.1.2 Didaktické aspekty jednotlivých druhů turistiky
2.7.1.2.1 Pěší turistika
2.7.1.2.2 Cykloturistika
2.7.1.2.3 Vodní turistika
2.7.1.2.4 Turistika na lyžích
2.7.2 Lanové aktivity (Ivan Přibyl)
2.7.2.1 Lanové aktivity ve školní tělesné výchově
2.7.2.2 Lanová centra, typy překážek a jištění
2.7.2.3 Bezpečnost při lanových aktivitách
2.7.3 Lyžování a snowboarding (Marie Hronzová, Ivan Přibyl)
2.7.3.1 Lyžování ve školní tělesné výchově (Marie Hronzová)
2.7.3.2 Výuka lyžování na 2. stupni základní školy
2.7.3.2.1 Cíle, úkoly a benefity lyžování ve školní tělesné výchově
2.7.3.2.2 Vyučovací postupy, metody, zásady a styly ve výuce lyžování
2.7.3.2.3 Stavba a vedení vyučovací jednotky
2.7.3.3 Výuka lyžování na sjezdových lyžích
2.7.3.3.1 Sjezdová lyžařská výzbroj a výstroj
2.7.3.3.2 Bezpečnost při výuce sjezdového lyžování
2.7.3.3.3 Vybrané prvky a postupy ve sjezdovém lyžování
2.7.3.4 Výuka lyžování na běžeckých lyžích
2.7.3.4.1 Běžecká lyžařská výzbroj a výstroj
2.7.3.4.2 Bezpečnost při výuce a výletech na běžkách
2.7.3.4.3 Vybrané prvky a postupy ve výuce lyžování na běžeckých lyžích
2.7.3.5 Hry na lyžích
2.7.3.6 Výuka snowboardingu (Ivan Přibyl)
2.7.3.6.1 Snowboarding ve školní tělesné výchově
2.7.3.6.2 Snowboardové vybavení
2.7.3.6.3 Vybrané prvky a postupy ve výuce snowboardingu
2.7.3.6.4 Bezpečnost při výuce na snowboardu
2.7.3.7 Pravidla pro vedení výcviku
2.7.3.7.1 Lyžařský výcvik
2.7.3.7.2 Pravidla chování na běžeckých tratích 2.7.4 Bruslení (Ladislav Pokorný)
2.7.4.1 Bruslení ve školní tělesné výchově
2.7.4.1.1 Prostory využívané školami pro výuku bruslení
2.7.4.1.2 Bruslařské sporty ve výuce bruslení
2.7.4.2 Didaktické aspekty výuky bruslení
2.7.4.2.1 Technika a metodika bruslení
2.7.4.2.2 Organizační formy výuky bruslení

O autorech

Recenze

Učitel tělesné výchovy na II. stupni základní školy potřebuje ke svému odbornému působení znát řadu sportovních odvětví a umět je aplikovat v prostředí dětí a mládeže. Z výkonnostního a vrcholového sportu můžeme pro potřeby školy používat pouze zlomky znalostí, hlavní důraz je vždy kladen na základní prvky jednotlivých sportovních disciplín a učitel se ve školní tělesné výchově většinou se žáky přiblíží druhé fázi motorického učení. Pro péči o zdraví a o rozvoj kondice dětí a mládeže je to dostačující pouze tehdy, pokud je učitel schopen využívat různé prostředky působení, které lze uplatňovat zejména při prolínání jednotlivých sportovních disciplín. Při takovém přístupu potom pečuje učitel nejen o zdraví každého žáka, o jeho tělesný a duševní rozvoj, ale také o kvalitu jeho budoucího života. Zejména tehdy, pokud vypěstuje u žáků pozitivní vztah k pohybu.
Publikace určená pro učitele tělesné výchovy představuje rozsáhlý soubor teoretických i praktických doporučení, jak dobře zvládnout současné nároky Rámcových vzdělávacích programů a současně jak vytvořit Školní vzdělávací program s moderními přístupy a s respektováním podmínek školy pro obsah a náplň pohybových činností nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v tělovýchovných chvilkách, ve škole v přírodě, případně na výcvikových kurzech. Autoři jednotlivých kapitol prokázali schopnost sestavit program pro budoucí učitele tak, aby se dokázali orientovat v problematice jednotlivých sportovních odvětví, ale i v jednotlivých disciplínách. Text může pomáhat i v zájmové tělesné výchově cvičitelům nebo trenérům nižších tříd se zvládnutím správných základů péče o děti a mládež ve vybrané sportovní disciplíně.
První kapitola publikace je zaměřena na východiska, která musí znát budoucí učitel nejen ve školní tělesné výchově na II. stupni základní školy, ale jsou využitelná i pro rozšíření znalostí učitelů z tělesné výchovy na prvním stupni základní školy i u jiných učitelských profesí. Velmi důležité jsou informace o současném stavu dětí a mládeže, zejména ve vztahu ke správnému držení těla, hypokineze a k obezitě. Autoři se zabývají jak obecným popisem působení pohybu na člověka, tak i využitím pohybových aktivit pro zdraví a kvaltu života dětí a mládeže v závislosti na současném životním stylu. Objevují se zde také poznatky z teorie sportovního tréninku a ze zdravotní tělesné výchovy.
Druhá kapitola se věnuje didaktice všech sportovních disciplín, které jsou obsaženy v Rámcovém vzdělávacím programu a které mohou být součástí Školních vzdělávacích programů na jednotlivých školách. Popisy tělovýchovných disciplín vedou učitele při přípravě ročních plánů tělesné výchovy pro specifikované skupiny dětí v jednotlivých třídách a současně pomáhají budoucím učitelům při sestavení správného postupu při výuce tělesné výchovy. Oceňuji snahu autorů popsat jednotlivé tělovýchovné disciplíny komplexně s přihlédnutím k základním zásadám, které musí učitel znát, aby byl schopen zabezpečovat kvalitní a zdravou tělesnou výchovu s respektováním didaktických zásad a postupů a s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem jednotlivců.
Kniha je sepsána na 310 stranách a obsahuje řadu cenných literárních odkazů, které mohou využít zejména zájemci o hlubší problematiku v daném oboru. Protože patří kniha k návodům péče o bio-psycho-socio-spirituální pohodu dětí a mládeže, je pro správnou výuku tělesné výchovy ve škole velmi potřebná a důležitá. Protože se jedná o publikaci potřebnou pro učitele tělesné výchovy na základních školách, která rozšíří zájemcům obzor nejen v oblasti tělovýchovného působení a kterou lze využít i při studiu pohybové aktivity ve škole nebo při studiu speciální pedagogiky.

Z recenzního posudku: Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Recenzovaná publikace je dílem pracovníků katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří mají dlouholeté zkušenosti s přípravou budoucích učitelů tělesné výchovy pro základní a střední školy. Prostřednictvím této práce se chtějí podělit o své teoretické vědomosti, praktické zkušenosti i o své osobní zaujetí pro tělesnou výchovu a sport, o poznatky, které didaktika tělesné výchovy obecně i didaktiky jednotlivých pohybových aktivit a sportovních odvětví ve svém vývoji a v odezvě na nejnovější trendy ve výchově a vzdělání, včetně tělesné výchovy, přinášejí.
Rostoucí nároky na školu a učitele tělesné výchovy vyplývají z významné proměny edukační reality díky rychlému rozvoji informačních a komunikačních technologií a následné změně životního stylu a hodnotových priorit dětí, mládeže i dospělých. S novými základními dokumenty, které akceptují tyto proměny, dochází k významným posunům, jak v cílových kategoriích školního vzdělávání, včetně tělesné výchovy, tak i v jeho obsahu, formách i metodách.
Pro mnohé méně zkušené učitele tělesné výchovy mohou tyto změny představovat z různých důvodů opravdový problém, spočívající zejména v tom, jak cílové představy Rámcového vzdělávacího programu převést do Školního vzdělávacího programu a následně i do své vyučovací praxe. Smyslem publikace je proto poskytnout všem, kdo svou práci učitele tělesné výchovy berou vážně, pomoc v základní orientaci v problematice, vybavit je základními teoretickými poznatky i předat jim své praktické zkušenosti a rady tak, aby výsledky jejich práce byly co nej efektivnější a odpovídaly současným požadavkům doby.
Publikace představuje velmi kvalitní, odborný text, jednoznačně potřebný a vhodný pro učitele TV na 2. stupni ZŠ.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.