tištěná kniha
Souborné dílo Vladimíra Skaličky - 2. díl

Souborné dílo Vladimíra Skaličky - 2. díl

Čermák, František a kol.

témata: lingvistika

brožovaná, 454 str., 1. vydání
vydáno: červen 2004
ISBN: 80-246-0734-4
doporučená cena: 345 Kč

E-shop

Anotace

Druhá část Souborného díla předního českého lingvisty Vladimíra Skaličky zahrnuje studie vzniklé v letech 1951?1963. Souhrn statí a článků, původně uveřejněných většinou v odborných časopisech a sbornících, zachycuje široké spektrum témat z obecné i vývojové jazykovědy; zvláštní pozornost autor věnuje typologii jazyků, nechybí však ani gramatické příspěvky a čtenář zde nalezne např. také články věnované lingvistickému přínosu J. A. Komenského. Přestože jsou některé studie nutně poznamenané dobou, v níž vznikly, jejich odborná hodnota a přínos pro lingvistiku jsou nezpochybnitelné a mají co říct i dnešnímu zájemci o jazyk a jazykovědu.

Obsah

Ediční poznámka
Typ češtiny
Ke kritice strukturalismu
Ke kritice t. zv. typologie jazyků
Indoevropský srovnávací jazykozpyt v novém světle
Stalinovy jazykovědné stati a česká jazykověda
Co s mezinárodními jazyky?
Práce J. V. Stalina o jazykovědě a o orientální jazykovědě
W. K. Matthews: Languages ofthe U. S. S. R. (recenze)
Jazyky Sovětského svazu
Po sjezdu KSČ
Odpověď na kritiku typologie
O polysyntetických jazycích
Vztah morfologie a syntaxe
Komplexnost jazykových jednotek
O přenesených významech v gramatice
Cesta za marxistickou jazykovědou
Jazyk jako nadstavba
O současném stavu typologie
Infinitiv
Jaké jsou základní úkoly a problémy typologie slovanských jazyků?
Co nového přinesla strukturální lingvistika do historického
a historicko-srovnávacího studia slovanských jazyků?
O transpozici
Komenský jako lingvista
K diskusi o pokusných učebnicích českého jazyka
Vývoj jazyka
Úvod
O tzv. jazycích primitivních
Diferenciace a integrace dialektů a společenský řád
O změnách v jazyce
Příčiny jazykových změn
Zákonitost ve vývoji jazyka
Náhoda v jazyce
Fonologická redukce
Konkrétnost a abstraktnost při tvoření slov
O fonémech základních a zvláštních
Typologie slovanských jazyků, zvláště ruštiny
Syntax promluvy (enunciace)
Agramatismus a gramatismus
O zvláštních formách syntaxe
Podstata věty
Z nové typologické literatury
Magyar hangtani dolgozatok (Pojednání o maďarské fonetice) /recenze/ Text, kontext, subtext
Vztah vývoje jazyka k vývoji společnosti
Diskusní příspěvek k tématu ?Definice"
Poznámky o obecné
Úvod do jazykovědy
Evokace jako problém jazyka a literatury
Podstata morfologie a syntaxe
Typologie a komparatistika
Typologie a totožnost jazyků
Poznámky k otázce sjednocování slovanské lingvistické terminologie Diskusní příspěvek k tématu ?Zásady jazykovej kultury"
Diskusní příspěvek k tématu ?Spisovný jazyk"
Diskusní příspěvek k tématu ?O jazyku současné české literatury"