tištěná kniha
Soukromá žaloba v trestním řízení

Soukromá žaloba v trestním řízení

Gřivna, Tomáš

témata: právo

brožovaná, 122 str., 1. vydání
vydáno: leden 2006
ISBN: 80-246-1107-4
doporučená cena: 125 Kč

E-shop

Anotace

Studie čtenáři zprostředkovává málo známý institut podpůrné a soukromé žaloby a zamýšlí se nad problémem jeho případného zavedení v České republice. Nejprve rozebírá jeho historii v českých zemích a v evropských státech, v jejichž právních řádech je institut soukromé žaloby zaveden. Na základě tohoto rozboru se zamýšlí nad smyslem obou žalob a konfrontuje je s českou právní úpravou. V poslední kapitole zvažuje možnost zavedení těchto institutů do českého právního řádu.

Obsah

I. Úvod.
II. Historický pohled na institut soukromé a podpůrné žaloby
II. 1 Vývoj institutu soukromé žaloby
II. 2 Zdůvodnění legitimace k soukromé a podpůrné žalobě
II. 3 Soukromý žalobce a soukromý účastník podle trestního řádu z roku 1873
II. 4 Průběh trestního řízení s ohledem na práva a povinnosti soukromého a podpůrného žalobce
II. 5 Vybrané problémové otázky soukromé a podpůrné žaloby
II. 6 Dílčí závěr ? shrnutí
III. Soukromá a podpůrná žaloba v cizozemských právních řádech
III. 1 Úvodem
III. 2 Polská právní úprava soukromé a subsidiární žaloby
III. 3 Soukromá a subsidiární žaloba v Rakousku
III. 4 Soukromá a vedlejší žaloba podle německé právní úpravy
III. 5 Soukromá žaloba v ruském trestním procesu
III. 6 Dílčí závěr ke komparační části
IV. K problematice smyslu soukromé a podpůrné žaloby
IV. 1 Soukromá (subsidiární) žaloba a veřejný zájem
IV. 2 Soukromá a subsidiární žaloba ve vztahu k zásadě oportunity a legality
IV. 3 Dílčí závěr k problematice smyslu soukromé a podpůrné žaloby
V. Naplnění účelu soukromé a podpůrné žaloby v českém trestním řádu de lege lata
V. 1 Úvodem
V. 2 Souhlas poškozeného s trestním stíháním
V. 3 Právo poškozeného podávat opravné prostředky
V. 4 Dílčí závěr
VI. Právní úprava v ČR de lege ferenda
VI. 1 Návrh věcného záměru trestního řádu
VI. 2 Možnost zavedení soukromé žaloby do českého trestního řádu
VI. 3 Možnost zavedení podpůrné žaloby do českého trestního řádu
VII. Závěr
Seznam zkratek
Literatura