tištěná kniha
Rychtářské manuály města Náchoda

Rychtářské manuály města Náchoda

Prameny k dějinám náchodské městské správy 1. poloviny 17. století

Česáková, Markéta

témata: historie – pomocné vědy historické, historie – raný novověk

brožovaná, 346 str., 1. vydání
vydáno: září 2013
ISBN: 978-80-246-2122-7
doporučená cena: 325 Kč

E-shop

Anotace

K nejdůležitějším pramenům, jež napomáhají osvětlit úlohu rychtáře ve správě měst, patří městské knihy, do nichž byla zaznamenávána agenda rychtářského úřadu. Těmto archivním pramenům z prostředí konkrétního poddanského města se věnuje i publikace Rychtářské manuály města Náchoda, která se úzce zaměřuje na analýzu nejstarších dochovaných knih náchodského rychtářského úřadu, pocházejících z první poloviny 17. století. Tato práce se však nezabývá pouze obsahovou stránkou rychtářských manuálů, ale zároveň na ně nahlíží jako na svébytnou diplomatickou kategorii. Sledováním vnějších znaků se pokouší rekonstruovat genezi těchto městských knih a na základě paleograficko-diplomatického rozboru vyhodnocuje typologii zápisů, identifikuje jednotlivé písaře a zařazuje je do struktury městské kanceláře. Vlastní obsahová analýza je pak zacílena na typizaci v knihách zaznamenaných právních úkonů za účelem bližšího vymezení kompetencí rychtáře jako orgánu náchodské městské správy v první polovině 17. století.

ObsahÚvodem 1. Náchodská městská správa a její písemnosti1.1 Dějiny města Náchoda v kontextu širšího politického dění
v 1. polovině 17. století1.2 Vývoj náchodské městské správy se zaměřením na úřad
městského rychtáře1.3 Rychtářské manuály ve vztahu k ostatním písemnostem
náchodské městské správy1.3.1 Náchodské městské knihy v období předmagistrátním1.3.2 Rychtářské manuály jako součást městského archivu 2. Paleograficko-diplomatický rozbor2.1 Popis knih2.1.1 Vazba, materiál, rozměry, výzdoba2.1.2 Foliace, reklamanty2.1.3 Filigrány2.2 Zápisy rychtářských manuálů2.2.1 Jazyk2.2.2 Datace2.2.3 Typologie2.2.4 Koncepty2.3 Písaři rychtářských manuálů2.3.1 Radní písaři2.3.2 Rychtáři, pomocní písaři2.3.3 Anonymní písaři2.3.4 Rukopisy žalob, právních odpovědí a průvodů2.3.5 Rukopisy vevázaných missivů 3. Věcný obsah zápisů3.1 Rychtářský manuál 1603–1632 (1667)3.2 Rychtářský manuál 1626–16393.3 Dílčí rychtářský manuál 1624–16253.4 Osobní rejstřík 4. Statistické zhodnocení4.1 Paleograficko-diplomatický rozbor4.1.1 Datace4.1.2 Vevázané písemnosti4.1.3 Písaři4.2 Věcný obsah zápisů4.2.1 Statistika přestupků, sporů, smluv a výkonu rozsudků
konšelského soudu a nařízení vrchnosti4.2.2 Původ účastníků řízení před právem rychtářským Závěrem Přehled městských rychtářů působících v Náchodě v 1.
polovině 17. století Soupis použitých pramenů Výběrový soupis edic a literatury Zusammenfassung