tištěná kniha
Syntax–Semantics Interface

Syntax–Semantics Interface

Hajičová, Eva

témata: lingvistika

brožovaná, 294 str., 1. vydání
vydáno: březen 2018
ISBN: 978-80-246-3714-3
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Soubor SYNTAX-SEMANTICS INTERFACE je výběrem ze studií Evy Hajičové publikovaných v letech 1973 až 2014 a vychází z teoretického rámce Funkčního generativního popisu, jak jej v šedesátých letech formuloval Petr Sgall a dále rozvíjejí jeho žáci, mezi něž autorka patří. Témata vybraných studií odrážejí vědecký zájem a přínos autorky ve čtyřech okruzích: (i) specifikace závislostních vztahů v hloubkové (významové) závislostní struktuře věty, (ii) aktuální členění věty a jeho vztah k analýze jazykové negace, pojmu presupozice a dalších jazykových jevů, (iii) budování anotačního schématu pro závislostní korpus českých textů využitelného pro ověřování teoretických hypotéz a (iv) analýza diskurzu a s ní spojené vymezení hierarchie prvků souboru znalostí sdíleného mluvčím a posluchačem. Všechny příspěvky kromě jednoho byly původně publikovány anglicky, čímž je dáno i to, že při prezentaci vlastních závěrů autorka brala v úvahu i současný stav výzkumu nejen u nás, ale i v zahraničí.

Recenze

Předložený svazek je soubor dvaceti autorčiných vybraných statí a studií publikovaných od počátku její akademické dráhy v sedmdesátých letech minulého století do současnosti (1972-2014). Tematika shromážděných prací se soustřeďuje na závislostní gramatiku, aktuální členění větné, negaci, presupozice a diskurz. Svazek tak přináší průřez hlavními oblastmi autorčiných výzkumných zájmů, což odborná veřejnost velmi ocení, neboť publikační činnost prof. Hajičové je velmi rozsáhlá a realizuje se v četných různých periodikách, sbornících a jiných knižních publikacích. Česká odborná veřejnost nadto ocení, že řadu významných publikací, které původně vyšly v cizině, bude mít nyní k snadno k dispozici (v předkládaném svazku tvoří polovinu). Obsah svazku upoutá nejen specialisty, ale i širší obec lingvistů pracujících v jiných oblastech, neboť tematika diskurzu, aktuálního členění jakož i ostatní se těší dlouhodobé pozornosti a badatelskému zájmu z různých aspektů. Ostatně už samotné jméno autorky, nejrenomovanější české lingvistky nejen v evropském, ale i zaoceánském kontextu, je zárukou, že vydání svazku bude mít velký ohlas.

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

Tato práce představuje výběrovou žeň z celoživotního díla prof. PhDr. Evy Hajičové. DrSc a stává se vítaným "zdrojem hlubších vhledů do jejího mnohaletého zkoumání jazyka, které bylo až dosud nesnadno, ale hlavně roztříštěně dostupné na mnoha místech; je psána anglicky a určená je především pro mimočeské čtenáře. Ucelený pohled na dílčí, většinou časopisecky a v zahraničí publikované závěry a zjištění, ke kterým postupem času dochází, umožňují tu i sledovat její odborný vývoj, a to i domácímu čtenáři.
Práce, jak naznačuje už její titul, je primárně syntaktickou, a je specifická jak svým systematickým ohledem braným na význam, tak ale i na aspekty, které tradiční větnou syntax svazují, tj. aspekty nadvětné, textové. Skládá se z pěti tématických celků, z nichž každý obsahuje vedle vlastních příspěvků také vysvětlující úvod, na konec je přidán historizující dodatek složený z příspěvků vzniklých ve spoluautorství.
(...)
Přínosem knihy, jak už bylo řečeno, je zhutnění základních teoretických zjištění, návrhů i vlastního popisu jazyka do jednoho celku z pera přední české lingvistky. Nemalým přínosem ovšem je, že kniha představuje i ucelený vhled do dění a aktivit i pro nečeského čtenáře v rámci TFA ve vývoji a představuje, vedle jiných, další reprezentativní a dlouholetý obraz i vlastního teoretického lingvistického směřování profesorky Evy Hajičové.

Z recenzního posudku: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.