e-kniha
Překlad do nemateřského jazyka

Překlad do nemateřského jazyka

Fakta, otázky, perspektivy

Duběda, TomášMraček, DavidObdržálková, Vanda

témata: lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2023
ISBN: 978-80-246-4258-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Profesně tolerovaná a hojně uplatňovaná praxe překládání do nemateřského jazyka (tzv. nerodilý překlad) patří mezi málo popsané fenomény. Předkládaná kolektivní monografie proto nejprve mapuje názory translatologů a aktérů překladatelského trhu na nerodilé překládání, jeho možnosti a omezení. Jádro knihy pak představuje empirický výzkum zahrnující čtyřicet českých překladatelů z/do angličtiny a francouzštiny, jehož cílem je charakterizovat celkovou kvalitu překladů, typologii chyb a konkrétní strategie a postupy s ohledem na směr překladu, cizí jazyk, pokročilost překladatele a druh textu. Výzkum je doplněn údaji získanými od překladatelů prostřednictvím dotazníků a také polostrukturovanými rozhovory s rodilými mluvčími cizích jazyků se zkušeností s revizí nerodilých překladů. Publikace tak přináší empiricky podložené poznatky a nabízí prakticky zužitkovatelná zjištění o stavu překladatelského trhu a různých aspektech nerodilého překládání.

Obsah

Seznam zkratek
Předmluva

1. ÚVOD
1.1 Několik terminologických poznámek úvodem
1.2 Překlad do nemateřského jazyka na spirále času
1.3 Překlad do nemateřského jazyka v současné praxi
1.4 Vývoj a současný stav myšlení o směru překladu
1.5 Překlad do nemateřského jazyka jako předmět translatologického výzkumu

2. METODOLOGIE VÝZKUMU
2.1 Východiska
2.2 Překládané texty
2.3 Překladatelé
2.4 Podmínky vyhotovení překladů
2.5 Dotazníky
2.6 Hodnocení překladů
2.7 Reprezentativnost vzorku

3. POSTOJE ČESKÝCH PŘEKLADATELŮ K PŘEKLADU DO NEMATEŘSKÉHO JAZYKA
3.1 Úvod
3.2 Podíl překladu do nemateřského jazyka na celkovém objemu překládaných textů -
3.3 Obtížnost překladu v závislosti na jeho směru
3.3.1 Vnímání obtížnosti překladu do mateřského a cizího jazyka
3.3.2 Faktory ovlivňující vnímání obtížnosti směrů překladu
3.4 Obliba překladu v závislosti na jeho směru
3.4.1 Statistické vyjádření vnímání obliby překladu do mateřského a cizího jazyka -
3.4.2 Faktory ovlivňující preferenci pro jeden či druhý směr překladu
3.5 Změna postoje k překladu do nemateřského jazyka
3.6 Sazby za překlad v závislosti na jeho směru
3.7 Závěr

4. HODNOCENÍ KVALITY PŘEKLADŮ V CELKOVÉM POHLEDU
4.1 Úvod
4.2 Celková kvalita podle směru překladu
4.3 Individuální kvalita podle směru překladu
4.4 Kvalita podle typu textu
4.5 Kvalita podle délky praxe
4.6 Kvalita podle zkušenosti s nerodilými překlady
4.7 Kvalita podle zkušenosti s typem textu
4.8 Kvalita podle právní gramotnosti
4.9 Kvalita podle cizího jazyka
4.10 Kvalita a sebehodnocení
4.11 Čas strávený překladem
4.12 Závěr

5. PŘEKLAD PROPAGAČNÍHO TEXTU - TEXTOVÁ ANALÝZA
5.1 Úvod
5.2 Specifika překladu propagačních textů
5.3 Překlad propagačního textu z angličtiny do češtiny
5.3.1 Celkové hodnocení
5.3.2 Analýza a hodnocení informativních míst
5.4 Překlad propagačního textu z francouzštiny do češtiny
5.4.1 Celkové hodnocení
5.4.2 Analýza a hodnocení informativních míst
5.5 Překlad propagačního textu z češtiny do angličtiny
5.5.1 Celkové hodnocení
5.5.2 Analýza a hodnocení informativních míst
5.6 Překlad propagačního textu z češtiny do francouzštiny
5.6.1 Celkové hodnocení
5.6.2 Analýza a hodnocení informativních míst
5.7 Závěr

6. PŘEKLAD PRÁVNÍHO TEXTU - TEXTOVÁ ANALÝZA
6.1 Úvod
6.2 Specifika právního překladu
6.3 Překlad právního textu z angličtiny do češtiny
6.3.1 Analýza textu a návrh překladu
6.3.2 Hodnocení
6.3.3 Analýza ekvivalentů
6.4 Překlad právního textu z francouzštiny do češtiny
6.4.1 Analýza textu a návrh překladu
6.4.2 Hodnocení
6.4.3 Analýza ekvivalentů
6.5 Překlad právního textu z češtiny do angličtiny
6.5.1 Analýza textu a návrh překladu
6.5.2 Hodnocení
6.5.3 Analýza ekvivalentů
6.6 Překlad právního textu z češtiny do francouzštiny
6.6.1 Analýza textu a návrh překladu
6.6.2 Hodnocení
6.6.3 Analýza ekvivalentů
6.7 Závěr

7. RODILÍ MLUVČÍ A PŘEKLAD DO NEMATEŘSKÉHO JAZYKA
7.1 Stav zkoumané problematiky
7.2 Role rodilých mluvčích v překladu do nemateřského jazyka: pohled českých překladatelů
7.2.1 Metodologie
7.2.2 Analýza dat
7.2.3 Závěr
7.3 Role rodilých mluvčích angličtiny a francouzštiny na českém trhu s překlady z jejich vlastního pohledu
7.3.1 Metodologie
7.3.2 Analýza odpovědí
7.3.3 Závěr
Závěr

Literatura
English summary
Résumé français
Věcný rejstřík

Přílohy
Příloha 1 - Zkoumané texty
Příloha 2 - Dotazníky
Příloha 3 - Pravidla pro hodnocení překladů
Příloha 4 - závazky výzkumníků a testovaných osob
Příloha 5 - použité statistické metody