tištěná kniha
Dějiny české a slovenské psychologie

Dějiny české a slovenské psychologie

Horáková - Hoskovcová, SimonaHoskovec, JiříHeller, Daniel

témata: psychologie

brožovaná, 204 str., 1. vydání
vydáno: květen 2016
ISBN: 978-80-246-2402-0
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Monografie přináší přehled o vývoji psychologie v českém a slovenském prostředí od prvopočátků po současnost. Hlavní pozornost je zaměřena na vývoj jednotlivých psychologických oborů ve 20. století. Podstatná část práce je věnována základním psychologickým kategoriím (vnímání, pozornost, paměť, myšlení, emoce, vůle a motivace, osobnost) a významným představitelům oboru. Druhé, přepracované vydání knihy Malé dějiny české a středoevropské psychologie je určeno zejména studentům psychologie a zájemcům o tento vědní obor.

Obsah

Předmluva k druhému vydání

Úvod

1. Psychologie v Čechách, na Moravě a na Slovensku
1.1 Kořeny vývoje oboru
1.2 Zrod vědecké psychologie ve střední Evropě
1.3 Od 19. století do 2. světové války
1.4 Období 2. světové války
1.5 Poválečné období a totalita
1.6 Období 1990-2010

2. Psychologické kategorie

2.1 Vnímání
2.1.1 J. E. Purkyně - trvale platné objevy
2.1.2 G. T. Fechner - zákonitost mezi intenzitou podnětu a počitku
2.1.3 J. Müller - souvislost vjemů s představami a pozorností
2.1.4 W. Wundt - struktura duševních obsahů
2.1.5 Pokračovatelé v experimentálním výzkumu
2.1.6 Experimentální výzkum v druhé polovině 20. století

2.2 Pozornost
2.2.1 Od jasnosti vědomí k výběrovosti pozornosti
2.2.2 Brněnské výzkumy
2.2.3 Pražské výzkumy
2.2.4 Bratislavské výzkumy

2.3 Paměť
2.3.1 H. Ebbinghaus - průkopník experimentálního výzkumu paměti
2.3.2 Paměť zkoumaná interfunkčně
2.3.3 Experimentálně psychologické pracoviště v Bratislavě

2.4 Myšlení
2.4.1 A. Marty - jazykové základy myšlení
2.4.2 E. Mach - relativita myšlení
2.4.3 O. Külpe - základ experimentálního výzkumu myšlení
2.4.4 M. Wertheimer - vědecké myšlení
2.4.5 J. Hlavsa - tvořivé myšlení
2.4.6 M. Sedláková - mentální modely
2.4.7 A. Plháková, I. Ruisel - implicitní a explicitní teorie inteligence

2.5 Emoce
2.5.1 J. E. Purkyně - výrazy citů
2.5.2 W. Wundt - popis emocí
2.5.3 I. Stuchlíková - emoce a myšlení
2.5.4 M. a H. Machačovi - emoce a stres

2.6 Vůle a motivace
2.6.1 F. Krejčí - jevy volní jako případy chtění
2.6.2 J. Lindworsky - vůle zkoumaná sebepozorováním
2.6.3 V. Tardy - síla vůle
2.6.4 M. Brichcín - vůle, volní procesy a volní vlastnosti
2.6.5 M. Homola - motivace a osobnost
2.6.6 M. Nakonečný - východisko motivace

2.7 Osobnost
2.7.1 Psychologie osobnosti v Praze
2.7.2 Psychologie osobnosti v Brně
2.7.3 Psychologie osobnosti v Bratislavě

3. Psychologické obory
3.1 Vývojová psychologie
3.1.1 Vývojová psychologie od počátku 20. století
3.1.2 Z. Matějček a J. Langmeier - proč chtějí mít lidé děti
3.1 .3 Výzkumy kojenců
3.1.4 J. Odehnal a M. Severová - pozorování předškolních dětí
3.1 .5 L. Kubička - školní věk
3.1.6 J. Kotásková - morální vývoj dítěte
3.1 .7 Puberta a adolescence
3.1.8 Dospělost a manželský život
3.1.9 Síla ducha v chátrajícím těle

3.2 Srovnávací psychologie

3.3 Pedagogická psychologie
3.3.1 V. Příhoda - reformy školství a vývoj lidské psychiky
3.3.2 F. Jiránek - pedagogická psychologie podložená výzkumem intelektu
3.3.3 V. Kulič - řízené učení
3.3.4 J. Čáp - psychologie pro učitele
3.3.5 J. Mareš - styly učení
3.3.6 Z. Helus a J. Pelikán - preferenční postoje učitelů k žákům
3.3.7 L. Míček - učitel a stres
3.3.8 Reformní snahy v pedagogice

3.4 Sociální psychologie
3.4.1 G. A. Lindner - začátky sociální psychologie
3.4.2 A. Jurovský - člověk ve společenských skupinách
3.4.3 J. Janoušek - sociální komunikace
3.4.4 V. Řehan - sociální status a hodnotová orientace mladé generace
3.4.5 I. Čermák - agrese a antisociální chování
3.4.6 S. Hermochová - výcvik sociálních dovedností

3.5 Politická psychologie
3.5.1 G. A. Lindner - vytvoření pojmu politické psychologie
3.5.2 T. G. Masaryk - psychologické postřehy politika
3.5.3 K. Horn - politicko-psychologická analýza
3.5.4 V. Pečjak - současná politická psychologie
3.5.5 Psychologie davu
3.5.6 Politická psychologie nově pojatá

3.6 Psychologie práce a organizace
3.6.1 Základy oboru - psychotechnika
3.6.2 J. Stavěl - spoluzakladatel psychotechniky na Slovensku
3.6.3 J. Doležal - ředitel Ústavu lidské práce v Praze
3.6.4 Psychologie práce a řízení v plánovaném hospodářství
3.6.5 Z. Bureš - spolehlivost výkonu
3.6.6 Psychologie práce a organizace v tržním hospodářství

3.7 Forenzní psychologie
3.7.1 H. Gross - kriminální psychologie
3.7.2 J. Čepelák - klasifikace forenzní psychologie
3.7.3 J. Neumann a K. Netík - etické problémy forenzní psychologie
3.7.4 L. Čírtková - policejní psychologie
3.7.5 Osobnost pachatelů trestné činnosti
3.7.6 G. Dobrotka - úloha forenzní psychologie podle věkových skupin .

3.8 Psychologie sportu a tělesné výchovy
3.8.1 A. Pechlát - náčelník Sokola v psychologii
3.8.2 A. Stránský - hledání obrysů oboru
3.8.3 M. Vaněk - rozvoj oboru
3.8.4 V. Hošek - sport ve vodě, na horách a vysoko ve vzduchu

3.9 Psychologie umění
3.9.1 J. Viewegh - věda a umění
3.9.2 P. Machotka - psychologie výtvarného umění
3.9.3 Hudební psychologie

3.10 Klinická psychologie
3.10.1 P. Mohapl - úkoly klinické psychologie
3.10.2 J. Srnec - etika a klinická psychologie
3.10.3 Psychodiagnostika
3.10.4 Lékařská psychologie
3.10.5 J. J. Diamant - neuropsychologie

3.11 Psychoterapie
3.11 .1 Počátky psychoterapie v našich zemích
3.11.2 J. Šimsa - počátky léčby alkoholismu a psychoterapie
3.11.3 C. H. Bezděk - etikoterapie
3.11.4 V. Forster - duševní poruchy a jejich léčení
3.11 .5 J. Stuchlík - psychoterapie a psychohygiena
3.11.6 J. Rubeš, J. Skála, E. Urban - léčení závislostí a výcvik v psychoterapii
3.11.7 Psychoanalýza
3.11.8 F. a J. Knoblochovi - integrovaná psychoterapie
3.11.9 H. Junová - psychogymnastika
3.11.10 E. Syřišťová - skupinová psychoterapie psychóz
3.11.11 R. Konečný - psychoterapie na Moravě
3.11.12 S. Kratochvíl - psychoterapie integrativně
3.11.13 O. Kondáš - psychoterapie na Slovensku
3.11.14 Psychologické poradenství - psychoterapie mimo zdravotnictví

3.12 Psychologie zdraví
3.12.1 J. Křivohlavý - nový pohled na zdraví a nemoc
3.12.2 Historie hnutí duševní hygieny
3.12.3 L. Míček - dvanáct znaků růstu duševní hygieny
3.12.4 I. Šolcová a V. Kebza - syndrom vyhoření

3.13 Psychologie a pseudopsychologie
3.13.1 V. Forster - okultní úkazy a jejich psychologický výklad
3.13.2 F. Šeracký - jasnovidectví a šarlatánství
3.13.3 Neúspěšný pokus psychotroniky stát se vědou
3.13.4 Pražské sympozium o hraničních oblastech
3.13.5 Pseudopsychologický přístup při výběru zaměstnanců
3.13.6 Školská pověra

Závěrem

Vzpomínka na Jiřího Hoskovce

Summary

Literatura

Jmenný rejstřík

Recenze

Od prvního vydání Malých dějin české a středoevropské psychologie autorů Jiřího Hoskovce a Simony Hoskovcové uplynulo již dlouhých 13 let. Za tuto dobu si tato kniha našla své nezastupitelné místo nejen v knihovnách psychologů, ale i studentů tohoto oboru.
Práce předkládaná čtenáři se zaměřuje na psychology, kteří žili na geografickém území historicky patřící českým a slovenským zemím. Časově se autoři věnují primárně české psychologii 20. století s občasným odůvodněným přesahem do století předcházejícího. Oproti původní knize zde nejsou zastoupeny informace o stavu oboru v dalších zemích střední Evropy a hlavním a jediným obsahem tak zůstává historie české, moravské a slovenské psychologie. Autoři si záměrně zvolili přístup vycházející z témat. Nepostupují tedy tradičním způsobem dle psychologických škol, ale tématizují kapitoly dle psychologických problematik. Do těchto kapitol pak umisťují odborníky, kteří daná témata rozpracovávali dle svého profesního zájmu, přičemž mohou být zastoupeni ve více kapitolách. Tento přístup se může zpočátku jevit ubírajícím na přehlednosti, ale je velmi přínosný. Čtenář tak může přímo nahlédnout na rozsáhlost myšlenkových proudů, souvislostí, různorodosti témata jejich zpracování význačnými odborníky nejen akademické psychologie, ale i psychologů z praktických oborů.
Základní členění tvoří dvě skupiny označované jako Psychologické kategorie a Psychologické obory. Před touto dvojicí témat je ovšem ještě obecná část nastiňující vývoj české a slovenské psychologie od středověku po současnost Pod Psychologické kategorie autoři řadí vnímání, pozornost, paměť, myšlení, emoce, vůle a motivace a osobnost. V Psychologických oborech najdeme témata vývojové, pedagogické, sociální, politické psychologie, psychologie práce, forenzní psychologie, psychologie sportu a umění. Stejně tak i klinickou psychologii, psychoterapii, psychologii zdraví a za hranice vědecké psychologie jdoucí oblast označovanou jako pseudopsychologie.
Kniha podává ucelený pohled na soudobé dějiny české a slovenské psychologie. Autoři jdou jasně a přímo k věci a čtenář tak není nucen se prokousávat balastem nadbytečných vět. Výběrem relevantních osobností zastupující vybraná témata psychologie autoři čtenáře vhodným způsobem seznámí s reáliemi psychologie daného období. Věnují se nejen osobnostem chronicky známým, ale našli zde své zasloužené místo i psychologové polozapomenutí nebo opomíjení. Jsou přiblíženi, nejen oni sami, ale hlavně jejich myšlenky a kontext poznání v přesahu jich samých. Čtenáři se tak dostává základní pohled na vědecké aktivity těchto vhodně vybraných psychologů a umožňuje mu vytvořit si základní obraz historie české psychologie a s tímto obrazem již konkrétně pracovat.

Z recenzního posudku: Dalibor Vobořil