e-kniha
Marketingová komunikace a public relations

Marketingová komunikace a public relations

Výklad pojmů a teorie oboru

Halada, Jan

témata: média a komunikace

e-kniha, 1. vydání
vydáno: únor 2016
ISBN: 978-80-246-3124-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 110 Kč

E-shop

Anotace

Slovník kolektivu autorů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tvoří pendant k úspěšné Praktické encyklopedii žurnalistiky, jež se dočkala několika vydání. Obsahuje přes dvě stě padesát výkladových hesel, která umožňují základní orientaci v klíčových konceptech oboru. Je určen jak studentům, tak těm, kteří s pojmy marketingové komunikace přicházejí do styku v rámci své profese.
Druhý dotisk prvního vydání

Recenze

Recenzovaná publikácia prináša komplexný pohľad na marketingovú komunikáciu a najmä oblasť Public Realtions a nie len v českom, ale i svetovom odbornom priestore, pričom reflexie sú aktuálne a podnetné, zamerané na významné témy zahŕňajúce súčasné formy, stratégie a taktiky odboru marketingová komunikácia a Public realtions. Je príkladom vedeckého dialógu odborníkov z tejto oblasti, pričom okruhy problémov, ktoré sú v publikácii riešené sa dotýkajú aj nových fenoménov v oblasti komunikácie.
Publikácia svojim obsahom a zameraním potešiteľne vypĺňa medzeru v ponuke odborných publikácií tohto druhu v našich podmienkach a nazdávam sa, že ju uvítajú všetci vedci, odborníci, praktici ale i študenti z oblasti marketingovej komunikácie a PR ako i príbuzných odborov. Prináša fundovaný pohľad do zaužívanej, ale i pomerne novej a stále sa vyvíjajúcej terminológie odboru, pričom jednotlivé heslá, ktorých počet je cca 400 sú spracované komplexne a prinášajú čitateľovi náležité informácie. Rada by som na tomto mieste ocenila prínos autorov k jednoznačnejšiemu vymedzeniu pojmov, termínov a konceptov - najmä tých nových, ktoré si len hľadajú český, či slovenský ekvivalent. Je to práca nesporne záslužná, vítaná a prospešná pre hladkejší rozvoj odboru v našich podmienkach, pre uľahčenie dialógu medzi odborníkmi, pracovníkmi, ale i študujúcimi a záujemcami o marketingovú komunikáciu a Public Relations.
Na koncepcii a texte slovníka sa podieľal tím významných odborníkov, ktorých skúsenosti sú zárukou vysoko odborného prístupu a kvalitného spracovania jednotlivých hesiel.

Z recenzního posudku: Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.