tištěná kniha e-kniha
Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945–2008. 1. svazek A-L.

Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945–2008. 1. svazek A-L.

Černý, Karel Hlaváčková, Ludmila

témata: historie, biografie a paměti

brožovaná, 192 str., 1. vydání
vydáno: duben 2018
ISBN: 978-80-246-3801-0
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Dějiny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsou jedním z trvalých badatelských úkolů Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků a biografie jejích pracovníků patří v jeho rámci k „základním kamenům“. Kniha navazuje na starší publikace stejného druhu, a to především na Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348–1939, vydaný ve dvou dílech v letech 1988 a 1993, a dále na Biographisches Lexikon der Deutschen Medizinischen Fakultät in Prag 1883–1945 z roku 1998. Všechny tyto svazky představují důležitou součást historie fakulty a univerzity.
Předkládaný slovník tedy začíná rokem 1945, za konečné datum byla zvolena pro dějiny univerzity symbolická a důležitá osmička (1348 založení UK, univerzitní reformy let 1848/49, dopad roku 1948 na dějiny univerzity). První svazek zahrnuje osoby s příjmením začínajícím písmeny A–L. Je doplněn soupisem pracovišť pražské lékařské fakulty, tak jak se ve své vnitřní struktuře historicky vyvíjela.

Recenze

Biografické slovníky obecně patří k základním pomůckám badatelů v jednotlivých historiografíckých disciplínách a platí to pochopitelně i pro historiky medicíny. V případě ÚDL CJ 1. LF UK je příprava biografických slovníků již osvědčenou tradicí. Dosud vydané slovníky pražských lékařských fakult (tedy i včetně německé) pro období od založení univerzity do roku 1939 (1945) patří i v zahraničí k oceňovaným pomůckám. Jejich pokračování v předložené (I. díl) i připravované podobě (II. díl) nejenom završí tento unikátní projekt, ale zařadí se zcela do kontextu dalších publikací ústavu, zabývajícího se systematicky dějinami fakulty, ať už jako jejich doplněk nebo východisko dalšího bádání. Jako další publikace zabývající se dějinami instituce bude slovník plnit rovněž významnou úlohu při formování korporátní identity a institucionální paměti fakulty, respektive univerzity.
O tom, jak obrovský úkol stál před autory slovníku, informují rovněž autoři předmluvy. "Masifikace" univerzitního vzdělání, charakteristická pro evropské univerzity po druhé světové válce, se projevila nejenom v nárůstu počtu studentů, ale také učitelů. Z toho vyplynulo první koncepční omezení autorů, kteří museli sáhnout k jinému vymezení osob, které je možné podchytit a alespoň na základní úrovni efektivně a kvalitně zpracovat. Na základě předběžných analýz museli pochopitelně rezignovat na zahrnutí všech (odhadem více než 4000) učitelských zaměstnanců fakulty, včetně asistentů, a omezit záběr "pouze" na habilitované pracovníky (kolem 1000). Toto omezení oproti předchozím svazkům slovníků je ovšem zcela pochopitelné a odůvodnitelné.
Vážnějším ohrožením celého projektu byla legislativa omezující badatelům o soudobých dějinách přístup k relevantním primárním pramenům. Přísná ustanovení archivního zákona a zákona na ochranu osobních údajů výrazně limitovala heuristickou základnu a autoři museli své rešerše zaměřit na úřední tisky (seznamy osob, ústavů a přednášek fakulty i celé UK) a sekundární literaturu.
Třetí oblastí limitující práce na slovníku byl systém financování a hodnocení vědecké práce a produkce. Vzhledem k tomu, že biografické slovníky jsou často neprávem přezírány jako "metodologicky značně konzervativní" výstupy, jsou omezené také možnosti, jak velké týmy potřebné pro jejich systematické a dlouhodobé zpracování organizovat a financovat nad rámec úkolů, zdrojů a časových možností relativně malého pracoviště. V případě ÚDL CJ se zásluhou vedení ústavu, fakulty
i univerzity sešly dvě šťastné okolnosti, jejichž synergický efekt dovolil přistoupit i k takto rozsáhlému a časově náročnému projektu. K financování bylo možné použít prostředky rozdělované v rámci programu Prvouk a na vlastní práci se mohli podílet studenti doktorského studia. 15 let práce není proto za výše uvedených okolností nijak nepřiměřená doba.
Výsledek je i přes tato omezení oslňující a je třeba zdůraznit zejména následující charakteristiky:
- předložený svazek představuje zhruba 500 biogramů, které jsou pochopitelně zařazeny na základě jasně stanovených kritérií, jednotně strukturovány a v závislosti na významu jednotlivých osob přiměřeně rozsáhlé;
- i na základě omezeného okruhů pramenů bylo možné zachytit v základních rysech průběh kariéry sledovaných osobností, přičemž, jak autoři zdůrazňují, v popředí stojí jejich zaměstnání na 1. LF a jejích předchůdkyních;
- na základě sekundární literatury jsou u hesel uvedeny stručné hodnotící charakteristiky;
- jako původně nezamýšlený bonus vznikl velmi užitečný závěrečný přehled Pracoviště pražské lékařské fakulty (nyní 1. LF UK) v letech 1945-2008;
- svazek doplňují nezbytné pomůcky jako seznam zkratek, prameny a literatura; nejsem si ovšem jist účelností jmenného rejstříku – jde spíše o obsah, kde by ovšem v případě slovníku nemusel být výčet názvů pracovišť a už vůbec ne jmenných hesel.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.