e-kniha
Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

Chromá, Marta

témata: právo

e-kniha, 1. vydání
vydáno: prosinec 2014
ISBN: 978-80-246-2852-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového občanského zákoníku (NOZ).
Publikace je rozdělena do tří kapitol. První kapitola podrobně analyzuje proces právního překladu, formuluje základní pravidla pro překládání právních textů a vymezuje rozsah právnělingvistických znalostí a překladatelských dovedností. Druhá kapitola se věnuje překládání právních předpisů, stanovuje právnělingvistická východiska pro překlad českých zákonů do angličtiny, porovnává lingvistický přístup k tvorbě zákonů v České republice a některých anglicky mluvících zemích. Zahrnuje stručnou charakteristiku jazyka NOZ a analýzu různých variet právnické angličtiny, stejně jako některých gramatických jevů, jež jsou pro překlad (nejen) občanského zákoníku podstatné. Třetí kapitola v pěti oddílech ukazuje praktický přístup k překládání občanského zákoníku do angličtiny. První oddíl se věnuje legislativně technickým prvkům celého zákoníku a jeho systematice; další čtyři oddíly jsou vymezeny podle částí NOZ – obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva a relativní majetková práva. V každém oddíle jsou vybrána ustanovení z pohledu překladu obtížnější buď kvůli volbě českých jazykových prostředků, nebo pro nejednoznačnost českého textu, jež může vést k různým interpretacím.

Obsah

Předmluva

Úvod

1. OBECNÁ VÝCHODISKA PŘEKLÁDANÍ PRÁVNÍCH TEXTU
1.1 Nástin obecných teorií překladu
1.2 Sémiotika právního překladu
1.2.1 Právní překlad jako komunikace
1.2.2 Právní překlad jako proces
1.2.3 Překladatel
1.2.4 Překlad jako interpretace
1.2.4.1 Sémantická interpretace
1.2.4.2 Právní interpretace
1.2.4.3 Pojmová analýza

2. PŘEKLÁDÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
2.1 Právnělingvistická východiska pro překlad českých zákonů do angličtiny
2.1.1 Projekt překladu nové české civilní legislativy do angličtiny
2.1.2 Lingvistická východiska
2.1.3 Metodologie překladu
2.2 Analýza některých gramatických jevů
2.2.1 Modální slovesa v ustanovení zákona
2.2.2 Genderová neutrálnost
2.2.3 Vyjádření právních domněnek a fikcí
2.2.4 Spojka spíše než

3. OBČANSKÝ ZÁKONÍK
3.1 Systematika NOZ
3.2 Obecná část
3.3 Rodinné právo
3.4 Absolutní majetková práva
3.5 Relativní majetková práva

ZÁVĚR

BIBLIOGRAFIE

SUMMARY

JMENNÝ REJSTŘÍK

VĚCNÝ REJSTŘÍK - ČESKY

REJSTŘÍK ANGLICKÝCH EKVIVALENTŮ