tištěná kniha
Lexikon sportovního tréninku

Lexikon sportovního tréninku

Dovalil, Josef a kol.

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

vázaná, 314 str., 2. vydání
vydáno: březen 2008
ISBN: 978-80-246-1404-5
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Lexikon přináší aktuální výklad celkem 211 frekventovaných pojmů tréninku, včetně termínů z oborů souvisejících s danou tematikou (fyziologie, psychologie, pedagogiky, biomechaniky, didaktiky, biochemie, antropomotoriky apod.). Pojmy jsou objasňovány především z pohledu praktických potřeb. Soubor hesel postihuje podstatné problémy tréninku s cílem přispět k odborné komunikaci ve sportu a příbuzných oborech. Abecední uspořádání umožňuje rychle potřebné informace vyhledat. Lexikon je primárně koncipován jako výuková opora pro vysokoškolské studenty tělovýchovných oborů (na FTVS), najde uplatnění také při vzdělávání trenérů, metodiků apod. Může být využit jako výchozí zdroj pro seznámení s otázkami sportovního tréninku i jako repetitorium, k němuž se lze obracet a pohotově vracet také při studiu odborné literatury.

Recenze

Uvedený lexikon vhodnou formou propojuje teoretické znalosti s oblasti sportovního tréninku, s výstupní aplikací do praxe učitelů, trenérů, metodiků a samozřejmě studentů tělovýchovného zaměření a rozličných sportovců. Základem je také požadavek sjednocení normativních pojmů v tréninkové oblasti.
Lexikon sportovního tréninku přináší aktualizovaný výklad 211 frekventovaných pojmů tréninku, včetně pojmů z různých oborů souvisejících s danou tématikou. Lexikon má široký záběr mapování pokud možno celé oblasti sportovního tréninku. Jednotlivá hesla mají základní funkci pro rychlou informaci v dané problematice, následné detailnější studium a jeho úroveň závisí od charakteristiky profesejedince. Nespornou předností encyklopedieje abecední řazení hesel, což umožňuje rychlou orientaci čtenáře.
Lexikon je moderní forma intermediární učebnice sportovního tréninku, neboť shrnuje ve své podstatě fakta i z příbuzných oborů, jakými jsou např. obory fyziologie člověka a fyziologie pohybové zátěže, psychologie, pedagogiky, biomechaniky, didaktiky, biochemie, antropomotoriky aj. Členění Lexikonu sportovního tréninku má především didaktické hledisko, což umožní snadnou a přehlednou orientaci v dané tréninkové oblasti.
Záměrem autorů bylojistě hledisko možnosti zvyšování znalostí v daném oboru a tím zvyšování tréninkových metod vjednotlivých sportovních odvětvích, s vyústěním do vysoce specializovaných oblastí zvyšování sportovní formyjedince. Nemusí se samozřejmě jednat pouze o vrcholový sport, i v masovém sportu budou jednotlivá data týkající se sportovního tréninku zajisté vítána, ať už sejedná o kondiční parametry, technické, taktické či psychické připravenosti sportovce. Tvůrčí přístup v jednotlivých úrovních sportovní přípravy předpokládá neustálé zvyšování teoretických znalostí zúčastěných osob, s následným vhodným dopadem do vlastní sportovní praxe.
Z recenzního posudku: Doc. MUDr. Jana Vránová, CSc.