tištěná kniha e-kniha
Novozákonní teologie a hledání její závažnosti

Novozákonní teologie a hledání její závažnosti

Hatina, Thomas R.

témata: náboženství
edice: Teologie

brožovaná, 290 str., 1. vydání
překlad: Balcar, Michal
vydáno: březen 2018
ISBN: 978-80-246-3201-8
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Teologie Nového zákona vyvolává řadu otázek, a to nejen v rámci vlastního oboru, ale i ve vztahu k jiným oblastem, jako je historie, literární kritika, sociologie, psychologie, historie, politika, filozofie a religionistika. Hlavní otázka se ale týká aktuálnosti dva tisíce let starých spisů v dnešním světě. Jak se dá prokázat, co je a co není v Novém zákoně důležité? Jak sdělovat starobylé myšlenky, které byly zaznamenány v cizím jazyce, cizím čase a cizí kulturou, současnému posluchači? Publikace Thomase R. Hatiny, kanadského novozákoníka českého původu, slouží jako metodický úvod do oblasti novozákonní teologie, který je určen širokému okruhu čtenářů, studentům, duchovním i laikům se zájmem o Písmo. Ukazuje, jak se novozákonní teologové potýkali (a potýkají) s problematikou vztahu mezi historickou rekonstrukcí Nového zákona a jeho interpretací v moderním světě.

Recenze

Hatinova publikace uvádí na dobrodružnou cestu novozákonního bádání současného zvídavého čtenáře, který o Bibli a biblické teologii již něco slyšel, ale dosud se nestala předmětem jeho stěžejního zájmu.
Hatina - profesor religionistiky na Trinity Western Univerzity v Kanadě - v posuzovaném díle přehledně seznamuje s náboženskou terminologií. Její nárys se objevuje již v úvodní stati "Introduction" The problem of relevance" monografie. Hatina vychází z analýzy fenoménu náboženství, díky němuž lze posléze proniknout k biblické, jmenovitě pak avizované novozákonní teologii. " The way forward, in my opinion, is not to begin with theology, but to begin with the phenomenon of religion.
V první části publikace Parte one "New Testament theology in theory" se autor pokouší o dvojí definici novozákonní teologie. Zvažuje, zda má být čtenáři primárně prezentována novozákonní teologie jako historická či jako hermeneutická disciplína. Jednotlivé kapitoly tohoto oddílu jsou didakticky vhodně doplněny otázkami pro následnou disputaci, obdobně tomu tak je i v následujících částech monografie. Otázky podněcují k zamyšlení i verbální reflexi na akademické půdě, zdá se však, že i mimo ni. Ve druhé části zmiňovaného oddílu Foundationalist flaws "The problems of a traditional New Testament theology" s odstupem a nadhledem pojednává o minulých i současných tématech novozákonního bádání. Zmiňuje a reflektuje téma "Nového historicismu", "Historického? Ježíše", "Problém jazyka", "Jednoty i různosti kánonu, "Inspiraci", "Rozmanitostí raně křesťanského myšlení" atd. Disputační otázky, nabídnuté autorem v závěru oddílu představují dobrý návod pro pedagogickou práci i vlastní promýšlení vybraných témat.
Druhá část "New Testament theology in practice" tvořící jádro celé publikace, pečlivě seznamuje potenciální čtenáře s následujícími oblastmi: "Novozákonní teologií a historií biblické interpretace, "Základní strukturou novozákonní teologie a posléze "Dialektickým systémem Novozákonní teologie". Hatina důsledně zmiňuje širší souvislosti problematiky a je třeba především ocenit, že nezapomíná ani na minimálně znalého a dosud málo orientovaného zájemce o problematiku novozákonní teologie. Byť je to místy seznámení jdoucí spíš po povrchu, než do hloubky mnohdy záludných a křivolakých cest bádání. Závěrečné disputační otázky jsou zejména ve všech třech částech tohoto oddílu velmi nápomocné k zpětnému pochopení předkládaných témat i východiskům jejich "nové" interpretace.
Pro studenty religionistiky i sociálních oborů se patrně ukáže přínosnou zejména třetí část Hatinovy knihy "New Testament theology in a pluralistic age". Dobře zvoleným způsobem autor pojednává o tolik potřebné problematice vztahu náboženství a teologie. Znovu klade již v úvodu nadnesenou otázku "Co je náboženství?", "Co je teologie?". Se čtenářem a respondentem v jedné osobě postupně rozebírá a znovu promýšlí pochopení významu metafory, symbolu a mýtu, jež podle Hatiny představuje nutnou průpravu pro jakékoliv další bádání na poli biblické, konkrétně pak novozákonní teologie.
Závěr studie autor věnuje východiskům novozákonní teologie, platným v aktuálním teologickém diskursu i v současné společnosti.
Hatinovu přehlednou a čtivou studii, opatřenou rozsáhlou bibliografií i obvyklým autorským rejstříkem i rejstříkem textů lze doporučit jako úvodní monografii pro zájemce o novozákonní teologii i ucelenou práci pro studenty jiných než výlučně teologických programů (např. učitelství pro střední školy či sociální práce) na teologických fakultách, eventuelně i jinde.

Z recenzního posudku: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.

Nejnovější tituly v edici