tištěná kniha e-kniha
Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém

Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém

Doležal, Martin a kol.

témata: přírodní vědy – chemie, lékařské vědy

brožovaná, 190 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2013
ISBN: 978-80-246-2382-5
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Poslední vydání obdobného textu pocházejícího z autorského kolektivu hradecké farmaceutické fakulty, tj. Farmaceutické chemie léčiv ovlivňujících centrální nervový systém, vyšlo již v roce 1993. Za uplynulých dvacet let došlo ve většině skupin psychofarmak ke značným změnám, autoři se proto snažili popsat nové poznatky, zachytit vývojové trendy v jednotlivých farmakoterapeutických skupinách a především je zobecnit pomocí studia závislosti mezi chemickou strukturou a účinkem léčiv.
Důraz byl kladen na chemické vzorce, které byly upraveny tak, aby byly zřetelné logické vztahy mezi jednotlivými léčivy, resp. jejich podobnost s cílovými neuromediátory. Pro úplnost je na konci jednotlivých kapitol uveden stručný přehled v praxi používaných léčiv s jejich INN názvy, lékopisnými (Český lékopis 2009 a doplňky), chemickými (IUPAC) a nakonec i příklady chráněných názvů léčivých přípravků (registrovaných v ČR do dubna 2013). Monografie je určena nejenom studentům farmaceutických fakult, může být vhodnou příručkou pro farmaceuty a další odborníky, kteří se profesně zabývají moderními farmaky.

Druhý dotisk prvního vydání.

Recenze

Předložená skripta jsou druhou částí postupně vydávaných inovovaných učebních textů. Jsou určena jako základní studijní pomůcka pro výuku farmaceutické chemie, která představuje jeden ze základních předmětů v magisterském studiu studijního programu "Farmacie".
Text učební pomůcky má rozsah 184 stran rozdělených do 15 kapitol. Uspořádání jednotlivých kapitol svědčí o jednotném přístupu k jejich tvorbě, což umožňuje potom využití studenty. Hlavní názvy kapitol jsou tradičně pojaty funkčně, odpovídají tedy farmako-dynamickým skupinám. Další členění na subkapitoly je pak převážně chemické. V každé kapitole je uvedena stručná farmakologická charakteristika a historický vývoj v příslušné farmakoterapeutické skupině. Pozornost je též věnována mechanizmu účinku a pak zejména stěžejní oblasti farmaceutické chemie, tj. studiu vztahů mezi chemickou strukturou a účinkem léčiv. Nezbytnou součástí textu jsou konstituční vzorce (racionální forma) prezentovaných léčiv. Jednotlivé subkapitoly jsou doplněné stručným přehledem recentních léčiv uváděných podle jejich INN názvů i s názvy v platném Českém lékopisu a názvy chemickými. Součástí článků jsou též názvy u nás používaných léčivých přípravků, které příslušná léčiva obsahují.
Závěrem možno konstatovat, že skriptum svým obsahem, odbornou úrovní i pedagogickým pojetím odpovídá požadavkům kladeným na vysokoškolskou učební pomůcku a proto doporučuji jeho vydání. Ačkoliv učební text je určen hlavně studentům magisterského, příp. doktorského studijního programu "Farmacie", posloužit může i dalším zájemcům o vzdělání v oblasti farmakochemie.

Z recenzního posudku: doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc.