tištěná kniha e-kniha
Jazyk a jazykověda

Jazyk a jazykověda

Čermák, František

témata: bohemistika, lingvistika

brožovaná, 382 str., 2. vydání
vydáno: září 2011
ISBN: 978-80-246-1946-0
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Druhé vydání zavedené jazykovědné publikace přináší ucelený přehled běžných i méně běžných poznatků o jazyce a jazykovědě. Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou empirii. Ilustrativní materiál byl vybrán ze známějších a češtině bližších jazyků.
Dotisk druhého vydání

Obsah

Úvod

JAZYK A JAZYKOVĚDA
1.0 Jazyk a komunikace
1.1 Jazyk a nejazyk
1.2 Jazyky
1.3 Jazyk přirozený: vnitřní členění
1.31 Jazyk (systém) interně
1.311 Jazyk ve vertikálním pohledu
1.312 Jazyk v horizontálním pohledu
1.313 Jazyk v koncentrickém pohledu
1.314 Jazyk v pohledu mediálním (média)
1.32 Jazyk externě
1.4 Produkce a percepce jazyka v komunikaci
1.41 Komunikativní situace a komunikativní funkce
1.42 Produkce a percepce
1.5 Jazykový znak v systému a jeho forma: sémiotika a grafika
1.51 Znak a jeho povaha
1.52 Struktura znaku a jeho vztahy
1.53 Grafika
1.531 Systémy psaní
1.532 Způsoby záznamu fonémů
1.533 Další způsoby zápisu mluveného jazyka
1.6 Psaná a mluvená komunikace: znaky v textu
1.61 Psaný text
1.62 Mluvený text
1.63 Mluvený a psaný jazyk: korelace a rozdíly
1.7 Neverbální komunikace: paralingvistika, proxémika a kinesika

2.0 Vazby jazyka (Vnější lingvistika)
2.1 Jazyk a společnost: sociolingvistika
2.11 Jazykové společenství, jeho typ, variety, postoje, situace a další
2.12 Jazyková politika, bilingvismus a zdvořilost
2.13 Jazyk a geografie
2.14 Stylistika a interakční sociolingvistika
2.2 Jazyk a vědomí: psycholingvistika
2.21 Produkce a percepce. Nabývání jazyka
2.22 Studium dalšího jazyka
2.23 Paměť
2.24 Vnitřní mluva, bilingvismus a další otázky
2.25 Jazyk a etnikum: etnolingvistika, antropolingvistika
2.26 Jazyk a mozek: neurolingvistika, biolingvistika
2.41 Jazyk v mozku
2.42 Afázie
2.5 Jazyk a logika
2.6 Jazyk a literatura

3.0 Původ a funkce jazyka
3.1 Ontogeneze a fylogeneze jazyka
3.11 Nabývání jazyka a učení se jazyku
3.12 Fylogeneze jazyka. Divergence a konvergence. Kontakt jazyků
3.13 Vznik jazyka
3.14 Genetická klasifikace jazyků
3.2 Konstitutivní rysy a funkce jazyka
3.21 Obecná povaha jazyka (langue)
3.22 Funkce jazyka
3.23 Konstitutivní rysy jazyka jako komunikativního systému
3.3 Jazyková politika a kultura
3.31 Jazyková situace
3.32 Jazyková politika a jazykové plánování. Jazyková kultura

4.0 Systém a text (Langue a parole)
4.1 Synchronie a diachronie
4.2 Langue a parole
4.3 Langue jako systém znaků
4.31 Systém (langue). Pravidla. Paradigma a vztahy. Modely
4.32 Závěry o systému: shrnutí. Hodnota
4.4 Text jako struktura znaků
4.41 Parole (mluva/text)
4.42 Syntagma a relace v něm. Segmentace
4.5 Pragmatika
4.6 Styl a stylistika

5.0 Struktura jazyka (Vnitřní lingvistika)
5.1 Lingvistika teoretická a aplikovaná
5.11 Lingvistické zdroje (data)
5.12 Korpusová lingvistika
5.2 Jazykové disciplíny: centrum a periferie
5.21 Disciplíny a roviny (plány)
5.22 Jednotka. Invariant a varianty
5.23 Centrum a periferie
5.3 Fonologie a fonetika
5.31 Zvuková stránka
5.32 Fonetika a fonologie: forma a funkce
5.33 Fonetika
5.331 Artikulační orgány (mluvidla)
5.332 Třídění hlásek
5.333 Kombinatorika (syntagmatika) hlásek: jejich řetězy
5.34 Fonologie
5.341 Foném, přízvuk a tón
5.342 Distinktivní rysy fonému (protiklady). Prozódie. Paradigmatika fonémů
5.343 Kombinatorika (syntagmatika) fonémů
5.35 Změny hlásek a alternace
5.4 Gramatika
5.41 Morfologie
5.411 Morfologie a morfém
5.4111 Morfologie a její operace
5.4112 Morfém
5.4113 Kombinatorika morfémů. Morfonologie
5.4114 Vztah formy a funkce morfémů
5.412 Flexe
5.4121 Kategorie flexe jména. Numerus. Genus a třídy. Casus
5.4122 Posesivita a determinace
5.4123 Kategorie flexe slovesa. Valence. Kauzativita. Persona. Numerus. Tempus. Modus. Genus verbi. Aspectus
5.4124 Infinitní formy verba (neurčité tvary slovesné)
5.4125 Poznámky k morfologii verba
5.4126 Jiná flexe
5.413 Tvoření slov (slovotvorba) a tvoření pojmenování
5.4131 Způsoby tvoření slov a pojmenování
5.4132 Morfém v tvoření slov (slovotvorbě)
5.4133 Onomaziologické způsoby a procesy ve slovotvorbě
5.42 Syntax
5.421 Syntax věty
5.4211 Věta a propozice. Význam propozice
5.4212 Typy vět
5.4213 Otázka a zápor
5.4214 Členy věty. Subjekt, predikát, objekt, atribut, adverbiale, parenteze. Téma, další
5.4215 Syntagmatika slovních druhů při stavbě fráze
5.4216 Konstrukce a syntagmata
5.4217 Syntaktické vztahy
5.4218 Kombinatorika vět (syntagmatika vět)
5.4219 Aktuální členění věty (funkční perspektiva)
5.422 Valenční a generativní syntax
5.4221 Valenční (závislostní) syntax
5.4222 Generativní syntax (generativní gramatika)
5.423 Text a diskurz
5.4231 Text. Diskurz. Hypersyntax
5.4232 Faktory textu a prostředky vazby textu
5.4233 Mluvní akty
5.5 Lexikon
5.51 Nominativní aspekty slovníku/lexikonu
5.52 Jednotka lexikonu. Forma a význam. Pojmenování jednoslovné a víceslovné. Nominativní mikrosystémy. Lokalita
5.53 Typy slov. Slovní druhy

5.531 Autosémantika a synsémantika
5.532 Slovní druhy (Partes orationis). Kvantifikátory. Substantivum. Adjektivum. Verbum. Adverbium. Pronomen. Numerale. Prepozice a postpozice. Konjunkce. Partikule. Interjekce. Člen. Klasifikátor (numerativ). Další slovní druhy. Víceslovná forma slovních druhů
5.533 Sémantické a funkční třídy. Jiné
5.54 Frazém a idiom
5.55 Paradigmatika slovníku: homonymie, synonymie, opozitnost, hyponymie.
Jiná paradigmata. Polysémie
5.56 Syntagmatika slovníku. Kombinatorika lexémů
5.57 Kombinace textové (neustálené): výrazy. Metafora
5.58 Funkce lexikálních jednotek. Diachronie v synchronii
5.59 Slovníky
5.6 Sémantika
5.61 Sémantika a lingvistika
5.62 Význam věty a lexému
5.63 Paradigmatika a syntagmatika významu

6.0 Jazyky
6.1 Typologie a univerzálie
6.11 Typologie
6.12 Univerzálie
6.2 Kontrastivní lingvistika

7.0 Etapy vývoje lingvistiky
7.1 Začátky jazykovědy (zvláště evropské)
7.2 Indoevropeistika
7.3 Dvacáté století a další vývoj
7.4 Historická dokumentace jazyků
7.5 Otevřené problémy lingvistiky

Příloha: Některé specifické lingvistické zdroje na webu
Příloha: Tabulka IPA

Literatura a poznámky
Zkratky

SLOVNÍKY
Slovník lingvistických termínů
Slovník osob
Slovník jazyků

BIBLIOGRAFIE