tištěná kniha
Sociolingvistika: Metody a interpretace

Sociolingvistika: Metody a interpretace

Gordon, MatthewMilroy, Lesley

témata: lingvistika, sociologie
edice: Lingvistika

brožovaná, 270 str., 1. vydání
překlad: Chromý, Jan
vydáno: prosinec 2012
ISBN: 978-80-246-2125-8
doporučená cena: 305 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Lesley Milroyové a Matthewa Gordona je úvodem do problematiky variační sociolingvistiky. Její předností oproti jiným úvodovým sociolingvistickým publikacím je umné propojování teoretických aspektů se zcela praktickými výzkumnými požadavky. Prostor je věnován jak obecným metodologickým otázkám (stavba vzorku, sběr dat atd.), tak i konkrétním otázkám analýzy a interpretace dat (fonetických, gramatických, stylistických apod.). Knihu tak ocení obecní lingvisté a teoretici jazyka, studenti jazykovědných oborů, ale i širší veřejnost zajímající se o otázky vztahů mezi jazykem a společností.
Z anglického originálu Sociolinguistics: Method and Interpretation přeložil Jan Chromý.

Obsah

PŘEDMLUVA PETERA TRUDGILLA
PŘEDMLUVA
PODĚKOVÁNÍ

1 SOCIOLINGVISTIKA: MODELY A METODY
1.1 Data a teorie
1.2 Dřívější přístupy k popisu jazyka
1.2.1 Američtí deskriptivisté
1.2.2 Tradiční dialektologie
1.3 Úpravy tradičního modelu
1.3.1 Mezi paradigmaty: rané městské výzkumy
1.3.2 Propojování paradigmat: Přizpůsobování tradiční dialektologie

2 IDENTIFIKACE A VYBER ÚČASTNÍKŮ VÝZKUMU
2.1 Úvodem
2.2 Reprezentativnost
2.2.1 Několik obecných principů
2.2.2 vymezování výběrového prostoru
2.2.3 stratifikace a velikost vzorku
2.3 Kvótní a účelový výběr
2.4 výzkumné cíle a stavba vzorku: některé příklady
2.5 stavba vzorku a věk
2.6 stavba vzorku a sociální třída
2.7 Závěrečné poznámky

3 SBĚR DAT
3.1 obecné otázky
3.2 výzkumné přístupy ke sběru dat
3.2.1 Písemné dotazníky
3.2.2 dotazníky administrované terénním pracovníkem
3.2.3 Rychlé a anonymní průzkumy
3.3 sociolingvistické rozhovory
3.3.1 struktura a design rozhovoru
3.3.2 Rozhovor jako řečová událost
3.3.3 strategie používané v rozhovoru pro elicitaci běžné mluvy
3.4 Zúčastněné pozorování
3.5 vyvažování strategií terénního výzkumu: Belfastský projekt
3.5.1 výzkumy společenství
3.5.2 Belfastský "zápražní" výzkum
3.5.3 Výzkum venkovského společenství v okolí Belfastu
3.6 výzkumná etika
3.6.1 Informovaný souhlas
3.6.2 Zachování anonymity a přístup k záznamům
3.6.3 Skryté nahrávání
3.6.4 Badatelova odpovědnost vůči společenství 3.7 Závěrečné poznámky

4 JAZYKOVÁ VARIACE A SOCIÁLNÍ SVĚT: PROBLÉMY ANALÝZY A INTERPRETACE
4.1 Úvodem
4.2 Sociální kategorie a teorie změny
4.3 Sociální třída a sociolingvistický výzkum
4.3.1 Modely sociálních tříd
4.3.2 Jazykové trhy
4.3.3 Interpretace korelací mezi jazykem a sociální třídou
4.4 Pohlaví a gender
4.4.1 Úvod
4.4.2 Sociální třída a gender
4.4.3 Gender a jazyková variace: některé další otázky
4.5 Etnicita a rasa
4.5.1 Úvod
4.5.2 Jazyk, rasa a etnicita ve Spojených státech
4.5.3 Jazyk a etnicita v Severním Irsku
4.6 Závěrečné poznámky

5 SOCIÁLNÍ VZTAHY A SOCIÁLNÍ PRAXE
5.1 Úvodem
5.2 Pojem sociální síť
5.2.1 Sociální síť a společenství praxe
5.2.2 Sociální sítě a jazyková variace
5.2.3 Síťová struktura a jazykový posun v bilingvních společenstvích
5.2.4 Slabé síťové vazby a teorie jazykové změny
5.3 Nivelizace dialektů
5.4 Sociolingvistika mobility: Místo jako kulturní pojem
5.5 Závěrečné poznámky

6 ZKOUMÁNÍ FONOLOGICKÉ VARIACE
6.1 Úvod
6.2 identifikace a výběr proměnných
6.2.1 Typy fonologických proměnných
6.2.2 výběr a specifikace proměnných
6.2.3 Pilotní studie
6.3 Měření variace
6.3.1 Poslechové techniky
6.3.2 Přístrojové techniky
6.3.3 Zhodnocení technik měření
6.4 Lingvistická analýza fonologických proměnných
6.4.1 Určování rozsahu variace
6.4.2 Faktory, které ovlivňují variaci
6.5 vztahy mezi variantami: otázky interpretace
6.6 O kvantifikaci
6.6.1 Důležitost kvantifikace
6.6.2 Kolik potřebujeme výskytů?
6.6.3 využití statistické analýzy

7 ZA HRANICEMI FONOLOGIE: ANALÝZA A INTERPRETACE VARIACE NA VYŠŠÍCH ÚROVNÍCH
7.1 Úvodem
7.2 Otázky sběru dat
7.3 Gramatické proměnné a diachronní lingvistika
7.4 syntaktická analýza a sociolingvistické proměnné
7.4.1 Příklady raných prací
7.4.2 Princip adekvátnosti a oblast variace
7.5 sémantická ekvivalentnost a promluvový kontext
7.6 variacionistická analýza a syntaktická teorie
7.7 Závěrečné poznámky

8 STYLOVÉ POSUNY A STŘÍDANÍ KÓDŮ
8.1 Úvodem
8.2 styl jako reakce na situaci
8.2.1 stylová variace jako funkce pozornosti věnované řeči
8.2.2 styl jako zaměření na publikum
8.3 styl jako iniciativa a strategie
8.4 střídání kódů
8.4.1 Úvodem
8.4.2 "Alokační" a "interakční" paradigmata
8.4.3 Jazyková volba a střídání kódů: tři případové studie
8.4.4 Bilingvní konverzace
8.5 Závěrečné poznámky

9 ZÁVĚR

DOSLOV K ČESKÉMU VYDÁNÍ: O interních a externích kontextech variační sociolingvistiky (Jiří Nekvapil)
TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK ČESKO-ANGLICKÝ
TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK ANGLICKO-ČESKÝ
POZNÁMKA PŘEKLADATELE
POUŽITÁ LITERATURA
JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK

Recenze

Kniha autorské dvojice Lesley Milroy - Matthew Gordon Sociolinguistics: Method and Interpretation, kterou vydalo jako součást své mimořádně kvalitní ediční řady Language in Society prestižní nakladatelství odborné literatury Blackwell, patří v oblasti sociolingvistického bádání к ceněným a vyhledávaným titulům. Pro svou aktuálnost (první vydání v roce 2003), úvodový, přehledový, a zejména metodologický charakter (který v žádném případě neslevuje z odbornosti, a přesto má primárně učební povahu) je vyhledávaným výukovým textem v kurzech sociolingvistiky/sociologie jazyka. Cílem publikace je nejen seznámit studenty se současným stavem oboru, ale především je kombinací výkladu základních teoretických konceptů a extenzivní "praktické" části naučit zvládnout základy samostatného výzkumu, vybavit zájemce technikami sběru a interpretace dat v této silně se rozvíjející oblasti jazykovědného výzkumu. České jazykovědné prostředí i český knižní trh zatím bohužel na tento badatelský trend reagují spíše sporadicky a zanedbatelně (...) Pořízení českého překladu dané publikace je nejen důležitým zaplněním elementární mezery, ale rovněž potřebným stimulem pro to, aby česká sociolingvistika opět navázala kontakt s aktuálními trendy a byla schopná poskytnou zájemcům ucelený a nezkreslený obraz momentální situace, a to včetně "návodů", jak к otázkám současné sociolingvistiky smysluplně přispívat.

Z recenzního posudku: Marek Nagy

Nejnovější tituly v edici