tištěná kniha e-kniha
Pragmatika v češtině

Pragmatika v češtině

Hirschová, Milada

témata: bohemistika, lingvistika

brožovaná, 336 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2013
ISBN: 978-80-246-2233-0
doporučená cena: 325 Kč

E-shop

Anotace

Monografie Pragmatika v češtině se z hlediska českého jazyka zabývá jevy, pro které se v lingvistice vžilo souhrnné označení „pragmatika“. Oproti 1. vydání (Olomouc 2006, již několik let rozebráno) obsahuje nově vymezené teoretické stanovisko (tzv. umírněná pragmatika) a nově koncipované tematické okruhy. Poprvé pro češtinu je zde zpracována problematika časové a prostorové deixe, v rámci kapitoly o řečových / mluvních aktech se nově probírá podstata tzv. performativnosti, teorie implikatur rovněž bere v úvahu témata prezentovaná v české lingvistice poprvé. Pozornost je věnována také novému vývoji v teorii ne/zdvořilosti a metapragmatice. Okruhy jsou uspořádány tak, aby na sebe pohledy na pragmatické jevy pokud možno smysluplně navazovaly a postupně se na sebe vrstvily. Jde o první a dosud jedinou soustavnou pragmatiku češtiny v české lingvistice.

Obsah

OBSAH
0. - 0.3 Lingvistická pragmatika, její rozsah a hranice
0.4 Fungování jazyka
0.5 Umírněná vs. radikální pragmatika
0.6 Kontext

1. Pragmatika a sémantika
1.1 - 1.4 Znakovost a pragmatika
1.5 Pragmatika a další sémantické teorie
1.6 Pragmatické posuny v lexikální sémantice

2. Pragmatika a gramatika
2.1 - 2.3 Pragmatická dimenze gramatických kategorií
2.4 Pragmatická dimenze v syntaxi

3. Reference a deixe
3.1 Reference
3.1.1 Reference anaforická
3.1.2 Referenční vs. atributivní užití výrazu
3.2 Reference jako řečové jednání
3.3 Deixe
3.3.1 Tzv. přímá reference
3.3.2 - 3.3.2.3 Deixe prostorová
3.3.2.4 Tři základní referenční rámce
3.3.3 Časová deixe
3.3.3.1 Základní časová situační deixe
3.3.3.2 Časová deixe a vlastnosti slovesa
3.3.3.3 Časové adverbiální výrazy
3.3.3.4 Popis významu slovesných časů
3.3.3.5 Časové významy a syntax
3.3.4 Personální deixe
3.3.5 Deixe sociální
3.3.5.1 Roviny sociální deixe
3.3.5.2 Rovina identifikační
3.3.5.3 Rovina postojově-hodnotící
3.3.6 Deixe textová
3.4 Informační struktura (a aktuální členění)
3.4.1 Zdroje "novosti" v aktuálním členění
3.4.2 Signalizace jádra

4. Presupozice
4.1 Presupozice logicko-sémantická a presupozice pragmatická
4.1.1 L ogicko-sémantické chápání presupozice
4.1.1.1 Presupozice v dynamické sémantice
4.1.1.2 Faktová a implikativní slovesa
4.1.1.3 Presupozice a ohnisko
4.1.1.4 Metajazyková negace
4.1.2 Presupozice pragmatická
4.2 Spouštěče presupozic

5. Řečové akty
5.1 Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce výpovědi
5.1.2.1 Performativnost
5.2 Ilokuční síla výpovědi
5.3 Perlokuce
5.4 Výpovědi performativní a konstativní
5.5 Akt, jednání a funkce
5.6 Od Austina k Searlovi a dalším
5.6.3 Tzv. parazitické řečové akty
5.7 Klasifikace řečových aktů
5.8 Interpretace řečového jednání
5.8.1 Dynamická teorie řečových aktů
5.8.2 Přímé a nepřímé řečové akty
5.9 Performativní paradox a performativní hypotéza
5.9.4 Další možnosti modifikování ilokučních funkcí

6. Konverzační maximy a implikatury
6.1 Kooperační princip a konverzační maximy
6.1.1 Funkčnost griceovské koncepce
6.2 Implikace vs. implikatura
6.2.1 Uplatňování implikatury
6.2.2 Partikulární vs. zobecněná implikatura
6.3 Konvenční implikatura
6.4 Zobecněná konverzační implikatura
6.4.1 Uplatnění opozičního čtverce
6.4.2 Další implikatury
6.4.3 Konverzační implicitura
6.5 Zdvořilostní princip
6.6 Nekooperativnost
6.7 Invited inference (sugerovaný závěr)
6.8 Relevance

7. Zdvořilost
7.1 Zdvořilost ve smyslu pragmalingvistickém
7.2 Zdvořilost u Brownové a Levinsona
7.3 Další vývoj teorie zdvořilosti
7.4 Nezdvořilost
7.5 Řečová etiketa
7.6 Remediální výpovědi
7.6.1 Omluvy
7.6.2 Žádosti o dovolení
7.7 Modelové zdvořilostní strategie
7.8 Ironie

8. Aplikace komunikačních strategií - reklamní komunikáty

9. Konverzační analýza
9.1 - 9.2 Vymezení konverzační analýzy
9.3 Diskurs
9.4 Formy a metody konverzační analýzy
9.5 Monolog a dialog
9.6 Vlastnosti a struktura dialogu
9.6.4 Dialog osobní, předmětný a fatický
9.7 Interview
9.8 Fatická komunikace
9.9 Některé rysy dialogu v publicistickém diskursu
9.9.4 Politický diskurs a rétorika
9.9.4.4.1 Řečnická otázka
9.9.4.4.2 Řečnická výzva
9.9.4.4.3 Řečnické konstatování

10. Metapragmatika
10.1 Metapragmatika a teorie ne/zdvořilosti
10.2 Reflexe řečové činnosti
11. Závěr

Summary

Literatura

Rejstřík