tištěná kniha e-kniha
Zrození státu

Zrození státu

Prvotní civilizace Starého světa

Charvát, Petr

témata: historie

brožovaná, 334 str., 1. vydání
vydáno: duben 2011
ISBN: 978-80-246-1682-7
doporučená cena: 335 Kč

E-shop

Anotace

Kniha obsahuje přehled nejnovějších poznatků o vzniku a vývoji rané státnosti ve čtyřech ohniscích zrodu prvotního státu Starého světa – v Egyptě, Mezopotámii, Číně a Indii. Autor analyzuje historické procesy, které vedou k ustavení rovnováhy mezi odstředivými tendencemi jednotlivých specializovaných společenských skupin a integrující rolí společenského ústředí. Trvalost této s námahou udržované rovnováhy určuje prostupování a vzájemné působení celé řady hospodářských, politických, mocenských, společenských, etických i duchovních faktorů. Knihu doplňují citace ze starověkých textů a jiné ilustrační materiály.

Obsah

Úvod

STAROVĚKÝ EGYPT

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ

KOŘEN A PŮVOD VŠECH VĚCÍ: PRODUKTIVNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V EGYPTĚ (neolit, asi 5500–4500 př. n. l.)

ENEOLIT ČILI KONSTRUKCE NEROVNOSTÍ: KULTURA BADÁRSKÁ (4500–3800 př. n. l.)

PODHOUBÍ VZNIKU STÁTU: NAKADA I, II A III (4. tisíciletí př. n. l.)
Hospodářství
Zárodky měst
Sociální diferenciace: vybranci, vybranky a ti druzí
Egyptská společnost předstátní doby v pohřebním ritu

DOLNÍ EGYPT: MEZI FARAONEM A RUDÝM MOŘEM
Hospodářství
Osídlení
Pohřbívání
Za hranice všedních dnů: styky s asijským kontinentem

VZHŮRU NA NEPŘÍTELE: NÚBIE

POHŘBÍVÁNÍ SLAVNÝCH A MOCNÝCH NA SEVERU HORNÍHO EGYPTA: ABYDOS

HŘBITOVY JIŽNÍHO KRÁLOVSTVÍ HORNOEGYPTSKÉHO: ELITNÍ POHŘEBIŠTĚ V HIERAKONPOLI

„PROSTÍ“ EGYPŤANÉ

POČÁTKY EGYPTSKÉHO PÍSMA

ZROZENÍ EGYPTSKÉHO STÁTU

STABILIZACE PRVOTNÍHO EGYPTSKÉHO STÁTU

JAK VYPADÁ A CO DĚLÁ PRVOTNÍ EGYPTSKÝ STÁT

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ

POČÁTKY VYŠŠÍCH SPOLEČENSKÝCH ÚTVARŮ (kultura haláfská, 6.–5. tisíciletí př. n. l.)

POČÁTKY DĚJEPISECTVÍ:
SÚSY na sklonku 5. tisíciletí př. n. l.
Súské mauzoleum
Malovaná keramika ze Sús: lidé a jejich obce
Malovaná keramika ze Sús: lidé a jejich práce
Malovaná keramika ze Sús: božstva
Malovaná keramika ze Sús: proč?

SÚSY NA POČÁTKU DOBY URUCKÉ: PRVNÍ REPORTÁŽ ZE VZNIKU STÁTU (počátek 4. tisíciletí př. n. l.)
Sakrální tvář epochy: aktivace plodivých sil
Profánní tvář epochy: budování, ochrana, tradice

SUMER, JIŽNÍ ČÁST MEZOPOTÁMIE:
MEZITÍMCO TOTO SE DÁLO
Aktivace potenciálu plodivých sil
Písmo! Písmo?
Kouzlo pečetních válečků
„Nebudete jako bohové“

EJHLE, CIVILIZACE: VELEOBEC POZDNÍ DOBY KULTURY URUCKÉ (3500–3200 př. n. l.) - EN, NIN, NAMEŠDA
Hospodářství: převládnutí redistribuce
Duchovní a političtí vůdcové: EN, NIN, NAMEŠDA
Inovace počátku 3. tisíciletí: LUGAL, NIN, NAMEŠDA
Moudrá sova Minervina vylétá za soumraku: krize 27. století a co z ní vzešlo – LUGAL, ENSI2, EN

„KONEC ZAČÁTKU“: SUMERSKÝ STÁT ZÁVĚRU RANĚ DYNASTICKÉ DOBY (asi 2500–2334 př. n. l.)
Král a jeho dvůr
Mocní a vážení
Opatrní a důmyslní
„Kdo do pout jímá otroky?“

ZÁVĚR

STAROVĚKÁ INDIE

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ

POČÁTKY V PRAVĚKU

PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ

KULTURA PROTOINDICKÁ (asi 2500–1900 př. n. l.)
Hospodářství
Život v městech
Mohendžodaro
Harappa
Města a městečka
Venkov
Státní organismus?
Duchovní kultura

ZÁNIK KULTURY PROTOINDICKÉ

STAROVĚKÁ ČÍNA

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ

POČÁTKY V PRAVĚKU: „MEZOLIT-NEOLIT“ – LOVCI, SBĚRAČI A ZEMĚDĚLCI
Neolit v jižní Číně

ENEOLIT NEBOLI JIŽ SI NEJSME VŠICHNI ROVNI
Severní kraje Číny v eneolitu

POČÁTKY STÁTU
Tradiční podání čínských dějin
Erlitou
V městech a příměstských krajích prvotního státu
Zhengzhou
Anyang
Západní Čou

HOSPODÁŘSTVÍ PRVOTNÍHO ČÍNSKÉHO STÁTU

SPOLEČNOST
Jak vypadá a co dělá nejstarší čínský stát
Stát povstává z příbuzenství
A co bylo dál?
Co si vybranci a vybranky brali na poslední cestu?
Duchovní svět


JAK SE TEDY RODÍ STÁT?

NEJDŘÍVE MALÉ OHLÉDNUTÍ

OBŽIVA
Zemědělství
Řemeslo
Směna („obchod“)
Osídlení
Pohřbívání

SPOLEČNOST
Organizační ústředí eneolitické společnosti a jejich výbava
Dvořané prvních vládců: důmyslní, rozhodní a předvídaví
Dvořané prvních vládců: ti, kdož mluví s bohy
Egypt
Sumer a Akkad
Jak to bylo s božstvím mezopotamských vladařů?
Indie a Čína
Tři společenské stavy a zrod státu

METAFYZIKA
Lidský svět, prostor, čas a jejich povaha
Ne-lidský svět
Skládá se svět kolem nás z živlů?
Nadsvětní síly
Umění

ZÁVĚR

PŘÍLOHA: STÁT V NOUZI
Egypt
Mezopotámie
Indie
Čína

English Summary: The birth of the state
Literatura
Rejstřík