e-kniha
Études de prosodie contrastive

Études de prosodie contrastive

Le cas du français et du tchèque

Duběda, Tomáš

témata: lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2014
ISBN: 978-80-246-2747-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 160 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaná publikace přináší studii prozódie dvou evropských jazyků, francouzštiny a češtiny, a to z kontrastivního hlediska inspirovaného metrickou a autosegmentální fonologií. Monografie je členěna do pěti částí. V první části autor shrnuje hlavní aspekty prozodického fungování jazyka a vymezuje epistemologický rámec své studie. Následující tři části jsou věnovány třem hlavním rovinám prozodické stavby – slabice, přízvukové jednotce a intonační jednotce –, přičemž je na všech úrovních průběžně srovnávána francouzština a čeština. Tato systematická analýza je doplněna šesti relativně samostatnými empirickými studiemi. V případě češtiny některé z analýz představují doplnění mezer v popisu prozódie tohoto jazyka. Závěrečná část je typologickým shrnutím předcházejících analýz.

Obsah

Liste des abréviations et des symboles

Avant-propos

1. La prosodie : notions préliminaires
1.1 Forme vs fonction
1.2 Phonétique vs phonologie
1.3 Prosodie lexicale vs prosodie postlexicale
1.4 Dépendance vs indépendance de la syntaxe
1.5 Linéarité vs hiérarchie
1.6 Contours vs événements locaux
1.7 Parole lue vs parole spontanée
1.8 Universaux prosodiques vs spécificités prosodiques

2. La syllabe
2.1 Structures syllabiques
2.2 Réarrangements de la structure syllabique
2.3 ÉTUDE I : La phonotactique segmentale comme indice du rythme linguistique..
2.3.1 Introduction
2.3.2 Le modèle d'E. Grabe et E.L. Low
2.3.3 Le modèle de F. Ramus
2.3.4 Evaluation typologique du français et du tchèque
2.3.5 Conclusion

3. L'accent et l'unité accentuelle
3.1 L'accent
3.1.1 Rôle phonologique de l'accent
3.1.2 Accentuabilité des différentes classes de mots
3.1.3 Position de l'accent
3.1.4 Saillance perceptive
3.1.5 Réalisation prosodique
3.1.6 Caractérisation segmentale
3.1.7 Iconicité de la réalisation
3.1.8 Vue d'ensemble
3.2 L'unité accentuelle
3.3 ÉTUDE II : La théorie de l'optimalité et la prédiction de la structure accentuelle en français
3.3.1 Introduction
3.3.2 La théorie de l'optimalité
3.3.3 Matériaux
3.3.4 Résultats : locuteurs natifs
3.3.5 Résultats : locuteurs tchèques
3.3.6 Conclusion
3.4 ÉTUDE III : L'accent initial dans le français des apprenants tchèques : aspects distributionnels et intonatifs
3.4.1 Introduction
3.4.2 Matériaux
3.4.3 distribution des accents initiaux
3.4.4 Structures rythmiques engendrées par les accents initiaux
3.4.5 Réalisation intonative des accents initiaux
3.4.6 Conclusion

4. L'intonation et l'unité intonative
4.1 Les évènements intonatifs
4.1.1 Accents prénucléaires
4.1.2 Accents nucléaires
4.1.3 Tons de frontière
4.1.4 Combinaisons d'accents nucléaires et de tons de frontière
4.1.5 Alignement des contours nucléaires
4.1.6 Vue d'ensemble
4.2 Structure de l'unité intonative
4.3 ÉTUDE IV : Analyse formelle de l'intonation en français et en tchèque
4.3.1 Introduction
4.3.2 Matériaux
4.3.3 Paramétrisation de l'intonation en français et en tchèque
4.3.4 Résultats
4.3.5 Conclusion
4.4 ÉTUDE V : La position du noyau prosodique en français et en tchèque
4.4.1 Introduction
4.4.2 L'ordre des mots, la structure informationnelle et la prosodie
4.4.3 Analyse d'un corpus parallèle
4.4.4 Conclusion
4.5 ÉTUDE VI : Les aspects syntagmatiques des évènements tonaux
4.5.1 Introduction
4.5.2 Objectif, matériau analysé, hypothèses
4.5.3 Vérification des hypothèses
4.5.4 Conclusion
5. Essai de synthèse typologique

Bibliographie

Index

Annexes

I. Échantillons analysés

II. Exemple d'analyse accentuelle et intonative (1-FR et 1-CS)

Résumé tchèque