tištěná kniha
Mechanické chování viskoelastických těles - teorie a měření

Mechanické chování viskoelastických těles - teorie a měření

Ďoubal, Stanislav a kol.

témata: přírodní vědy – fyzika

brožovaná, 126 str., 1. vydání
vydáno: únor 2012
ISBN: 978-80-246-2035-0
doporučená cena: 155 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se zabývá vysoce významnou problematikou mechanického chování těles při dynamickém zatěžování, zejména odezvami deformace těles na časově proměnný průběh zatížení.
V teoretické části jsou shrnuty základní metody popisu mechanického chování těles při zatěžování statickém i dynamickém, podrobně je pak popsáno využití komplexní mechanické impedance a komplexní dynamické tuhosti pro řešení vztahů mezi deformacemi a namáháním.
Analyzována je i doposud málo popsaná problematika energetických ztrát v tělesech při dynamickém zatěžování. V hlavních rysech je nastíněna také problematika řešení inverzního problému v biomechanice a řešení tak významných otázek, jako je adekvátnost klasických reologických modelů.
V praktické části jsou uvedeny přístroje pro měření mechanických vlastností viskoelastických těles včetně příkladů měření.
Závěrečná část (Dodatky) zahrnuje vybrané důležité informace, které jsou nezbytné k plnému pochopení teoretických principů popsaných v teoretické části.

Recenze

Zabývá se vysoce významnou problematikou mechanického chování těles při dynamickém zatěžování, zejména odezvami deformace těles na časově proměnný průběh zatížení.
V teoretické části jsou shrnuty základní metody popisu mechanického chování těles při statickém zatěžování a dynamickém zatěžování, základní modely elastických a viskoelastických těles a je zde analyzována metoda popisu pomocí lineárních diferenciálních rovnic. Podrobně je v teoretické části popsáno využití komplexní mechanické impedance a komplexní dynamické tuhosti pro řešení vztahů mezi deformacemi a namáháním, bez ohledu na apriorní znalost reologických modelů těles. Analyzována je zde i doposud málo popsaná problematika energetických ztrát v tělesech při dynamickém zatěžování. V práci je v hlavních rysech nastíněna i problematika řešení inverzního problému v biomechanice a řešení tak významných otázek jako je adekvátnost klasických reologických modelů. Práce se zabývá rovněž otázkami chování soustavy většího počtu vzájemně spojených těles a problematikou impedančního mechanického přizpůsobení těles.
V praktické části jsou uvedeny přístroje pro měření mechanických vlastností viskoelastických těles. V této části jsou uvedeny příklady měření mechanických vlastností viskoelastických těles.
Závěrečná část (Dodatky) zahrnuje vybrané důležité informace, které jsou nezbytné k plnému pochopení teoretických principů, popsaných v teoretické části. Zejména bude pro čtenáře důležitý oddíl popisující využití Laplaceovy a Fourierovy transformace a harmonické analýzy, vzhledem k praktičnosti této metodiky.
Na této publikaci oceňuji systematický popis problematiky a její zaměření na praktické aplikace zejména v oblasti biomechaniky. Je však zřejmé, že kniha bude užitečná i pro odborníky v jiných oborech. Například pro mechaniku plastů, gumy či textilu, protože i v těchto oborech se jedná o tělesa s výraznou viskózní složkou v jejich chování.

Z recenzního posudku: Ing. Petr Rejchrt

Ucelenost práce a její praktické orientování slibuje, že kniha by mohla být základní učebnicí pro mnoho oborů mechaniky, tedy nejen pro biomechaniku, ale i tam, kde se jedná o tělesa viskoelastického charakteru, například i ve farmaceutické technologii. V uvedeném oboru recenzovaná učebnice bude významným podkladem pro studium teorie lisování tablet, především pro hodnocení viskoelasticity tabletovin testem Stress relaxation nebo Creep testem. Významné místo bude mít uvedená učebnice i při studiu mechanické odolnosti tuhých lékových forem.

Z recenzního posudku: Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.