tištěná kniha
Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace

Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace

Flemr, Libor

témata: sport a tělovýchova – sociologie sportu

brožovaná, 196 str., 1. vydání
vydáno: březen 2010
ISBN: 978-80-246-1765-7
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá urbanismem ploch využitelných pro aktivní životní styl v ČR. Představuje současné trendy v plánování a výstavbě sportovních areálů a přehledným způsobem shrnuje ekonomické, manažerské i marketingové pohledy na prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu v českých městech a obcích.

Obsah

Úvodní slovo ministryně školství mládeže a tělovýchovy ČR
Prolog

1. Uvedení do problematiky
Libor Flemr

2. Sportovní nebo pohybové aktivity - neoddělitelná součást současného životního stylu
Václav Bunc

3. Institucionalizace krajské podpory sportu v České republice
Dino Numerato

4. Komunální rekreace a urbanistika
Tomáš Dohnal

5. Historicko-sociologický pohled na územní plánování ploch určených sportu
Libor Flemr

6. Urbanistické ukazatele sportovní vybavenosti v praxi
Miloš Kopřiva

7. Sportovní infrastruktura v České republice - současnost a vývojové trendy
Libor Flemr

8. Ekonomicko-manažerské souvislosti tvorby koncepce sportovní infrastruktury municipalit
Vladimír Hobza, Tomáš Dohnal, Josef Mitáš

9. Marketing sportovních zařízení spravovaných obcemi
Karel Kovář, Libor Flemr

10. Závěry
Libor Flemr

Autorský kolektiv
Seznam tabulek
Seznam grafů
Seznam tabulek

Recenze

Fenomén sportu se nesporně stává důležitým, nezastupitelným a vysoce společensky citlivým tématem nejen ve smyslu mediální podívané či aktivní pohybové aktivity, nýbrž i jako politikum tvořící nezastupitelnou součást teoretických diskuzí a praktických kroků na poli aktivního životního stylu současné populace. Jestliže má odborná veřejnost možnost seznámit se s rozšiřující se plejádou odborných statí a monografií o sportu jako významném sociálně kulturním fenoménu současnosti, pak poučená, vysoce odborná, komplexní a prakticky zaměřená práce, hodnotící materiální prostředí sportu jako nedílné součásti aktivního životního stylu, vnáší badatelské produkci doposud chybí. Proto již samotný titul předkládané monografie slibuje zacelení této mezery v poučeném přístupu k široce rozkročenému fenoménu sportu. Tím spíše, že autorský kolektiv garantuje nezbytný odborný vhled do problematiky a editorsky dostatečně tématicky orientovaný a logicky textově provázaný záběr.
Autoři (či editoři) zjevně nabízejí tři tituly pro proponovanou monografii - z hlediska nosného zorného úhlu či perspektivy klíčového tématu se jeví jako nejvhodnější první z nich: "Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace". Prostorové podmínky totiž tvoří meritorní téma textu, jeho výchozí platformu a jednotící složku většiny příspěvků.
Z hlediska struktury práce lze konstatovat její vyváženost, což je při poměrně široké paletě odborné zakotvenosti autorů nesmírným výchozím vkladem monografie. Ta poučeným úvodem připomíná základní pojmové kategorie, vymezuje v dalších kapitolách kategorii pohybové aktivity, uvádí čtenáře do problematiky institucionalizovaných forem podpory sportu, zaměřuje se na aktuální téma komunální rekreace, přibližuje oblast vztahu urbanismu ke sportování, specifikuje urbanistické ukazatele sportovní vybavenosti, uvádí do dosud spíše skrytého hájemství sportovní infrastruktury v České republice, připomíná ekonomicko-manažerské souvislosti tvorby koncepce sportovní infrastruktury na úrovni municipalit a připojuje i informaci o fungování marketingu v prostředí sportovních zařízení spravovaných obcemi. Hutný, přehledný, i širší odborné veřejnosti srozumitelný text vyznívá snad nejhodnotněji v závěrečném shrnutí, kdy editor přehledně, výstižně a se znalostí věci připomíná nejdůležitější výstupy monografie a zejména správně naznačuje nutnost budoucího zaměření na meritorní problematiku plánování a tvorby prostorových podmínek pro sportovní aktivity pro soutěžní a nesoutěžní sport, kdy i ze sociologického hlediska funguje nepřehlédnutelný vyšší zájem o individualizované neorganizované pohybově/sportovní aktivity v přírodním prostředí, zatímco veřejné investice směřujíc spíše do oblasti vrcholového výkonnostního profesionálního sportu. Akcentována je správně filozofie výstavby a provozu sportovních zařízení, které nabízejí schopnost využití i mimo občasná sportovní klání. Přitom však je připomínán fakt, že zejména mládež mnohdy preferuje uměle vytvářené nákladné prostory, v řadě ohledů hodnotově reflektující postmoderní zaujetí pro pomíjivost zážitků, pomíjivost tradice a virtuální posedlost pasivní zábavou. Proto lze souhlasit s tím, že text poskytuje - i vzhledem k monografické zaměřencsti - mnohé impulsy pro studium aktuálních problémů a podnětů v oblasti sportovní politiky, zkoumání sociologických dimenzí vztahu sportu a společnosti, urbanismu, hodnotového zrání různých statusových skupin obyvatelstva, otázek urbanismu či ekonomiky sportu. A co je důležité, celoživotní systematicky cílené sportovně pohybové aktivity jsou zde chápány jako nedílná součást pozitivně laděného životního stylu a jako nezastupitelné komponenta všestranného rozvoje každého jedince.

Z recenzního posudku: doc. Aleš Sekot

Společné téma jednotlivých autorů je problematika vytváření vhodného prostředí a přiměřených prostorových podmínek aktivního životního stylu současné populace a představení aktuálního stavu vědeckého poznání.
Sport a pohybové aktivity jsou chápany v celospolečenském a politickém kontextu, jako jev přispívající k vytváření společenských hodnot, jako nástroj prevence negativních sociálních jevů a civilizačních chorob, zejména u osob mladého věku.
Autor se ve svých tvrzeních odvolává na české a zahraniční zdroje a průzkumy. Značná pozornost je věnována veřejné politice na všech úrovních, jako faktoru úzce spjatého s vytvářením, provozem a údržbou sportovní infrastruktury. Neopomíjí kvalifikované vysvětlení některých základních pojmů, které jsou v publikaci uváděny.
V části 3.4. Bariéry krajské podpory sportu v ČR je poukázáno na absenci objektivních kriterií pro rozhodování o udělování dotací a grantů , minimálních kontrolních mechanismů a dalších objektivních hledisek posouzení potřebnosti. Podle mého názoru je tento kritický pohled potřebný a zcela namístě, snad by mohl být v některých místech konkrétnější. Závěrečné pochybnosti, zda vždy přispívá výstavba nově vznikajících stadionů a hal ve prospěch profesionálních klubů, s výraznou veřejnou finanční podporou, k podpoře místní komunity a k šíření aktivního životního stylu je nepochybně aktuální otázka, ale je třeba ji pokládat pouze v souvislosti s danou konkrétní stavbou a jejími širšími vazbami a dopady.
Stavby a zařízení pro sport jsou nepochybně jedním z dokladů společenského, kulturního, politického a ekonomického stavu společnosti a výrazným způsobem se podílí na způsobu života a našem vztahu k životnímu prostředí. Připravovaná monografie svým rozsahem pokrývá a hodnotí z aktuálního pohledu široký rozsah této problematiky v České republice. Je materiálem, u kterého lze předpokládat uplatnění jak v pedagogické oblasti tak ve sféře veřejného zájmu.

Z recenzního posudku: Prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.