tištěná kniha
Cévní chirurgie

Cévní chirurgie

Firt, PavelHejnal, JaroslavVaněk, Ivan

témata: lékařské vědy

brožovaná, 328 str., 2. vydání
vydáno: srpen 2007
ISBN: 80-246-1251-8
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Reedice monografie cévní chirurgie je určena především začínajícím a méně pokročilým cévním chirurgům, kterým poskytuje pohled na základní principy tohoto oboru, ale i lékařům jiného zaměření, kterým nabídne rámcově široké informace o možnostech chirurgické léčby cévních onemocnění. Tento obor prošel v údobí od prvního vydání dynamickým vývojem, na jehož rozsáhlejší odezvu si reedice nečiní nároky a připomíná jej pouze u několika kapitol připojením poukazů na nejnovější trendy v daných oblastech, které usnadňují orientaci v dnešních přístupech k léčbě cévních onemocnění.

Obsah

Předmluva k druhému vydání
Předmluva k prvnímu vydání

1 ÚVOD

2 OBECNÁ ČÁST
Poznámky k patofyziologii
Zúžení a uzávěry tepen
Výdutě
Základy klinické diagnostiky
Pohled
Pohmat a poslech
Vybavení
Instrumentárium a šicí materiál
Druhy cévních náhrad
Antikoagulancia a antiagregancia
Infekce
Základní technické postupy
Hlavní pravidla
Cévní steh a cévní spojení
Odběr žilního autotransplantátu
Příprava cévní protézy
Základní způsoby rekonstrukce
Cévní poranění
Celkové a místní důsledky končetinové ischemie

3 BŘIŠNÍ AORTA A TEPNY ZÁSOBUJÍCÍ DOLNÍ KONČETINY
Akutní tepenné uzávěry
Embolie bifurkace břišní aorty
Embolie pánevních tepen
Embolie stehenní tepny
Embolie podkolenní tepny a bércového řečiště
Aterotrombotické mikroembolizace dolních končetin
Akutní trombóza tepen zásobujících dolní končetiny
Chronická zúžení a uzávěry
Izolovaná postižení břišní aorty
Aortoiliakální oblast
Femoropopliteokrurální oblast
Bederní sympatektomie
Výdutě
Výdutě břišní aorty
Výdutě pánevních tepen
Výdutě společné a povrchové stehenní tepny
Výduť podkolenní tepny
Operační technika
Vaskulogenní impotence
Arteriogenní impotence při aortoiliakálním obliterujícím onemocnění

4 LEDVINNÉ TEPNY
Zúžení a uzávěry
Pooperační péče, hlavní chyby a komplikace
Výsledky
Výdutě
Artcriovenózní píštěle

5 TEPNY ZÁSOBUJÍCÍ STŘEVO
Náhlý uzávěr a. mesenterica sup
Chronická střevní ischemie

6 VĚTVE AORTÁLNÍHO OBLOUKU
Obliterující onemocnění
Centrální postižení - výkony mimohrudní
Centrální postižení - výkony nitrohrudní
Výsledky a reoperace
Výdutě
Periferní lokalizace
Centrální lokalizace
Nádor karotického glomu - chemodektom

7 TEPNY ZÁSOBUJÍCÍ HORNÍ KONČETINY
Akutní tepenné uzávěry
Embolie aa. subclavia, axillaris, brachialis a cubitalis
Embolie a. radialis a a. ulnaris
Drobné embolizace do tepének prstů a ruky
Chronická zúžení a uzávěry
Syndrom horní hrudní apertury (thoracic outlet syndrom - TOS)
Obliterující onemocnění
Výdutě

8 HRUDNÍ AORTA
Vrozené anomálie
Zdvojený aortální oblouk
Pravostranný aortální oblouk
Anomální odstup pravé podklíčkové tepny (a. lusoria)
Koarktace
Ductus arteríosus persistens (ductus Botalli persistens)
Výdutě
Výduť vzestupné aorty
Výduť aortálního oblouku
Výduť sestupné aorty
Traumatická ruptura hradní aorty
Torakoabdominální výdutě
Disekce hradní aorty

9 UZÁVĚRY VELKÝCH ŽIL
Ileofemorální uzávěr
Akutní uzávěr
Chronický uzávěr
Plicní embolie
Operace na dolní duté žíle
Plikace dolní duté žíly
Intrakavální filtry
Uzávěr v. subclavia
Akutní uzávěr
Chronický uzávěr
Uzávěr horní duté žíly

10 ARTERIOVENÓZNÍ PÍŠTĚLE
Vrozené arteriovenózní píštěle
Přímé (trunkální) píštěle
Generalizované mnohočetné píštěle
Lokalizovaná "tumorózní" forma
Získané arteriovenózní píštěle

11 CÉVNÍ PŘÍSTUPY PRO HEMODIALÝZU
Podkožní arteriovenózní píštěle
Obecné zásady
Operační technika
Pooperační ošetření
Komplikace
Zevní arteriovenózní zkrat
Obecné zásady
Operační technika, pooperační ošetření a komplikace
Kanylace velkých žil

SEZNAM ZÁKLADNÍ LITERATURY