e-kniha
Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě

Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě

Cihlář, DavidFialová, Ludmila

témata: sport a tělovýchova – sociologie sportu

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2019
ISBN: 978-80-246-4437-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaná publikace sleduje problematiku hodnocení v tělesné výchově, postoje žáků k tomuto předmětu, jejich motorickou výkonnost, rodinné prostředí žáků a další oblasti, které s touto problematikou úzce souvisí. Autoři se snaží o komplexní pohled na celek, ale současně se jednotlivým oblastem velmi podrobně věnují. Poukazují u nich na rozdíly, které nastaly ve srovnání s předchozími výzkumy.

Recenze

Předložená odborná monografie je přínosem pro další rozvoj poznatků v oblasti didaktiky školní tělesné výchovy. Vysvětlující model pro hodnocení známkou považuji za konkrétní podnět přispívající k řešení problematiky hodnocení a klasifikace žáků ve školní tělesné výchově.

Z recenzního posudku: Doc. Mgr. Vladmír Horkel, CSc.

Autoři se zcela suverénně pohybují ve zkoumané problematice. O pracnosti celého projektu svědčí i to, že autoři dokázali sledovat přes více 50 veličin souvisejících s hodnocením známkou. Vzniklou práci je nutno považovat za přínosnou. Lze ji tvůrčím způsobem využít na základních a také středních školách. Monografie je jistým završením dosavadní vědecké činnosti v této oblasti a zároveň velmi solidním základem pro bádání další.

Z recenzního posudku: PhDr. PaeDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.