tištěná kniha
Souborné dílo Vladimíra Skaličky - 3. díl (1964-1994), Dodatky, Bibliografie

Souborné dílo Vladimíra Skaličky - 3. díl (1964-1994), Dodatky, Bibliografie

Čermák, František a kol.

témata: lingvistika

brožovaná, 483 str., 1. vydání
vydáno: květen 2006
ISBN: 80-246-0939-8
doporučená cena: 345 Kč

E-shop

Anotace

Závěrečný svazek Souborného díla Vladimíra Skaličky, prvního profesora obecného jazykozpytu a zakladatele oboru ugrofinských jazyků na FF UK, ale i významného bohemisty a slavisty. V roce 2004 vyšly první dva díly, obsahující sebrané Skaličkovy práce z let 1931?1963. Třetí svazek obsahuje texty z let 1964?1994 a kompletní Skaličkovu bibliografii.

Obsah

Ediční poznámka.
Kombinace konsonantů a lingvistická typologie.
Typologie a konfrontační lingvistika.
Strukturní jazykověda ve válečném Československu.
Typologie a gramatika.
O významu gramatických elementů.
Postavení jazykovědy v dnešní společnosti.
Slovní zásoba a typologie.
Situace a její role v jazyce.
Absurdní jednotky jazyků.
Pokus o systematiku v jazyce (recenze).
Nově vyšlý Jespersen (recenze).
Úvod do jazykovědy (recenze).
Approaches to Semiotics (recenze).
?Typologický konstrukt?.
K otázce typologie.
Morfologičeskaja tipologija i problema klassifikacii jazykov (recenze)
B. A. Uspenskij: Strukturnaja tipologija jazykov (recenze).
Tadeusz Milewski: Jezykoznawstwo (recenze).
Evropská lingvistická společnost.
A. Graur, L. Wald: Scurta istorie a lingvisticii (recenze).
II. ugrofinistický kongres.
Hungaristický kongres.
Luis J. Prieto, Principes de noologie: Fondement de la théorie fonctionnelle du signifié (recenze).
Simeon Potter, Modem Linguistics (recenze).
Otto Jespersen, Language, its Nature, Development and Origin (recenze).
R. H. Robins, General Linguistics: An Introductory Survey (recenze).
O kontinuitě slov.
Fonologická typologie.
Jazyková typologie a vývoj jazyka.
Typologie maďarského jazyka.
O. S. Achmanova, Slovar' lingvističeskich terminov (recenze).
Nekrolog I. I. Meščaninova.
Inkorporace a její úloha v typologii.
Překlad jako pronikání kódů.
Problém syntaktické typologie.
O typologii balkánských jazyků.
K problému dunajského jazykového svazu.
Morfologie slovesa.
O typologii ugrofinských jazyků.
K. Horálek, Filosofie jazyka (recenze).
Základní otázky typologie.
Problémy panglottie.
Ugrofinština a indoevropština.
Schlachter, Wolfgang: Studien zum Wachstum des Wortschatzes an skandinavischen und finnischen Lehnadjektiva (recenze).
Gyula Laziczius: Selected writings (recenze).
Rédei (Radanovics), Károly: Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen (recenze).
Hyposyntax.
Komenský-lingvista.
Slovanská filologie na Karlově universitě.
Typologie hláskových systémů.
Fernand Brunner, Walter Frei, Olof Gigon, Siegfried Heinimann, Georges Redard, Theodor Spoerri, Paul Zinsli, Vom Wesen der Sprache (recenze).
Robert L. Miller, The Linguistic Relativity Principle and Humboldtian Ethnolinguistics: A History and Appraisal (recenze).
O typologickém zařazení balkánských jazyků.
O tzv. vnitřním modelu v jazyce.
Modalita a jazyková různost.
Jazyk a společnost
Typologické srovnání balkánských jazyků.
Možnosti maďarské lingvistiky.
Analýza gramatiky afrického jazyka hausa.
Slovník nostratických jazyků (recenze).
Hranice sociolingvistiky.
Starší střední doba české lingvistiky.
Výpůjčky a typologie.
O typologii estonštiny.
O typologii ugrofinských jazyků.
Eva Korenchy: Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen (recenze).
Alphonse Juilland, P. M. H. Edwards, The Rumanian Verb System (recenze).
Gabriel Altmann, Werner Lehfeldt, Allgemeine Sprachtypologie (recenze).
Valter Tauli, Standard Estonian Grammar, Part 1, Phonology, morphology, wordformation (recenze).
Typologie orientovaná na konstrukt.
Linda Ivanovna Lucht, Sravniteľno-sopostaviteľnaja grammatika romanskich jazykov: Rumynskij jazyk (recenze).
Africká jazyková kultura.
Čes. pofidérní (pofiderní) ?špatný, pochybný?.
P. Trost sedmdesátníkem.
Psychika v jazyce.
Lieselotte Schiefer, Phonematik und Phonotaktik des Vach-Ostjakischen (recenze).
Problém jazykového vývoje.
Ergativita a její relevance v typologii jazyků.
Formálnost a sémantika v jazykové typologii.
K současné problematice našeho jazykovědného bádání v hungaristice a ugrofmistice ze srovnávacího hlediska.
László Honti, Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe (recenze).
Ergativnost a typologie.
Peter Hajdú - László Honti, Studien zur phonologischen Beschreibung der uralischen Sprachen (recenze).
Typologie.
Je typologie možná?.
Poznámky k typologii.
Esperanto jako pomocný jazyk.
Energeia a vývoj.
Typologie a klasifikace.
Slovo úvodem.
Jak dál v české lingvistice.
Pražská lingvistická typologie.
Dodatky.
Ottův slovník naučný nové doby.
Bibliografie.
Jmenný rejstřík.
Věcný rejstřík.
Rejstřík jazyků, národů a národností.