tištěná kniha
Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1914-1945 - I. díl

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1914-1945 - I. díl

Gronský, Ján

témata: právo – právní historie

vázaná, 586 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2005
ISBN: 80-246-1027-2
doporučená cena: 245 Kč

E-shop

Anotace

První část čtyřdílné řady dokumentů, které mají vztah k československým ústavním dějinám obsahuje
dokumenty z let 1914-1945. Vnitřně se člení do dvou kapitol. Vznik samostatného Československa a tzv. první
Československá republika (28. 10. 1918-29. 9. 1938) je předmětem části první. Část druhá - Doba nesvobody (30. 9. 1938-4. 5. 1945) - obsahuje dokumenty z tzv. druhé republiky, Protektorátu Čech a Morava, období prozatímního státního zřízení v zahraničí a Slovenského štátu. Publikace je určena především právníkům, historikům a posluchačům právnických fakult.

Obsah

Úvodní poznámka ke "Komentovaným dokumentům k ústavním dějinám Československa"

I. Vznik samostatného Československa (1914-28. 10. 1918)
1 Kramářova Ústava Slovanské Říše z roku 1914 (výňatky)
2 Tzv. Clevelandská dohoda mezi Českým národním sdružením a Slovenskou ligou z 22. října 1915
3 Vstupní prohlášení Českého svazu na Říšské radě 30. května 1917
4 Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakousko Uherska při brestlitevském mírovém jednání - tzv. Tříkrálová deklarace ze 6. ledna 1918
5 Tzv. Pittsburská dohoda mezi českými a slovenskými představiteli krajanských organizací v USA o uspořádání Československého státu z 30. května 1918
6 Rezoluce Národního výboru československého a Českého svazu odmítající účast české politiky na ústavní přestavbě habsburské monarchie z 29. září 1918
7 Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou - tzv. Washingtonská deklarace z 16. října 1918
8 Provolání Národního výboru československého o samostatnosti československého státu z 28. října 1918
9 Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. ze dne 28. října 1918, o zřízení samostatného státu československého
10 Deklarace zástupců slovenských politických stran hlásících se k československému státu - tzv. Martinská deklarace z 30. října 1918
11 Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a Rakouskem podepsaná v Samt Germain en Laye dne 10. září 1919, publikovaná pod č. 507/1921 Sb. z. a n. (výňatek) Smlouva ("minoritní") mezi čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými a Československem, podepsaná v Saint Germain en Laye dne 10. září 1919, publikovaná pod č. 508/1921 Sb. z. a n.

II. "První" Československá republika (28. 10. 1918-29. 9. 1938)
1 Zákon č. 1/1918 Sb. z. a n. ze dne 2. listopadu 1918, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení
2 Zákon č. 2/1918 Sb. z. a n. ze dne 2. listopadu 1918, jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém
3 Zákon č. 3/1918 Sb. z. a n. ze dne 2. listopadu 1918, o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů (výňatky)
4 Zákon č. 5/1918 Sb. z. a n. ze dne 2. listopadu 1918, jímž se zřizuje nejvyšší soud (výňatky)
5 Zákon č. 35/1918 Sb. z. a n. ze dne 9. listopadu 1918, o osobní nedotknutelnosti (imunitě) členů Národního shromáždění
6 Zákon č. 37/1918 Sb. z. a n. ze dne 13. listopadu 1918, o prozatímní ústavě
7 Prohlášení o detronizaci habsbursko lotrinské dynastie a volba T. G. Masaryka presidentem republiky na 1. schůzi Národního shromáždění československého 14. listopadu 1918
8 Zákon č. 61/1918 Sb. z. a n. ze dne 10. prosince 1918, jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly
9 Zákon č. 76/1919 Sb. z. a n. ze dne 7. února 1919, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice (výňatky)
10 Zákon č. 138/1919 Sb. z. a n. ze dne 11. března 1919, kterým se mění § l zákona ze dne 11. listopadu 1918, čís. 37 Sb. z. a n. , o prozatímní ústavě
11 Zákon č. 139/1919 Sb. z. a n. ze dne 13. března 1919, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení
12 Zákon č. 271/1919 Sb. z. a n. ze dne 23. května 1919, kterým se mění zákon o prozatímní ústavě
13 Ústavní listina Československé republiky
Zákon č. 121/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky
14 Zákon č. 122/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v Republice československé
15 Zákon č. 123/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, kterým se vydává řád volení do poslanecké sněmovny (výňatky)
16 Zákon č. 124/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, o složení a pravomoci senátu (výňatky)
17 Zákon č. 125/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, o volebním soudě (výňatky)
18 Zákon č. 126/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé (výňatky)
19 Zákon č. 161/1920 Sb. z. a n. ze dne 9. března 1920, o volbě presidenta republiky
20 Zákon č. 162/1920 Sb. z. a n. ze dne 9. března 1920, o ústavním soudě
21 Ústavní zákon č. 234/1920 Sb. z. a n. že dne 9. dubna 1920, o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně
22 Ústavní zákon č. 236/1920 Sb. z. a n. že dne 9. dubna 1920, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v Republice československé
23 Ústavní zákon č. 293/1920 Sb. z. a n. ze dne 9. dubna 1920, o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (podle §§ 107, 112 a 116 ústavní listiny)
24 Ústavní zákon č. 294/1920 Sb. z. a n. ze dne 9. dubna 1920, o podpisování zákonů a nařízení
25 Zákon č. 300/1920 Sb. z. a n. ze dne 14. dubna 1920, o mimořádných opatřeních
26 Nařízení vlády republiky Československé č. 356/1920 Sb. z. a n. ze dne 26. dubna 1920, o změně generálního statutu Podkarpatské Rusi
27 Zákon č. 309/1921 Sb. z. a n. ze dne 12. srpna 1921, proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních
28 Návrh sväzovej listiny česko-slovenskej sväzovej republiky z r. 1921 /tzv. Tuková ústava/ (výňatky)
29 Zákon č. 50/1923 Sb. z. a n. ze dne 19. března 1923, na ochranu republiky (výňatky)
30 Zákon č. 51/1923 Sb. z. a n. ze dne 19. března 1923, o státním soudě (výňatky)
31 Zákon č. 144/1924 Sb. z. a n. ze dne 18. června 1924, o inkompatibilitě (neslučitelnosti)
32 Ústavní zákon č. 152/1926 Sb. z. a n. ze dne 1. července 1926, o udělení státního občanství Československa některým osobám
33 Zákon č. 125/1927 Sb. z. a n. ze dne 14. července 1927, o organizaci politické správy (výňatky)
Zákon č. 126/1920 Sb. z. a n. (župní zákon) ve znění zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. (úplné znění)
34 Zákon č. 95/1933 Sb. z. a n. ze dne 9. července 1933, o mimořádné moci nařizovací
35 Zákon č. 201/1933 Sb. z. a n. ze dne 25. října 1933, o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran
36 Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n. ze dne 13. května 1936, o obraně státu (výňatky)
37 Zákon č. 164/1937 Sb. z. a n. ze dne 16. června 1937, o nejvyšším správním soudě (výňatky)
38 Henleinovo prohlášení o připojení sudetských území k Říši 15. září 1938
39 Vládní nařízení č. 177/1938 Sb. z. a n. ze dne 17. září 1938, kterým se činí mimořádná opatření pro obvod celého státu
40 Vládní vyhláška č. 183/1938 Sb. z. a n. ze dne 23. září 1938, o vstupu státu do branné pohotovosti (mobilizace)
III. Doba nesvobody (30. 9. 1938-4. 5. 1945)

A. "Druhá" Československá republika (30. 9. 1938-14. 3. 1939)
1 Tzv. Mnichovská "dohoda" z 29. září 1938
2 Abdikační dopis, zaslaný dne 5. října 1938 presidentem Dr. Edvardem Benešem předsedovi vlády ČSR gen. Janu Syrovému
3 Žilinský manifest z 6. října 1938
4 Vládní nařízení č. 223/1938 Sb. z. a n. ze dne 11. října 1938, o pracovních útvarech
5 Opatření Stálého výboru č. 253/1938 Sb. z. a n. ze dne 27. října 1938, o zániku mandátů některých členů Národního shromáždění
6 Vládní nařízení č. 257/1938 Sb. z. a n. ze dne 28. října 1938, kterým se mění zákon ze dne 28. března 1935, č. 52 Sb. z. a n. , o pobytu cizinců, a vládní nařízení ze dne 21. května 1937, č. 82 Sb. z. a n. , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. března 1928, č. 39 Sb. z. a n. , o ochraně domácího trhu práce
7 Ústavný zákon č. 299/1938 Sb. z. a n. zo dňa 22. novembra 1938, o autonomii Slovenskej krajiny
8 Ústavní zákon č. 328/1938 Sb. z. a n. ze dne 22. listopadu 1938, o autonomii Podkarpatské Rusi v českém znění vyhlášeném vládní vyhláškou č. 329/1938 Sb. z. a n.
9 Smlouva mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a opce (č. 300/1938 Sb. z. a n. )
10 Nařízení vlády č. 301/1938 Sb. z. a n. ze dne 25. listopadu 1938, kterým se provádí smlouva ze dne 20. listopadu 1938 mezi Československou republikou a Německou říší, o otázkách státního občanství a opce
11 Vládní nařízení č. 317/1938 Sb. z. a n. ze dne 12. prosince 1938, kterým se činí mimořádná opatření pro obvod celého státu
12 Ústavný zákon č. 330/1938 Sb. z. a n. zo dňa 15. decembra 1938, o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov republiky Česko-Slovenskej
13 Vládní nařízení č. 392/1938 Sb. z. a n. ze dne 30. prosince 1938, o Sbírce zákonů a nařízení republiky Česko-Slovenské
14 Vládní nařízení č. 355/1938 Sb. z. a n. ze dne 23. prosince 1938 o politických stranách
15 Vládní nařízení č. 4/1939 Sb. I. ze dne 13. ledna 1939, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 355 Sb. z. a n. , o politických stranách
16 Vládní nařízení č. 9/1939 Sb. I. ze dne 25. ledna 1939, o některých opatřeních, týkajících se spolků a výdělkových a hospodářských společenstev a útvarů obdobných
17 Vládní nařízení č. 12/1939 Sb. II. ze dne 27. ledna 1939, jímž se mění zákon ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. , o právu shromažďovacím
18 Vládní nařízení č. 13/1939 Sb. II. ze dne 27. ledna 1939, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. listopadu 1867, č. 134 ř. z. , o právu spolčovacím, a stanoví tresty za neoprávněné sdružování
19 Vládní nařízení č. 14/1939 Sb. I. ze dne 27. ledna 1939, jímž se doplňují předpisy o pobytu cizinců, pokud jsou emigranty
20 Vládní nařízení č. 14/1939 Sb. II. ze dne 27. ledna 1939, o domovní evidenci obyvatelstva a některých opatřeních obmezujících jeho pohyb (výňatky)
21 Vládní nařízení č. 15/1939 Sb. I. ze dne 27. ledna 1939, o přezkoumání česko-slovenského občanství některých osob
22 Vládní nařízení č. 20/1939 Sb. I. ze dne 3. února 1939, kterým se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky.
23 Vládní nařízení č. 62/1939 Sb. ze dne 9. března 1939, kterým se doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 300 Sb. z. a n. , o mimořádných opatřeních, ve znění zákona ze dne 10. července 1933, č. 125 Sb. z. a n. , a vládního nařízení ze dne 10. ledna 1939, č. l Sb. I
24 Vládní nařízení č. 72/1939 Sb. ze dne 2. března 1939, o kárnych pracovních táborech
25 Protokol o jednání A. Hitlera s presidentem tzv. druhé republiky Dr. E. Háchou o zrušení samostatnosti Československé republiky dne 15. března 1939

B. České země - Protektorát Čechy a Morava (15. 3. 1939-5. 5. 1945)
l Výnos vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939, o zřízení Protektorátu Čechy a Morava
2 Nařízení k výnosu Führera und Reichskanzlera, o Protektorátu Böhmen und Mähren ze dne 22. března 1939 (RGB1. I. , str. 549)
3 Nařízení o nabývání německé státní příslušnosti dřívějšími česko--slovenskými státními příslušníky německé národnostní příslušnosti ze dne 20. dubna 1939 (RGB1. I. , str. 815 - VBlRProt, str. 60)
4 Výnos Führera und Reichskanzlern o udělování beztrestnosti ze dne 7. června 1939 (RGB1. L, str. 1023 - VBlRProt, str. 51)
5 Nařízení o právu vydávati právní předpisy v Protektorátu Böhmen und Mähren ze dne 7. června 1939 (RGB1. L, str. 1039 - VBlRProt. , str. 37)
6 Nařízení o zákoně na obranu státu bývalé Československé republiky ze dne 20. června 1939 (VBlRProt. , str. 44)
7 Nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren o židovském majetku ze dne 21. června 1939 (VBlRProt. , str. 45)
7a Třetí prováděcí výnos k nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren o židovském majetku ze dne 21. června 1939, ze dne 26. ledna 1940 (VBlRProt. , str. 45)
7b Čtvrtý prováděcí výnos k nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren o židovském majetku ze dne 21. června 1939, ze dne 7. února 1940 (VBlRProt, str. 45)
8 Vládní nařízení ze dne 4. července 1939 Sb. z. a n. č. 136/1940 Sb. z. a n. Protektorátu Čechy a Morava, o právním postavení židů ve veřejném životě (výňatky)
9 Vládní nařízení č. 190/1939 Sb. z. a n. Protektorátu Čechy a Morava ze dne 25. července 1939, o všeobecné pracovní povinnosti
10 Nařízení o vybudování správy a německé bezpečnostní policie v Protektorátu Böhmen und Mähren ze dne 1. září 1939 (RGB1. L, str. 1681 - VBlRProt. , str. 126)
11 Nařízení o mimořádných rozhlasových opatřeních ze dne 1. září 1939 (RGB1. L, str. 1683 - VBlRProt. , str. 129)
12 Vládní nařízení č. 229/1939 Sb. z. a n. Protektorátu Čechy a Morava ze dne 5. října 1939, kterým se zrušují §§ 8 odst. 4 jednacích řádů poslanecké sněmovny a senátu
13 Vládní nařízení č. 19/1940 Sb. z. a n. Protektorátu Čechy a Morava ze dne 11. ledna 1940, o protektorátní příslušnosti
14 Nařízení Reischprotektora in Böhmen und Mähren k vyřazování Židů z hospodářství Protektorátu ze dne 26. ledna 1940 (VBlRProt. , str. 41) (výňatky)
14a První prováděcí výnos k nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren k vyřazování Židů z hospodářství Protektorátu ze dne 26. ledna 1940 (VBlRProt. , str. 43)
15 Nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren, prodlužující a pozměňující některá ustanovení ústavního zákona ze dne 15. prosince 1938 o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů bývalé Československé Republiky a o mimořádné nařizovací moci, Sb. z. a n. čís. 330 (Ústavní zmocňovací zákon) ze dne 12. prosince 1940 (VBlRProt. , str. 604)
16 Policejní nařízení o označování Židů ze dne 1. září 1941 (RGB1. I. , str. 547 - VBlRProt. , str. 497)
17 Nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 27. září 1941 (VBIRProt. , str. 527)
18 Výnos říšského protektora v Čechách a na Moravě o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 28. září 1941 (VBIRProt. , str. 529)
19 Nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě týkající se umístění Židů v uzavřených osadách, ze dne 16. února 1942 (VBIRProt. , str. 38) (výňatky)
20 Vládní nařízení č. 85/1942 Sb. z. a n. Protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. března 1942, kterým se vydávají další předpisy o židech a židovských míšencích
21 Výnos Vůdce o správě v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. května 1942 (RGB1. I. , str. 329 - VBIRProt. , str. 117)
22 Nařízení o správě z příkazu Říše v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 23. května 1942 (VBIRProt. , str. 118)
23 Vyhláška říšského protektora v Čechách a na Moravě, o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 27. května 1942 (VBIRProt. , str. 123)
24 Výnos říšského protektora v Čechách a na Moravě, o ohlašovací povinnosti ze dne 28. května 1942 (VBIRProt. , str. 124)
25 Tisková zpráva o vyhlazení Lidic ze dne 11. června 1942
26 Vyhláška říšského protektora v Čechách a na Moravě k doplnění výnosu o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 27. května 1942 (VBIRProt. , str. 123) ze dne 13. června 1942 (VBIRProt. , str. 163)
27 Tisková zpráva o vyhlazení Ležáků ze dne 25. června 1942
28 Vládní nařízení č. 227/1942 Sb. z. a n. Protektorátu Čechy a Morava ze dne 27. června 1942, o Národním soudě
29 Výnos říšského protektora v Čechách a na Moravě o zrušení civilního výjimečného stavu ze dne 3. července 1942 (VBIRProt. , str. 181)
30 Nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě k obraně před podporováním Říši nepřátelských činů ze dne 3. července 1942 (VBIRProt. , str. 182)
31 Prohlášení členů kolaborantské protektorátní vlády, o ustavení nové vlády s ministrem Bienertem v čele (4. května 1945)
32 Provolání České národní rady o převzetí vládní a výkonné moci v českých zemích ze dne 5. května 1945 (výňatek)

C. Prozatímní státní zřízení v zahraničí (16. 3. 1939 - 5. 4. 1945)
l Dopis Dr. E. Beneše lordu Halifaxovi o ustavení Československého národního výboru z 20. prosince 1939
2 Z rozhlasového projevu Dr. E. Beneše 24. června 1940
3 Dopis Dr. E. Beneše lordu Halifaxovi o ustavení prozatímní československé vlády z 9. července 1940
4 Dopis lorda Halifaxe Dr. E. Benešovi o uznání prozatímní československé vlády z 18. července 1940
5 Ústavní dekret presidenta republiky č. 1/1940 Úř. věst. čs. ze dne 21. července 1940, o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřížení ČSR
6 Ústavní dekret presidenta republiky č. 2/1940 Úř. vest. čs. ze dne 15. října 1940, o prozatímním výkonu moci zákonodárné
7 Úmluva mezi Svazem Sovětských socialistických republik a Republikou československou ze dne 18. července 1941
8 Dopis britského ministra zahraničních věcí A. Edena ministru J. Masarykovi z 18. července 1941
9 Dopis velvyslance J. G. Winanta ministru J. Masarykovi z 31. července 1941
10 Dopis gen. Ch. de Gaulla předsedovi vlády Msgr. J. Šrámkovi z 29. září 1942
11 Dekret presidenta republiky č. 4/1940 Úř. vest. čs. ze dne 26. října 1940, jímž se upravuje veřejné vyhlášení nově vydávaných právních ustanovení československé vlády
12 Ústavní dekret presidenta republiky č. 3/1942 Úř. věst. čs. ze dne 24. listopadu 1941, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 21. července 1940 číslo l Úředního věstníku československého, o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky
13 Ústavní dekret presidenta republiky č. 12/1942 Úř. vest. čs. ze dne 27. října 1942, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 21. července 1940 číslo l Úředního věstníku československého, o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky, ve znění ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 24. listopadu 1941 číslo 3 ex Úředního věstníku československého
14 Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik z 12. prosince 1943
15 Dohoda ze dne 8. května 1944 o poměru mezi československou správou a sovětským vrchním velením po vstupu sovětských vojsk na československé území
16 Ústavní dekret presidenta republiky č. 10/1944 Úř. vest. čs. ze dne 3. srpna 1944, o dočasné správě osvobozeného území Československé republiky
17 Ústavní dekret presidenta republiky č. 11/1944 Úř. vest. čs. ze dne 3. srpna 1944, o obnovení právního pořádku
18 Ústavní dekret presidenta republiky č. 13/1944 Úř. vest. čs. ze dne 11. října 1944, o době trvání Státní rady
19 Ústavní dekret presidenta republiky č. 18/1944 Úř. vest. čs. ze dne 4. prosince 1944, o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění
20 Vzkaz V. Noska ze dne 31. ledna 1945 Kl. Gottwaldovi do Moskvy o budoucím složení vlády, zaslaný prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí
21 Depeše Kl. Gottwalda ze dne 2. února 1945 presidentu Benešovi do Londýna s návrhem, aby se jednání o první domácí vládě konala v Moskvě
22 Depeše presidenta Beneše a ministra zahraničních věcí Ripky ze dne 3. února 1945 československému velvyslanectví do Moskvy o organizaci návratu do republiky a o vytvoření první vlády na osvobozeném území
23 Ústavní dekret presidenta republiky č. 3/1945 Úř. vest. čs. ze dne 22. února 1945, o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
24 Ústavní dekret presidenta republiky č. 1/1945 Sb. ze dne 2. dubna 1945, o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné

D. Slovensko (14. 3. 1939-21. 4. 1945)
1. Zákon Slovenského sněmu č. 1/1939 Slz. zo dňa 14. marca 1939, o samostatnom slovenskom štáte
2 Smluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom zo dňa 23. marca 1939, č. 226/1940 Sl. z. (Preklad)
3 Vládne nariadenie č. 32/1939 Sl. z. zo dňa 24. marca 1939, o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu
4 Vládne nariadenie č. 63/1939 Sl. z. zo dňa 18. apríla 1939, o vymedzení pojmu žida a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach (výňatky)
5 Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. ) zo dňa 21. júla 1939
6 Ústavný zákon č. 210/1940 Sl. z. zo dňa 3. septembra 1940, ktorým sa vláda zmocňuje, aby činila opatrenia vo veciach arizácie
7 Nariadenie č. 198/1941 Slz. zo dňa 9. septembra 1941, o právnom postavení Židov (výňatky)
8 Ústavný zákon č. 68/1942 Sl. z. že dne 15. mája 1942, o vysťahovaní Židov
9 Zákon č. 215/1942 Sl. z. zo dňa 22. októbra 1942, o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane (výňatky)
10 "Vianočná dohoda" o vytvorení ilegálnej Slovenskej národnej rady ako jednotného centra protifašistického frontu na Slovensku a o jej programe
11 Deklarácia Slovenskej národnej rady z 1. septembra 1944
12 Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 1/1944 Sb. n. SNR zo dňa 1. septembra 1944, o vykonávaní zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na Slovensku
13 Nariadenie SNR č. 3/1944 Sb. n. SNR zo dňa 1. septembra 1944, o zriadení ústredných úradov
14 Nariadenie SNR č. 4/1944 Sb. n. SNR zo dňa 1. septembra 1944, o rozpustení politických strán a organizácií
15 Nariadenie SNR č. 5/1944 Sb. n. SNR zo dňa 6. septembra 1944, o poštátnení školstva na Slovensku
16 Nariadenie SNR č. 11/1944 Sb. n. SNR zo dňa 8. septembra 1944, o zaistení nemeckých a arizovaných podnikov (výňatky)
17 Nariadenie SNR č. U/1944 Sb. n. SNR zo dňa 12. septembra 1944, o zriadení Rady na obranu štátu
18 Rezolúcia sjednocovaceho sjazdu Komunistickej strany Slovenska so Sociálne demokratickou stranou robotníckou na Slovensku dňa 17. septembra 1944
19 Smernice povereníctva SNR pre veci vnútorné zo dňa 27. septembra 1944, pre organizáciu a kompetenciu miestnych a okresných národných výborov
20 Usnesenie tajného zasadnutia Slovenskej národnej rady z 29. septembra 1944 o vzájomnom pomere medzi domácim a zahraničným odbojom
21 Stanovisko presidenta Dr. Edvarda Beneše k usnesení SNR z 29. září 1944 k otázce poválečné struktury ČSR a k problému jednotného československého národa, odevzdané delegací SNR v Londýně (5. 11. 1944)
22 Nariadenie s mocou zákona č. 169/1944 Slz. zo dňa 4. októbra 1944, o mimoriadnych opatreniach vo verejnej správe
23 Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 37/1944 Sb. n. SNR zo dňa 13. októbra 1944, o povereníkoch Slovenskej národnej rady a ich zástupcoch
24 Usnesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo dňa 16. okóbra 1944 o vzťahoch Slovenskej národnej rady k vládnemu delegátovi
25 Naléhavý vzkaz Dr. Prokopa Drtiny presidentovi Benešovi do Londýna o nutnosti opustit fikci československého národa (19. října 1944)
26 Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 40/1944 Sb. n. SNR zo dňa 23. októbra 1944, o dočasných plnomocenstvách Predsedníctvu Slovenskej národnej rady a členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady
27 Ústavný zákon č. 200/1944 Slz. zo dňa 27. októbra 1944, o splnomocnení meniť ústavné zákony a o rozšírení nariaďovacej právomoci za brannej pohotovosti štátu
28 Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 7/1945 Sb. n. SNR zo dňa 23. februára 1945, o organizácii bezpečnostnej služby na Slovensku
29 Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 30/1945 Sb. n. SNR zo dňa 21. apríla 1945, o zákonodarnej moci na Slovensku