tištěná kniha
Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády

Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády

Exnerová, Věra

témata: náboženství, historie – 20. století, antropologie a etnografie

brožovaná, 196 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2008
ISBN: 978-80-246-1504-2
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Tématem monografie je vývoj islámu za carského a sovětského režimu ve středoasijských státech. Jestliže carský režim islám spíše přehlížel, cílem ruských komunistů byla úplná asimilace Střední Asie do nového sovětského systému, včetně likvidace muslimských sociálních struktur jako rivalské mocenské základny. Kniha Věry Exnerové objasňuje, jakou roli hrál islám v místní společnosti po více než sto letech ruské nadvlády a jaký význam měl v chápání jednotlivců a jejich jednání v rámci vztahů v rodině a místní komunitě. Monografie nejen zasazuje současný vývoj v oblasti do historických souvislostí, ale přináší i nový metodologický přístup k dané problematice - dává do souvislostí politiku vůči islámu i společenské a hospodářské změny a jejich vliv na místní muslimskou komunitu.

Obsah

Úvod
1. Politika vůči islámu
Islám ve Ferganské dolině do příchodu carské vlády
Carská politika vůči islámu
Sovětský útok proti islámu
Politika sovětského režimu vůči islámu po druhé světové válce
Role místní správy v realizaci protináboženské politiky
2. Vztahy v místní společnosti
Vztahy v rodině a místní komunitě
Kampaň za osvobození ženy
Vliv hospodářských změn na vztahy v rodině a komunitě
3. Role muslimských institucí
Náboženské nadace waqf
Role mešity v místní komunitě
Postavení náboženských autorit ve společnosti
Náboženské vzdělání
4. Význam islámu v životě obyvatel
Ferganské doliny
Muslimský půst
Náboženské svátky
Obřadní vztahy
Pouť do Mekky
Uctívání svatých a poutnictví k mazárům
Role súfismu v místní společnosti
Závěr
Mapová příloha
Slovník základních pojmů
Prameny a literatura

Recenze

Publikace je také cenná tím, že se věnuje oblasti, která je v běžné literatuře spíše opomíjena a může tedy rozpoutat diskuzi o novém zajímavém tématu. Problematika islámu je v knize řešena v souvislosti s vývojem oblasti, a proto je přínosná nejen jako studie o náboženství, ale i o vývoji jedné části světa.
Kristýna Dyková (Mezinárodní vztahy 4/2009)