tištěná kniha
Zobecněná mikroekonomie

Zobecněná mikroekonomie

Hlaváček, JiříHlaváček, Michal

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 210 str., 1. vydání
vydáno: květen 2010
ISBN: 978-80-246-1685-8
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Zobecnění mikroekonomie (maximalizace pravděpodobnosti přežití subjektu) umožnilo autorům modelovat ekonomickou racionalitu i v oblastech, kde ziskové kriterium není vhodné, jako je přerozdělování, neziskový sektor, pozitivní i negativní externality, centrálně plánovaná ekonomika atd. Tam, kde je ziskové kriterium adekvátní, splývá zobecněné kriterium s maximalizací zisku.

Obsah

ÚVOD

1. ZOBECNĚNÝ PRINCIP EKONOMICKÉ RACIONALITY
1.1 Alternativy k paradigmatu homo oeconomicus
1.2 Minimalizace subjektivní pravděpodobnosti ekonomického zániku
1.3 Paretovo rozdělení pravděpodobnosti přežití.

2. MODELOVÁNÍ RIZIKA A JIŠTĚNÍ SE PROTI NĚMU.
2.1 Pravděpodobnost přežití pro důchod jakožto náhodnou veličinu
2.2 Formulace problému leningradského kasina.
2.3 Model petrohradského paradoxu

3. MORÁLNÍ HAZARD A NEPŘÍZNIVÝ VÝBĚR PŘI MAXIMALIZACI PRAVDĚPODOBNOSTI EKONOMICKÉHO PŘEŽITÍ
3.1 Model "principal-agent"
3.2 Aplikace zobecněné mikroekonomie: maximalizace pravděpodobnosti ekonomického přežití

4. POPTÁVKOVÁ FUNKCE NA TRHU S POJIŠTĚNÍM: POROVNÁNÍ MAXIMALIZACE PARETOVSKÉ PRAVDĚPODOBNOSTI PŘEŽITÍ S TEORIÍ EUTVON NEUMANNA A MORGENSTERNA A S PROSPEKTOVOU TEORIÍ KAHNEMANA ATVERSKÉHO.
4.1 Pojištění v modelu maximalizace paretovské pravděpodobnosti (ekonomického) přežití subjektu
4.2 Poptávka po pojištění ve von Neumannově-Morgensternově modelu maximalizace očekávaného užitku z důchodu (EUT).
4.3 Poptávka po pojištění v modelu K.ahnemana a Tverského (prospektová teorie, PT).
4.4 Komparace poptávkových funkcí modelových přístupů A, B, C (z předchozích tří odstavců).

5. MODELOVÁNÍ NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ: NABÍDKOVÁ FUNKCE UNIVERZITY.
5.1 Ekonomická racionalita v neziskovém sektoru.
5.2 Optimalizační model chování univerzity
5.3 Nabídková funkce univerzity

6. CHOVÁNÍ PODNIKU V CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÉ EKONOMICE -MODEL HOMO SE ASSECURANS.
6.1 Množina přípustných výrobních situací v centrálně plánované ekonomice
6.2 Indexová metoda plánování a kritérium producenta v centrálně plánované ekonomice
6.3 Maximum absolutní rezervy
6.4 Maximum relativní rezervy (tj. maximum paretovské pravděpodobnosti přežití v CPE)

7. MODEL EKONOMIKY S ROZSÁHLOU PLATEBNÍ NESCHOPNOSTÍ PODNIKŮ
7.1 Problém druhotné platební neschopnosti
7.2 Modely rozhodování v ekonomice s rozsáhlou druhotnou platební neschopností.

8. OPTIMUM VÝROBCE PŘI STÁLE ROSTOUCÍCH VÝNOSECH Z ROZSAHU.
8.1 Model A - rovnoměrná rozdělení pravděpodobnosti zániku vzhledem k ceně.
8.2 Model B - rovnoměrná rozdělení pravděpodobnosti zániku vzhledem k rentabilitě
8.3 Model C - normální rozdělení pravděpodobnosti zániku vzhledem k rentabilitě
9. MODELY TRŽNÍ ALOKACE EXTERNALIT, ZOBECNĚNÝ COASEHO TEORÉM.
9.1 Trh s povolenkami pro emise škodlivin.
9.2 Coaseho teorém pro negativní externality
9.3 Coaseho teorém pro pozitivní externality
9.4 Efektivnost pořízení a předávání informace mezi existenčně svázanými subjekty

10. ALTRUISMUS A PŘEROZDĚLOVÁNÍ ZVYŠUJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘEŽITÍ INDIVIDUÍ.
10.1 Altruismus a sounáležitost k společenství.
10.2 Redistribuce
10.3 Modely altruistické alokace
10.4 Stát v roli donátora.
10.5 Některé sporné principy resp. pravidla donátorské aktivity státu

ZÁVĚR
LITERATURA
JMENNÝ REJSTŘÍK

Recenze

Předložený text představuje vysoce kvalitní, vyzrálou, čistě odbornou publikaci, ve které jsou čtenářům představeny neobyčejně zajímavé, zobecňující mikroekonomické přístupy a pohledy. Charakter textu plně odpovídá první větě úvodu knihy, kde autoři uvádějí: "Předkládaná publikace shrnuje výsledky více než desetiletého teoretického výzkumu v oblasti mikroekonomie, který probíhal na Fakultě sociálních věd Karlovy university v Praze." Již na tomto místě je možno poznamenat, že jde o výzkum velice úspěšný a zdařilý, s výsledky přesahující běžně známé poznatky, s některými pohledy a přístupy dosud nepublikovanými.
Není jistě bez zajímavosti, že některé části (kapitoly) vysvětlují a rozvíjejí v současnosti hodně diskutované mikroekonomické problémy (model principal-agent a morální hazard, částečně i modely tržní alokace externalit) přesahující dnes i do makroekonomie a její aplikace v hospodářské politice, v jiné kapitole se autoři zabývají altruismem a přerozdělováním, tedy kategoriemi, které mají již výrazné celospolečenské rozměry a dopady.

Z recenzního posudku: Prof. Milan Žák