tištěná kniha e-kniha
Dějiny české a slovenské psychologie

Dějiny české a slovenské psychologie

Horáková-Hoskovcová, SimonaHoskovec, JiříHeller, Daniel

témata: psychologie

brožovaná, 204 str., 1. vydání
vydáno: květen 2016
ISBN: 978-80-246-2402-0
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Monografie přináší přehled o vývoji psychologie v českém a slovenském prostředí od prvopočátků po současnost. Hlavní pozornost je zaměřena na vývoj jednotlivých psychologických oborů ve 20. století. Podstatná část práce je věnována základním psychologickým kategoriím (vnímání, pozornost, paměť, myšlení, emoce, vůle a motivace, osobnost) a významným představitelům oboru. Druhé, přepracované vydání knihy Malé dějiny české a středoevropské psychologie je určeno zejména studentům psychologie a zájemcům o tento vědní obor.

Obsah

Předmluva k druhému vydání

Úvod

1. Psychologie v Čechách, na Moravě a na Slovensku
1.1 Kořeny vývoje oboru
1.2 Zrod vědecké psychologie ve střední Evropě
1.3 Od 19. století do 2. světové války
1.4 Období 2. světové války
1.5 Poválečné období a totalita
1.6 Období 1990-2010

2. Psychologické kategorie

2.1 Vnímání
2.1.1 J. E. Purkyně - trvale platné objevy
2.1.2 G. T. Fechner - zákonitost mezi intenzitou podnětu a počitku
2.1.3 J. Müller - souvislost vjemů s představami a pozorností
2.1.4 W. Wundt - struktura duševních obsahů
2.1.5 Pokračovatelé v experimentálním výzkumu
2.1.6 Experimentální výzkum v druhé polovině 20. století

2.2 Pozornost
2.2.1 Od jasnosti vědomí k výběrovosti pozornosti
2.2.2 Brněnské výzkumy
2.2.3 Pražské výzkumy
2.2.4 Bratislavské výzkumy

2.3 Paměť
2.3.1 H. Ebbinghaus - průkopník experimentálního výzkumu paměti
2.3.2 Paměť zkoumaná interfunkčně
2.3.3 Experimentálně psychologické pracoviště v Bratislavě

2.4 Myšlení
2.4.1 A. Marty - jazykové základy myšlení
2.4.2 E. Mach - relativita myšlení
2.4.3 O. Külpe - základ experimentálního výzkumu myšlení
2.4.4 M. Wertheimer - vědecké myšlení
2.4.5 J. Hlavsa - tvořivé myšlení
2.4.6 M. Sedláková - mentální modely
2.4.7 A. Plháková, I. Ruisel - implicitní a explicitní teorie inteligence

2.5 Emoce
2.5.1 J. E. Purkyně - výrazy citů
2.5.2 W. Wundt - popis emocí
2.5.3 I. Stuchlíková - emoce a myšlení
2.5.4 M. a H. Machačovi - emoce a stres

2.6 Vůle a motivace
2.6.1 F. Krejčí - jevy volní jako případy chtění
2.6.2 J. Lindworsky - vůle zkoumaná sebepozorováním
2.6.3 V. Tardy - síla vůle
2.6.4 M. Brichcín - vůle, volní procesy a volní vlastnosti
2.6.5 M. Homola - motivace a osobnost
2.6.6 M. Nakonečný - východisko motivace

2.7 Osobnost
2.7.1 Psychologie osobnosti v Praze
2.7.2 Psychologie osobnosti v Brně
2.7.3 Psychologie osobnosti v Bratislavě

3. Psychologické obory
3.1 Vývojová psychologie
3.1.1 Vývojová psychologie od počátku 20. století
3.1.2 Z. Matějček a J. Langmeier - proč chtějí mít lidé děti
3.1 .3 Výzkumy kojenců
3.1.4 J. Odehnal a M. Severová - pozorování předškolních dětí
3.1 .5 L. Kubička - školní věk
3.1.6 J. Kotásková - morální vývoj dítěte
3.1 .7 Puberta a adolescence
3.1.8 Dospělost a manželský život
3.1.9 Síla ducha v chátrajícím těle

3.2 Srovnávací psychologie

3.3 Pedagogická psychologie
3.3.1 V. Příhoda - reformy školství a vývoj lidské psychiky
3.3.2 F. Jiránek - pedagogická psychologie podložená výzkumem intelektu
3.3.3 V. Kulič - řízené učení
3.3.4 J. Čáp - psychologie pro učitele
3.3.5 J. Mareš - styly učení
3.3.6 Z. Helus a J. Pelikán - preferenční postoje učitelů k žákům
3.3.7 L. Míček - učitel a stres
3.3.8 Reformní snahy v pedagogice

3.4 Sociální psychologie
3.4.1 G. A. Lindner - začátky sociální psychologie
3.4.2 A. Jurovský - člověk ve společenských skupinách
3.4.3 J. Janoušek - sociální komunikace
3.4.4 V. Řehan - sociální status a hodnotová orientace mladé generace
3.4.5 I. Čermák - agrese a antisociální chování
3.4.6 S. Hermochová - výcvik sociálních dovedností

3.5 Politická psychologie
3.5.1 G. A. Lindner - vytvoření pojmu politické psychologie
3.5.2 T. G. Masaryk - psychologické postřehy politika
3.5.3 K. Horn - politicko-psychologická analýza
3.5.4 V. Pečjak - současná politická psychologie
3.5.5 Psychologie davu
3.5.6 Politická psychologie nově pojatá

3.6 Psychologie práce a organizace
3.6.1 Základy oboru - psychotechnika
3.6.2 J. Stavěl - spoluzakladatel psychotechniky na Slovensku
3.6.3 J. Doležal - ředitel Ústavu lidské práce v Praze
3.6.4 Psychologie práce a řízení v plánovaném hospodářství
3.6.5 Z. Bureš - spolehlivost výkonu
3.6.6 Psychologie práce a organizace v tržním hospodářství

3.7 Forenzní psychologie
3.7.1 H. Gross - kriminální psychologie
3.7.2 J. Čepelák - klasifikace forenzní psychologie
3.7.3 J. Neumann a K. Netík - etické problémy forenzní psychologie
3.7.4 L. Čírtková - policejní psychologie
3.7.5 Osobnost pachatelů trestné činnosti
3.7.6 G. Dobrotka - úloha forenzní psychologie podle věkových skupin .

3.8 Psychologie sportu a tělesné výchovy
3.8.1 A. Pechlát - náčelník Sokola v psychologii
3.8.2 A. Stránský - hledání obrysů oboru
3.8.3 M. Vaněk - rozvoj oboru
3.8.4 V. Hošek - sport ve vodě, na horách a vysoko ve vzduchu

3.9 Psychologie umění
3.9.1 J. Viewegh - věda a umění
3.9.2 P. Machotka - psychologie výtvarného umění
3.9.3 Hudební psychologie

3.10 Klinická psychologie
3.10.1 P. Mohapl - úkoly klinické psychologie
3.10.2 J. Srnec - etika a klinická psychologie
3.10.3 Psychodiagnostika
3.10.4 Lékařská psychologie
3.10.5 J. J. Diamant - neuropsychologie

3.11 Psychoterapie
3.11 .1 Počátky psychoterapie v našich zemích
3.11.2 J. Šimsa - počátky léčby alkoholismu a psychoterapie
3.11.3 C. H. Bezděk - etikoterapie
3.11.4 V. Forster - duševní poruchy a jejich léčení
3.11 .5 J. Stuchlík - psychoterapie a psychohygiena
3.11.6 J. Rubeš, J. Skála, E. Urban - léčení závislostí a výcvik v psychoterapii
3.11.7 Psychoanalýza
3.11.8 F. a J. Knoblochovi - integrovaná psychoterapie
3.11.9 H. Junová - psychogymnastika
3.11.10 E. Syřišťová - skupinová psychoterapie psychóz
3.11.11 R. Konečný - psychoterapie na Moravě
3.11.12 S. Kratochvíl - psychoterapie integrativně
3.11.13 O. Kondáš - psychoterapie na Slovensku
3.11.14 Psychologické poradenství - psychoterapie mimo zdravotnictví

3.12 Psychologie zdraví
3.12.1 J. Křivohlavý - nový pohled na zdraví a nemoc
3.12.2 Historie hnutí duševní hygieny
3.12.3 L. Míček - dvanáct znaků růstu duševní hygieny
3.12.4 I. Šolcová a V. Kebza - syndrom vyhoření

3.13 Psychologie a pseudopsychologie
3.13.1 V. Forster - okultní úkazy a jejich psychologický výklad
3.13.2 F. Šeracký - jasnovidectví a šarlatánství
3.13.3 Neúspěšný pokus psychotroniky stát se vědou
3.13.4 Pražské sympozium o hraničních oblastech
3.13.5 Pseudopsychologický přístup při výběru zaměstnanců
3.13.6 Školská pověra

Závěrem

Vzpomínka na Jiřího Hoskovce

Summary

Literatura

Jmenný rejstřík