tištěná kniha e-kniha
Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of Czech child

Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of Czech child

Chejnová, Pavla

témata: lingvistika, lékařské vědy – neuropsychologie

brožovaná, 166 str., 1. vydání
vydáno: leden 2017
ISBN: 978-80-246-3436-4
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

The presented monograph introduces the processes of vocabulary and grammar (primarily morphology) acquisition in one Czech child over a long time span. The research is based solely on the analysis of authentic material (the corpus of transcriptions of audio recordings and the parental diary), and it covers the period from the onset of speech until three and half years of age in the target child’s development. The longitudinal study is oriented toward the acquisition of a lexicon and the acquisition of grammatical categories of inflectional parts of speech, namely, nouns, adjectives, pronouns and verbs. The analysis is largely building on the concepts of premorphology, protomorphology and modularised morphology. The results support the assertion that both grammatical and pragmatic competences are interrelated and that one limits the other.

Recenze

Monografie P. Chejnové vychází vlastního autorčina longitudinálního výzkumu osvojování češtiny u česky hovořícího chlapce a má podobu případové studie. Soustřeďuje se na slovní zásobu a na morfologické kategorie jmen a sloves osvojené v období do přibližně tří a půl let věku dítěte. Středem zájmu a zároveň východiskem analýzy jsou jazykové formy. Analyzovaným materiálem jsou deníky a audionahrávky komunikace chlapce s matkou a babičkou. Zvolené metody sběru dat jsou metodami v daném oboru obvyklými (a také náročnými na zpracování získaných dat) a mají dlouho tradici, a to i v češtině. Výsledky práce P. Chejnové je tak možné porovnávat s výzkumy staršími - cenným výsledkem autorčiny práce je např. sestavený slovník první slovní zásoby (nabízí se u něj mj. možnost srovnání se "slovníkem" první slovní zásoby v práci K. Ohnesorga). Přínosem práce je i volba teorie přirozené morfologie jako východiska práce (teorie v tomto rozsahu zatím na český materiál nebyla aplikována) a také využití kvantitativních metod výzkum, které rovněž zatím nebyly v českých výzkumech užity na takto rozsáhlý materiál.
Vzhledem k dosavadní spíše přetržité tradici výzkumů osvojováni jazyka u česky hovořících dětí je třeba přivítat každý příspěvek k poznání tohoto komplexního procesu.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Posuzovaná monografie je vynikajícím vědeckým dílem v oblasti, která je v české republice dosud nedostatečně zkoumána. Jde o problematiku toho, jak si české děti osvojují / učí se mateřský jazyk v rané fázi dětství. Autorka provedla neobyčejně náročnou výzkumnou práci tím, že zaznamenávala, třídila a objasňovala, jak v případě jednoho českého chlapce vzniká a postupně se rozvíjí jazyková kompetence jako prostředek komunikační kompetence.
Práce má mnohá pozitiva. To základní spočívá v tom, že autorka pracuje s autentickým materiálem, tj. systematicky audiálně zaznamenávanými produkty řečové činnosti dítěte ve věku od 11 měsíců do 3 a půl roku. Shromážděný korpus je doložen také seznamem prvního tisíce slov, v příloze. V seznamu jsou obsaženy i pečlivě datované různé vývojové varianty produkovaných slov dítěte.
Na tomto materiálu prováděla autorka podrobné analýzy ontogeneze dětského lexikonu a gramatických struktur, zejména morfologických kategorií a rané syntaxe. Je přínosem práce, že analytická zjištění jsou srovnávána jednak s daty staršího českého výzkumu ontogeneze jazyka u dětí (Pačesová, Ohnesorg aj.), jednak jsou často konfrontována s daty o ontogenezi jiných mateřských jazyků (angličtiny, ruštiny, korejštiny aj.). Autorka pracuje s některým kvantitativními mírami používanými v mezinárodním výzkumu dětské řeči. Je důkladně obeznámena s relevantními zdroji publikovanými v české republice, na Slovensku a jinde v zahraničí.
Vcelku hodnotím tuto monografii jako vynikající systematickou a analytickou deskripci případu rané ontogeneze češtiny. Text monografie je psán věcným odborným stylem, anglická terminologie je přesná, dokladový materiál je prezentován adekvátně. Také obšírná bibliografie je bezchybná.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.